Pr. Sorin Benescu

Molitfe contra patimilor


DEDICAŢIE


Fiicei mele Ecaterina, ajut-o Doamne să vorbească.

Cuprins

Cuprins 5

Molitfe contra patimilor 13

Exorcismul 1 13

Domnului să ne rugăm, 13

Exorcismul 2 14

Domnului să ne rugăm, 14

Exorcismul 3 16

Domnului să ne rugăm, 16

Exorcismul 4 16

Domnului să ne rugăm, 16

Exorcismul 5 17

Domnului să ne rugăm, 17

Exorcismul 6 17

Domnului să ne rugăm, 17

Binecuvântarea 1 18

Domnului să ne rugăm, 18

Domnului să ne rugăm, 18

Binecuvântarea 2 20

Domnului să ne rugăm, 20

Fericirea 1 20

Domnului să ne rugăm, 20

Binecuvântarea 3 21

Domnului să ne rugăm, 21

Exorcismul 6 22

Domnului să ne rugăm, 22

Bibliografie electronică 23MULŢUMIRI

Mulțumesc soției mele, Dana,

pentru ajutorul acordat la tehnoredactare și corectare, pentru susținerea fără de care cartea

nu ar fi putut să vadă lumina tiparului.


Motto: „ Curățiți aluatul cel vechi, ca să fiți frământătură nouă,... De aceea să prăznuim nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutății și al vicleșugului, ci cu azimele curăției și ale adevărului.” (1Cor. 5.7-8)Molitfe contra patimilor

Exorcismul 11

Domnului să ne rugăm,

Dumnezeule cel veşnic, Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Dumnezeul dumnezeilor şi Domnul domnilor, Care ai izbăvit neamul omenesc din robia diavolului, Care pentru îndurările Tale ai trimis pe UnulNăscut Fiul Tău în lume, ca să rupă zapisul greşealelor cel asupra noastră şi să dezlege legăturile celor legaţi de păcate şi să propovăduiască celor robiţi iertare, izbăveşte şi pe robul Tău (N) de toată legătura patimilor necurate; porunceşte necuratelor patimi şi viclenilor diavoli să se depărteze de la sufletul şi de la trupul robului Tău (N) şi să nu rămână, nici să se ascundă într-însul; să fugă, pentru numele Tău cel sfânt şi al Unuia-Născut Fiului Tău şi al făcătorului de viaţă Duhului Tău, de la zidirea mâinilor Tale; fă ca certarea aceasta, ce se face în numele Tău cel înfricoșat, să fie spre vindecarea de patimi și păcate și spre îngrozirea lui Satan și a tuturor taberelor lui și pune-l pe fugă; iar acestor credincioși, care se pecetluiesc cu semnul sfintei cruci, dă-le puterea Harului Sfȃntului Duh ca să calce peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului, ca să se curețe de toată legătura păcatului, să vieţuiască cuvios, drept şi cucernic, învrednicindu-se de curatele Taine ale Unuia-Născut Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, cu Care împreună eşti binecuvântat şi preaslăvit, cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Exorcismul 2

