Acatistul Sfântului Duh


Pr. Sorin BenescuSf. Liturghie

a

Sf. Simeon Noul TeologEditura Sfântul Ierarh Nicolae
2018Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Benescu, Sorin
    Sf. Liturghie a Sf. Simeon Noul Teolog / pr. Sorin Benescu. -     Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2018
    Conţine bibliografie
    ISBN 978-606-30-1736-0

2

DEDICAŢIEÎn amintirea Părintelui Ghelasie de la FrăsineiCUPRINSLITURGHIA CATEHUMENILOR 9

LITURGHIA CREDINCIOSILOR 24

BIBLIOGRAFIE 66MULŢUMIRIMulțumesc soției mele, Dana,

pentru ajutorul acordat la corectare și tehnoredactare

și pentru susținerea fără de care cartea

nu ar fi putut să vadă lumina tiparului.LITURGHIA CATEHUMENILOR

 1. Sfintele uşi sunt deschise şi perdeaua ridicată. Diaconul, stând în faţa uşilor împărăteşti zice cu glas mare:

 2. Binecuvântează, părinte.

 3. Preotul, având capul descoperit, ia Sfânta Evanghelie cu amândouă mâinile, o ridică puţin şi face semnul Sfintei Cruci pe sfântul antimis, începând cu capătul de sus, apoi cu cel de jos, la stânga şi la dreapta zicând:

 4.  Binecuvântată este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. † 

 5. Strana: Amin. † 

 6. Preotul închide sfintele uşi, iar diaconul zice ectenia mare. Dacă nu este diacon o zice preotul din altar:

 7. Ectenia Mare † 

 8. Diaconul: Cu pace Domnului să ne rugăm.  † 

 9. În timpul ecteniei mari strana răspunde după fiecare ectenie de cerere.

 10. Strana: Doamne miluieşte. † 

 11. Pentru pacea de sus şi pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. † 

 12. Pentru pacea a toată lumea, †  pentru bună starea sfintelor lui Dumnezeu Biserici †  şi pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm † 

 13. Pentru sfântă biserica aceasta şi pentru cei ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm † 

 14. Pentru Prea Fericitul Părintele nostru (N) Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru (Înalt-) Prea Sfinţitul (Arhi-) Episcopul (şi Mitropolitul) nostru (N), pentru cinstita preoţime şi cea întru Hristos diaconime, şi pentru tot clerul şi poporul, Domnului să ne rugăm. † 

 15. Pentru( aici se pomeneşte Cârmuirea ţării, după îndrumările Sfântului Sinod ), Domnului să ne rugăm. † 

 16. Pentru sfânt locaşul acesta, ţara aceasta şi pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm. † 

 17. Pentru Pentru buna-întocmire a văzduhului, pentru îmbelşugarea roadelor pământului şi pen tru vremuri paşnice, Domnului să ne rugăm. † 

 18. Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiţi şi pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm † 

 19. ( Aici se pot adăuga şi alte ectenii pentru felurite cereri. ) † 

 20. Pentru ca să fim izbăviţi noi, de tot necazul, mânia, primejdia şi nevoia, Domnului să ne rugăm. † 

 21. Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. † 

 22. Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim. † 

 23. Strana:  Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi.

 24. Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. † 

 25. Strana:  Ţie, Doamne. † 

 26. Preotul, zice ecfonisul:

 27.  Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. † 

 28. Strana:  Amin.

 29. Şi se cântă Antifonul Întâi: † 

 30. Strana:  Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin
  Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul, şi toate cele dinlăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvântat eşti Doamne.

 31. După ecfonis, diaconul se închină şi trece înaintea icoanei Mântuitorului, ţinând orarul la piept cu trei degete ale mâinii drepte, iar în acest timp preotul citeşte în taină Rugăciunea Antifonului Întâi:

 32. o amne Dumnezeul nostru, a Cărui stăpânire este neasemănată şi slavă neajunsă, a Cărui milă este nemăsurată şi iubire de oameni negrăită, Însuţi Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi şi spre sfântă biserica aceasta, şi fă bogate milele Tale şi îndurările Tale cu noi şi cu cei ce se roagă împreună cu noi. † 

 33. La încheierea antifonului, diaconul trece înaintea sfintelor uşi, îşi ridică orarul şi zice ectenia mică. Dacă nu este diacon o zice preotul din faţa Sfintei Mese:

 34. Ectenia Mică

 35. Diaconul:  Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.  † 

 36. Strana:  Doamne, miluieşte.

 37. Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.  † 

 38. Strana:  Doamne, miluieşte.

 39. Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.  † 

 40. Strana:  Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi.

 41. Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. † 

 42. Strana:  Ţie, Doamne. † 

 43. Cu glas tare, preotul zice ecfonisul:
    Că a Ta este stăpânirea şi a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. † 

 44. Strana: Amin.

 45. Şi se cântă Antifonul al Doilea: † 

 46. Strana:  Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin
  Unule-Născut, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce eşti fără de moarte şi ai primit, pentru mântuirea noastră, a Te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria; Care neschimbat Te-ai întrupat. Şi, răstignindu-Te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Treime, împreună-slăvit cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, mântuieşte-ne pe noi!

 47. La încheierea antifonului, diaconul stă iarăşi în faţa icoanei Născătoarei de Dumnezeu, ţinând orarul la piept cu trei degete ale mâinii drepte. În acest timp preotul citeşte în taină Rugăciunea Antifonului al Doilea

 48. o amne Dumnezeul nostru, mântuieşte poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta; plinirea Bisericii Tale o păzeşte, sfinţeşte pe cei ce iubesc podoaba casei Tale, Tu pe aceştia îi prea măreşte cu dumnezeiască puterea Ta şi nu ne lăsa pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. † 

 49. Sfârşindu-se de cântat la strane Antifonul al doilea, diaconul trece înaintea sfintelor uşi şi zice etenia mică, iar dacă nu este diacon, o zice preotul din faţa Sfintei Mese:  Iară şi iară..., Apără, mântuieşte..., Pe Preasfânta..., Pe noi înşine...

 50. Preotul, zice ecfonisul:

 51.  Că bun şi iubitor de oameni eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. † 

 52. Strana: Amin. Şi se cântă îndată Antifonul al Treilea. † 

 53. Strana: Întru împărăţia Ta, când vei veni, pomeneşte-ne pe noi, Doamne.

 54. Fericiţi cei săraci cu duhul, că a acelora este împărăţia cerurilor. † 

 55. Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. † 

 56. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. † 

 57. Fericiţi cei flămânzi şi însetaţi de dreptate, că aceia se vor sătura. † 

 58. Fericiţi cei milostivi, că aceia vor fi miluiţi. † 

 59. Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. † 

 60. Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. † 

 61. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a acelora este împărăţia cerurilor. † 

 62. Fericiţi veţi fi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind pentru Mine. † 

 63. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri. † 

 64. Diaconul intră în sfântul altar pe uşa dinspre miazăzi, iar preotul citeşte în taină Rugăciunea Antifonului al Treilea:

 65. e l ce ne-ai dăruit nouă aceste rugăciuni obşteşti şi împreună-glăsuite, Cel ce şi la doi şi la trei, care se unesc în numele Tău, ai făgăduit să le împlineşti cererile, Însuţi, şi acum, plineşte cererile cele de folos ale robilor Tăi dându-ne nouă, în veacul de acum, cunoştinţa adevărului Tău, şi în cel ce va să fie, viaţă veşnică dăruindu-ne. † 

 66. În timp ce strana cântă Fericirile, preotul şi diaconul fac trei închinăciuni înaintea Sfintei Mese. Preotul ridică Sfânta Evanghelie şi o dă diaconului. Diaconul merge înaintea preotului în jurul altarului. Ei ies pe uşa dinspre miazănoapte şi se opresc în mijlocul bisericii. † 

 67. Intrarea mică † 

 68. Diaconul, stând în mijlocul bisericii, în faţa preotului şi puţin în dreapta sa, zice:

 69. Domnului să ne rugăm. Doamne miluieşte.

 70. Preotul zice Rugăciunea Intrării: † 

 71. t ăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai aşezat în ceruri cetele şi oştile îngerilor şi ale arhanghelilor spre slujba slavei Tale, fă ca împreună cu intrarea noastră să fie şi intrarea sfinţilor îngeri, care slujesc împreună cu noi şi împreună slăvesc bunătatea Ta. Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 72. După rugăciune, diaconul, ţinând orarul în mâna dreaptă, arată către răsărit cu mâna dreaptă şi zice:

 73. Diaconul:  Binecuvântează, părinte, sfânta intrare.

 74. Preotul, binecuvântând către sfântul altar, zice încet:

 75. Preotul: Binecuvântată este intrarea sfinţilor Tăi, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. † 

 76. Ei se închină de două ori. Diaconul îi dă Sfânta Evanghelie preotului să o sărute. Amândoi mai fac o închinăciune. Dacă însă în biserică este arhiereu (sau la mănăstire, stareţ), ei îl înlocuiesc pe preot şi diaconul duce Sfânta Evanghelie celui mai mare să o sărute, sărutând şi el mâna acestuia. După ce se termină cântarea, diaconul, stând înaintea sfintelor uşi, înalţă Sfânta Evanghelie cu icoana Învierii spre popor şi zice:

 77. Diaconul:  Înţelepciune, drepţi! † 

 78. Diaconul intră în sfântul altar prin sfintele uşi. Preotul se pleacă către străni, intră în altar şi, luând Sfânta Evanghelie, o aşează pe Sfânta Masă.

 79. Strana: Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos. Mântuieşte-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, † 
  (Duminica)
  Cel ce ai înviat din morţi, pe noi, cei ce-Ţi cântăm Ţie: Aliluia.
  (în zilele săptămânii)
  Cel ce eşti minunat întru sfinţi...

 80. La praznicile împărăteşti, în loc de  Veniţi să ne închinăm,... se cântă stihurile speciale. După această cântare se cântă troparele şi condacele potrivite. † 
  După ce se cântă condacele, diaconul, stând între sfintele uşi, cu faţa către credincioşi şi, ţinând orarul în mâna dreaptă, zice:

 81. Diaconul:  Domnului să ne rugăm.

 82. Şi întorcându-se în dreapta preotului îşi pleacă capul către acesta.

 83. Strana: Doamne miluieşte.

 84. Diaconul zice cu glas încet către preot:

 85. Diaconul:  Binecuvântează, părinte, vremea cântării celei întreit-sfinte.

 86. Preotul îl binecuvântează pe cap zicând:

 87. Preotul: Că sfânt eşti Dumnezeul nostru şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea, - (Pauză)

 88. La sărbătorile mai însemnate şi mai cu seamă când slujba se face în sobor, preotul se opreşte după cuvintele :  ... acum şi pururea,  iar diaconul se apropie de sfintele uşi şi arătând cu orarul către icoana Mântuitorului, zice:

 89. Diaconul:  Doamne, mântuieşte pe cei binecredincioşi.

 90. Cei care se află în altar cântă zicând aceleaşi cuvinte.

 91. Diaconul:  Doamne, mântuieşte pe cei binecredincioşi.(de două ori)

 92. De fiecare dată, strana răspunde cu aceleaşi cuvinte.

 93. Diaconul:  Şi ne auzi pe noi.

 94. Este de asemenea obiceiul ca cei din altar să cânte Şi ne auzi pe noi.  După aceasta, diaconul, cu glas mare şi înălţând orarul, zice:

 95. Diaconul:  Şi în vecii vecilor.

 96. Când slujeşte preotul singur, zice el însuşi: Doamne, mântuieşte pe cei binecredincioşi. Apoi el cântă singur:  Şi ne auzi pe noi , după care zice:  Şi în vecii vecilor.