Domnului să ne rugăm,

Să te certe Domnul pe tine, Necredință,

Să te certe Domnul pe tine, Deznădejde,

Să te certe Domnul pe tine, Ură,

Să te certe Domnul pe tine, Dușmănie,

Să te certe Domnul pe tine, Avariție,

Să te certe Domnul pe tine, Necumpătare,

Să te certe Domnul pe tine, Bârfă,

Să te certe Domnul pe tine, Dezordine,

Să te certe Domnul pe tine, Nehotărâre,

Să te certe Domnul pe tine, Trufie,

Să te certe Domnul pe tine, Lenevie,

Să te certe Domnul pe tine, Nesinceritate,

Să te certe Domnul pe tine, Prefăcătorie,

Să te certe Domnul pe tine, Nedreptate,

Să te certe Domnul pe tine, Nemoderație,

Să te certe Domnul pe tine, Agitație,

Să te certe Domnul pe tine, Nervozitate,

Să te certe Domnul pe tine, Indiscreție,

Să te certe Domnul pe tine, Îngâmfare,

Să te certe Domnul pe tine, Zgomot,

Să te certe Domnul pe tine, Muțenie,

Să te certe Domnul pe tine, Nesupunere,

Să te certe Domnul pe tine, Asprime,

Să te certe Domnul pe tine, Superficialitate,

Să te certe Domnul pe tine, Neascultare,

Să te certe Domnul pe tine, Indisciplină,

Să te certe Domnul pe tine, Ranchiună,

Să te certe Domnul pe tine, Nemilostivire,

Să te certe Domnul pe tine, Nerăbdare,

Să te certe Domnul pe tine, Răutate,

Să te certe Domnul pe tine, Reavoință,

Să te certe Domnul pe tine, Închinare la idoli,

Să te certe Domnul pe tine, Adulter,

Să te certe Domnul pe tine, Malahie,

Să te certe Domnul pe tine, Sodomie,

Să te certe Domnul pe tine, Furt,

Să te certe Domnul pe tine, Beție,

Să te certe Domnul pe tine, Batjocură,

Să te certe Domnul pe tine, Răpire,

Să te certe Domnul pe tine, Semeție,

Să te certe Domnul pe tine, Viclenie,

Să te certe Domnul pe tine, Înșelăciune,

Să te certe Domnul pe tine, Pizmă,

Să te certe Domnul pe tine, Ușurătate,

Să te certe Domnul pe tine, Lăudăroșenie,

Să te certe Domnul pe tine, Dispreț,

Să te certe Domnul pe tine, Fățărnicie,

Să te certe Domnul pe tine, Ipocrizie,

Să te certe Domnul pe tine, Ținere de minte a răului,

Să te certe Domnul pe tine, Zgârcenie,

Să vă certe Domnul pe voi, Curvie și Preacurvie,

Să te certe Domnul pe tine, Zavistie,

Să te certe Domnul pe tine, Neputință,

Să te certe Domnul pe tine, Vrajă,

Să te certe Domnul pe tine, Fermecătură,

Să te certe Domnul pe tine, Slujire idolească,

Să te certe Domnul pe tine, Căutare în stele,

Să te certe Domnul pe tine, Iubire trupească,

Să te certe Domnul pe tine, Nerușinare,

Să te certe Domnul pe tine, Iubire de ceartă,

Să te certe Domnul pe tine, Neastâmpărare,

Să te certe Domnul pe tine, Cuget viclean,

Să te certe Domnul pe tine, Pofta cea rea.

Să te certe Domnul pe tine, Necurăţie,

Să te certe Domnul pe tine, Vicleşug,

Să te certe Domnul pe tine, Boală,

Să te certe Domnul pe tine, Nălucire.

Exorcismul 3

Domnului să ne rugăm,

Să te certe Domnul pe tine, Mândrie,

Să te certe Domnul pe tine, Iubire de arginți,

Să te certe Domnul pe tine, Desfrânare,

Să te certe Domnul pe tine, Invidie,

Să te certe Domnul pe tine, Lăcomie,

Să te certe Domnul pe tine, Mânie,

Să te certe Domnul pe tine, Lene.

Exorcismul 4

Domnului să ne rugăm,

Să te certe Domnul pe tine, Ucidere,

Să te certe Domnul pe tine, Avort,

Să te certe Domnul pe tine, Asuprire,

Să te certe Domnul pe tine, Chinuire.

Exorcismul 5

Domnului să ne rugăm,

Să te certe Domnul pe tine, Împotrivire la adevăr,

Să te certe Domnul pe tine, Batjocorire,

Să te certe Domnul pe tine, Întristare,

Să te certe Domnul pe tine, Ispitire,

Să te certe Domnul pe tine, Minciună,

Să te certe Domnul pe tine, Stingere a Duhului,

Să te certe Domnul pe tine, Hulă,

Să te certe Domnul pe tine, Lepădare de credință,

Să te certe Domnul pe tine, Stăruință în rău,

Să te certe Domnul pe tine, Nepăsare,

Să te certe Domnul pe tine, Împietrire.

Exorcismul 6

Domnului să ne rugăm,

Să te certe Domnul pe tine, Mărire deşartă,

Să te certe Domnul pe tine, Trândăvie,

Să te certe Domnul pe tine, Camătă,

Să te certe Domnul pe tine, Blestem,

Să te certe Domnul pe tine, Afurisenie,

Să te certe Domnul pe tine, Vorbă nebunească sau spurcată,

Să te certe Domnul pe tine, Osândire,

Să te certe Domnul pe tine, Cleveteală,

Să te certe Domnul pe tine, Ţinere de minte a răului,

Să te certe Domnul pe tine, Vătămare,

Să te certe Domnul pe tine, Bătaie,

Să te certe Domnul pe tine, Lovire,

Să te certe Domnul pe tine, Vrăjitorie,

Să te certe Domnul pe tine, Descântec,

Să te certe Domnul pe tine, Pâră,

Să te certe Domnul pe tine, Strâmbătate,

Să te certe Domnul pe tine, Scârbă,

Să te certe Domnul pe tine, Amărăciune.

Binecuvântarea 1

Domnului să ne rugăm,

Te chemăm pe Tine, Stăpâne, Dumnezeule atotţiitorule, preaînalte, neispitite, Împărate al păcii; Te chemăm pe Tine, Care ai făcut cerul şi pământul, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos şi binecuvintează pe robul Tău (N).