 97. Strana:  Amin.


 98. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.
   ( de trei ori)  † 
  Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 99. În zilele de praznic, se poate zice şi altă cântare. În timpul acestei cântări, preotul citeşte în taină:

 100. Rugăciunea Cântării celei Întreit-sfinte  † 

 101. Preotul: Dumnezeule cel sfânt, Care întru sfinţi Te odihneşti, † Cel ce cu glas întreit-sfânt eşti lăudat de serafimi şi slăvit de heruvimi şi de toată puterea cerească închinat; † Cel ce dintru nefiinţă întru fiinţă ai adus toate; Care ai zidit pe om după chipul şi asemănarea Ta şi cu tot harul Tău l-ai împodobit; Cel ce dai înţelepciune şi pricepere celui ce cere, şi nu treci cu vederea pe cel ce greşeşte, ci pui pocăinţa spre mântuire; † Care ne-ai învrednicit pe noi, smeriţii şi nevrednicii robii Tăi, şi în ceasul acesta, a sta înaintea slavei sfântului Tău jertfelnic şi a-Ţi aduce datorita închinare şi preaslăvire; †  Însuţi Stăpâne, primeşte şi din gurile noastre, ale păcătoşilor, întreit-sfânta cântare şi ne cercetează pe noi întru bunătatea Ta. Iartă-ne nouă toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie; sfinţeşte sufletele şi trupurile noastre şi ne dă nouă să slujim Ţie cu cuvioşie în toate zilele vieţii noastre. † Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor care din veac au bine-plăcut Ţie. † Că sfânt eşti Dumnezeul nostru şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. † 

 102. Preotul şi diaconul se închină înaintea Sfintei Mese de fiecare dată când se cântă Sfinte Dumnezeule...
  La Slavă... Şi acum..., diaconul, de la locul lui, arătând cu orarul spre proscomidiar, zice către preot:

 103. Diaconul:  Porunceşte, părinte.

 104. Preotul merge la proscomidiar îşi pleacă capul şi zice:

 105. Preotul: Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului.

 106. Apoi diaconul arată către scaunul de sus şi zice:

 107. Diaconul:  Binecuvântează, părinte, scaunul cel de sus.

 108. Diaconul rămâne în dreptul colţului sfintei mese. Preotul, se întoarce către Sfânta Masă, apoi merge către scaunul cel de sus, zicând:

 109. Preotul: Binecuvântat eşti pe scaunul slavei împărăţiei Tale, Cel ce şezi pe heruvimi, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 110. Preotul stă cu faţa către credincioşi în dreapta scaunului de sus, locul din mijloc fiind rezervat episcopului. După  Slavă... Şi acum...,  diaconul stând între sfintele uşi zice:

 111. Diaconul:  Puternic. † 

 112. Şi strana cântă:   Sfinte Dumnezeule...

 113.   

 114. Apostolul

 115. După plinirea Cântării celei întreit-sfinte, diaconul venind între sfintele uşi, cu faţa spre credincioşi, zice:

 116. Diaconul:  Să luăm aminte.

 117. Preotul: Pace tuturor. † 

 118. Cititorul:  Şi duhului tău.

 119. Clericii merg şi stau înaintea scaunului înalt. Cititorul stă în mijlocul bisericii cu faţa la altar şi cântă prochimenul Apostolului. † Apoi diaconul zice:

 120. Diaconul:  Înţelepciune. † 

 121. Şi Citeţul:  Din Epistola către...

 122. Diaconul:  Să luăm aminte.

 123. Cititorul, cu faţa la altar, citeşte Epistola. Diaconul ia cădelniţa cu tămâie şi vine către preot pentru a primi binecuvântarea , apoi cădeşte Sfânta Masă împrejur şi în sfântul altar şi pe preot, apoi iese din altar şi cădeşte după rânduială icoanele, jeţul arhieresc, strănile, pe citeţ şi, din mijlocul bisericii, pe ceilalţi credincioşi. Apoi, intră în sfântul altar, cădind. † 

 124. Evanghelia

 125. Întorcându-se către Sfânta Masă, preotul citeşte încetişor rugăciunea dinaintea Evangheliei.  † 

 126. Preotul:  Străluceşte în inimile noastre, Iubitorule de oameni, Stăpâne, lumina cea curată a cunoaşterii Dumnezeirii Tale şi deschide ochii gândului nostru spre înţelegerea evanghelicelor Tale propovăduiri. † Pune în noi şi frica fericitelor Tale porunci, ca toate poftele trupului călcând, vieţuire duhovnicească să petrecem, cugetând şi făcând toate cele ce sunt spre bună-plăcerea Ta. † Că Tu eşti luminarea sufle te lor şi a trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. † Amin.

 127. Diaconul, isprăvind de cădit, pune cădelniţa la locul ei, se apropie de preot şi primeşte de la el Sfânta Evanghelie şi, închinându-se înaintea Sfintei Evanghelii, o ia cu amândouă mâinile şi pune capătul orarului peste ea. După citirea Apostolului, preotul stă între sfintele uşi cu faţa spre credincioşi şi zice:

 128. Preotul: Pace ţie, cititorule.

 129. Citeţul:  Şi duhului tău.
  Strana:  Aliluia! Aliluia! Aliluia!

 130. Diaconul iese cu Sfânta Evanghelie prin sfintele uşi. Înaintea lui merg doi purtători cu sfeşnice cu lumânări; diaconul zice:

 131. Diaconul:  Binecuvântează, părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol şi Evanghelist (N) † 

 132. Preotul, binecuvântându-l, zice:

 133. Preotul: Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului, întru tot lăudatului Apostol şi Evanghelist (N) să-ţi dea ţie, celui ce binevesteşti, cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos. † 

 134. Diaconul:  Amin.

 135. În zilele săptămânii, preotul binecuvântează pe diacon în taină. După aceasta, diaconul (sau preotul dacă nu este diacon) stă între sfintele uşi cu faţa către credincioşi, şi zice:

 136. Diaconul:  Înţelepciune, drepţi, să ascultăm Sfânta Evanghelie. † 

 137. Preotul: Pace tuturor! † 

 138. Preotul stă între sfintele uşi, cât timp diaconul citeşte din Sfânta Evanghelie.

 139. Strana:  Şi duhului tău.

 140. Diaconul: Din Sfânta Evanghelie de la (N) citire.

 141. Strana:  Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie. † 

 142. Preotul sau diaconul al doilea zice:

 143. Preotul: Să luăm aminte.

 144. Dacă nu este diacon, preotul citeşte Sfânta Evanghelie, dintre sfintele uşi, având de-a dreapta şi de-a stânga câte un sfeşnic cu lumânare aprinsă. După citirea Sfintei Evanghelii, †  diaconul îndreaptă cartea către preot care zice:

 145. Preotul: Pace ţie, celui ce ai binevestit.

 146. Strana: Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie. † 

 147. Preotul, primind Sfânta Evanghelie de la diacon, o sărută şi-i binecuvântează pe credincioşi cu ea în semnul crucii † după care o aşează pe Sfânta Masă deasupra sfântului antimis.
  După citirea textului Evangheliei, urmează de obicei tâlcuirea ei (predica).
   † 
  După predică, dacă se ţine acum, se închid sfintele uşi, iar diaconul stând în faţa sfintelor uşi, în mijlocul bisericii, zice:

 148. Ectenia cererii stăruitoare † 

 149. Diaconul: Să zicem toţi, din tot sufletul şi din tot cugetul nostru să zicem. † 

 150. Strana: Doamne miluieşte.

 151. Diaconul: Doamne, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinţilor noştri, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte. † 

 152. Strana: Doamne miluieşte.

 153. Diaconul: Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte. † 

 154. Strana: Doamne miluieşte.  (de 3 ori).

 155. În acest timp, preotul zice în taină Rugăciunea cererii stăruitoare. Diaconul sau, dacă nu este diacon, preotul, zice:

 156. Încă ne rugăm pentru Prea Fericitul Părintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi pentru (Înalt-) Prea Sfinţitul (Arhi-) Episcopul (şi Mitropolitul) nostru (N) ţ, şi pentru toţi fraţii noştri întru Hristos. † 

 157. Încă ne rugăm ( aici se pomeneşte Cârmuirea tării, după îndrumările Sfântului Sinod ), pentru sănătatea şi mântuirea lor.  † 

 158. Încă ne rugăm pentru fraţii noştri: preoţi, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi şi monahii şi pentru toţi cei întru Hristos fraţi ai noştri. † 

 159. Încă ne rugăm pentru fericiţii şi pururea pomeniţii ctitori ai sfânt locaşului acestuia şi pentru toţi cei mai dinainte adormiţi părinţi şi fraţi ai noştri dreptmăritori creştini, care odihnesc aici şi pretutindeni. † 