Domnului să ne rugăm,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Credință,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Nădejde,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Dragoste, Iubire,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Pace,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Sănătate,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Vindecare,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Viață îndelungată,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Bună sporire,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Dărnicie,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Generozitate,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Tăcere,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Ordine,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Hotărâre,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Modestie,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Hărnicie,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Sinceritate,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Dreptate, Prudență, Cumpătare și Tărie,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Moderație,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul spre Curățenie,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Calm,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Discreție,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Smerenie,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Liniște,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Castitate,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Umilință,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Blândețe,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Sârguință,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Ascultare,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Disciplină,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Iertare,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Milă,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Răbdare,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Bunătate,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Bunăvoință,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Bărbăție,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Înfrânare,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Înțelepciune,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Putere,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Frumusețe,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu roadele Credinței, Faptelor bune, ale Înțelepciunii, ale Curăției, Înfrânării, ale Dragostei, ale Bunătății, ale Nădejdii, ale Blândeții, Îndelungii-răbdări, ale Îngăduinței, ale Smereniei, ale Priceperii.

Binecuvântarea 22

Domnului să ne rugăm,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul precum a binecuvântat pe Avraam şi pe Sarra,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul precum a binecuvântat pe Isaac şi pe Rebeca,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul precum a binecuvântat pe Iacov şi pe toţi patriarhii,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul precum a binecuvântat pe Iosif şi pe Asineta,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul precum a binecuvântat pe Moise şi pe Semfora,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul precum a binecuvântat pe Ioachim şi pe Ana,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul precum a binecuvântat pe Zaharia şi pe Elisabeta,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Har,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Lumină,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Bucurie,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul cu Închinare în Duh și în Adevăr,

Să te binecuvânteze pe tine Domnul spre Cunoaștere de sine.

Fericirea 1

Domnului să ne rugăm,

Să te fericească Domnul pe tine cu sărăcia duhului, ca să ai parte de împărăția cerurilor,

Să te fericească Domnul pe tine cu plânsul care mângâie,

Să te fericească Domnul pe tine cu blândețe, ca să moștenești pământul,

Să te fericească Domnul pe tine cu foame și sete de dreptate și să te sature pe tine,

Să te fericească Domnul pe tine cu milostivire, ca să fii miluit de El,

Să te fericească Domnul pe tine cu inimă curată, ca să vezi pe Dumnezeu,

Să te fericească Domnul pe tine ca făcător de pace, ca să te învredniceşti fiu al lui Dumnezeu,

Să te fericească Domnul pe tine cu prigoană nedreaptă, ca să fii în împărăția cerurilor,

Să te fericească Domnul pe tine cu ocară, cu prigoană și cuvânt rău, mincinos, din pricina Lui, ca să ai plată multă în ceruri !

Binecuvântarea 33

Domnului să ne rugăm,

Să te păzească pe tine Domnul, precum a păzit pe Noe în corabie,

Să te păzească pe tine Domnul, precum a păzit pe Iona în pântecele chitului,

Să te păzească pe tine Domnul, precum a păzit de foc pe sfinţii trei tineri, trimiţândule lor rouă din cer,

Să te păzească pe tine Domnul, şi să vină peste tine bucuria aceea, pe care a avuto fericita Elena, când a aflat cinstita Cruce,

Să-şi aducă aminte de tine Domnul, precum Şia adus aminte de Enoh, de Sem şi de Ilie,

Să-şi aducă aminte de tine Domnul, precum Şia adus aminte de sfinţii Săi patruzeci de mucenici, trimiţândule lor cununi din cer.

Exorcismul 64

Domnului să ne rugăm,

Dumnezeule, depărtează de la robul Tău (N) toată lucrarea diavolilor, toată patima și tot cugetul păcătos și pătimaș. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, insuflă într-însul Duhul Tău cel pașnic, că acesta se mărturisește a fi robul Tău, întru numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru, crezând în Treimea cea de o ființă și mărturisind-o împreună cu Serafimii, Heruvimii, Tronurile, Domniile, Puteriile, Stăpâniile, Începătoriile, Arhanghelii, Îngerii, toată oastea cea cerească. Păzește împreună cu dânsul și inimile noastre, că puternic ești, Doamne, și Ție mărire (slavă) înălțăm, împreună şi Unuia-născut Fiului Tău și Prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.Bibliografie electronică


  1. http://ceaslov.ro/moliftele-sfantului-vasile-cel-mare/

  2. http://molitfelnic.ro/molitfele-sfantului-ioan-gura-de-aur/

  3. http://molitfelnic.ro/slujba-cununiei/

1 Vezi http://ceaslov.ro/moliftele-sfantului-vasile-cel-mare/, http://molitfelnic.ro/molitfele-sfantului-ioan-gura-de-aur/, accesate la data 22.07.2018.

2 Vezi http://molitfelnic.ro/slujba-cununiei/, accesat la data 22.07.2018.

3 Vezi http://molitfelnic.ro/slujba-cununiei/, accesat la data 22.07.2018.

4 Vezi http://ceaslov.ro/moliftele-sfantului-vasile-cel-mare/, http://molitfelnic.ro/molitfele-sfantului-ioan-gura-de-aur/, accesate la data 22.07.2018.