 160. Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea şi iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu enoriaşi, ctitori şi binefăcători ai sfântului locaşului acestuia. † 

 161. Aici se pot pune ectenii pentru diferite cereri. † 

 162. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri şi fac bine în sfânta şi întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă şi pentru poporul ce stă înainte şi aşteaptă de la Tine mare şi multă milă. † 

 163. Rugăciunea cererii stăruitoare † 

 164. Preotul:  Doamne Dumnezeul nostru, primeşte această rugăciune stăruitoare de la robii Tăi şi ne miluieşte pe noi, după mulţimea milei Tale, şi trimite îndurările Tale peste noi şi peste tot poporul Tău, care aşteaptă de la Tine mare şi multă milă.

 165. Preotul:   Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. † 

 166. Strana: Amin.

 167. * * *

 168. Ectenia pentru pomenirea morţilor  † 

 169. Acum se poate zice ectenia pentru cei chemaţi, potrivit cerinţelor parohiei. De obicei nu se zice în zilele de duminică, în sărbătoarea Învierii sau în zilele de sărbătoare:

 170. Diaconul:  Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte. † 

 171. Strana: Doamne miluieşte.  (de 3 ori).

 172. Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiţilor robilor lui Dumnezeu (N), şi pentru ca să li se ierte lor toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie. † 

 173. Strana: Doamne miluieşte.  (de 3 ori)

 174. Ca Domnul Dumnezeu să aşeze sufletele lor unde drepţii se odihnesc.

 175. Strana: Doamne miluieşte.  (de 3 ori)

 176. Mila lui Dumnezeu, împărăţia cerului şi iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte şi Dumnezeul nostru, să cerem.  † 

 177. Strana:  Dă Doamne.

 178. Domnului să ne rugăm.

 179. Strana: Doamne miluieşte.

 180. Preotul: Dumnezeul duhurilor şi a tot trupul † , Care ai călcat moartea şi pe diavolul l-ai surpat şi ai dăruit viaţă lumii Tale † , Însuţi Doamne, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi (N), în loc luminat, în loc cu verdeaţă, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea şi suspinarea. †  Şi orice greşeală au săvârşit ei cu cuvântul, cu lucrul, sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun şi iubitor de oameni, iartă-le lor. †  Că nu este om, care să fie viu şi să nu greşească; numai Tu singur eşti fără de păcat; dreptatea Ta este dreptate în veac şi cuvântul Tău, adevărul. † 

 181. Diaconul:  Domnului să ne rugăm.

 182. Preotul:   Că Tu eşti învierea şi viaţa şi odihna robilor Tăi (N), Hristoase, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. † 

 183. Strana: Amin.

 184. Diaconul, sau dacă nu este diacon, preotul:

 185. Diaconul:  Întru fericita adormire, veşnică odihnă dă, Doamne, sufletelor adormiţilor robilor Tăi, celor ce s-au pomenit acum, şi le fă lor veşnică pomenire.  † 

 186. Şi se cântă, în altar o dată, apoi la străni de două ori:  Veşnică pomenire.

 187. Strana:  Veşnică pomenire.

 188. * * *

 189. Ectenia pentru cei chemaţi † 

 190. Preotul începe să desfacă sfântul antimis † . Totuşi Ectenia şi Rugăciunea pentru cei chemaţi pot fi omise în unele situaţii. În acest caz antimisul se desface la zicerea Ecteniei Cererii Stăruitoare, înaintea ecfonisului. Dacă se omite Ectenia pentru cei chemaţi, diaconul zice acum Ectenia pentru credincioşi.

 191. Diaconul:  Rugaţi-vă cei chemaţi, Domnului.  (Preotul desface partea din stânga sa). † 

 192. Strana: Doamne miluieşte.

 193. Diaconul: Cei credincioşi, pentru cei chemaţi să ne rugăm, ca Domnul să-i miluiască pe dânşii. (Preotul desface partea din dreapta sa). † 

 194. Strana: Doamne miluieşte.

 195. Diaconul:  Să-i înveţe pe dânşii cuvântul adevărului. (Preotul desface partea de jos). † 

 196. Strana: Doamne miluieşte.

 197. Diaconul:  Să le descopere lor Evanghelia dreptăţii. (Preotul desface partea de sus). † 

 198. Strana: Doamne miluieşte.

 199. Apoi preotul începe să şteargă cu buretele sfântul antimis, din toate părţile, spre îndoitura din dreapta. † 

 200. Diaconul:  Să-i unească pe dânşii cu Sfânta Sa sobornicescă şi apostolească Biserică. † 

 201. Strana: Doamne miluieşte.

 202. Diaconul:  Mântuieşte, miluieşte, apără şi-i păzeşte pe dânşii, Dumnezeule, cu harul Tău. † 

 203. Strana: Doamne miluieşte.

 204. Diaconul:  Cei chemaţi, capetele voastre Domnului să le plecaţi. † 

 205. Strana: Ţie, Doamne. 1. Rugăciunea pentru cei chemaţi † 

 2. Preotul citeşte în taină:

 3. Preotul: Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce întru cele de sus locuieşti şi spre cei smeriţi priveşti, Care ai trimis mântuire neamului omenesc pe Unul-Născut Fiul Tău şi Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos † , caută spre robii Tăi cei chemaţi, care şi-au plecat grumajii înaintea Ta, şi-i învredniceşte pe dânşii, la vremea potrivită, de baia naşterii celei de a doua, de iertarea păcatelor şi de veşmântul nestricăciunii; uneşte-i pe dânşii cu sfânta Ta sobornicească şi apostolească Biserică şi-i numără pe dânşii cu turma Ta cea aleasă † .

 4. Preotul zice ecfonisul în timp ce însemnează cruciş cu buretele deasupra sfântului antimis. Apoi îl sărută şi îl pune la locul lui, sus în dreapta antimisului.

 5. Preotul: Ca şi aceştia împreună cu noi să slăvească preacinstitul şi de mare cuviinţă numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor † .

 6. Strana: Amin.

 7. Diaconul zice din mijlocul bisericii:

 8. Diaconul:   Câţi sunteţi chemaţi, ieşiţi. † 

 9. Iar de este un al doilea diacon, zice şi acesta, dintre sfintele uşi:

 10. Diaconul:  Cei chemaţi, ieşiţi. † 

 11. Apoi iarăşi diaconul, din mijlocul bisericii:

 12. Diaconul:   Câţi sunteţi chemaţi, ieşiţi. † 

 13. Diaconul, dintre sfintele uşi:

 14. Diaconul:  Ca nimeni dintre cei chemaţi (să nu rămână).  † 

 15. Dacă este numai un singur diacon, ori de slujeşte preotul singur, preotul zice tot dialogul:

 16. Câţi sunteţi chemaţi, ieşiţi.
  Cei chemaţi, ieşiţi.
  Câţi sunteţi chemaţi, ieşiţi.
  Ca nimeni dintre cei chemaţi (să nu rămână).
   † 

LITURGHIA CREDINCIOSILOR

 1. Prima ectenie pentru credincioşi † 

 2. Diaconul, din mijlocul bisericii, zice:

 3. Diaconul:  Câţi suntem credincioşi, iară şi iară cu pace Domnului să ne rugăm. † 

 4. Strana: Doamne miluieşte. † 

 5. Se închide perdeaua de la sfintele uşi. Strana cântă din nou:

 6. Strana: Doamne miluieşte. † 

 7. Preotul citeşte în taină Prima rugăciune pentru credincioşi

 8. Diaconul:  Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. † 

 9. Strana: Doamne miluieşte. † 

 10. Rugăciunea întâi pentru credincioşi † 

 11. Preotul: Mulţumim Ţie, Doamne, Dumnezeul Puterilor, Care ne-ai învrednicit pe noi a sta şi acum înaintea sfântului Tău jertfelnic şi a cădea la îndurările Tale, pentru păcatele noastre şi pentru păcatele cele din neştiinţă ale poporului. †  Primeşte Dumnezeule, rugăciunea noastră; fă-ne să fim vrednici a-Ţi aduce rugăciuni, cereri şi jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău; †  şi ne învredniceşte pe noi, pe care ne-ai pus întru această slujbă a Ta, cu puterea Duhului Tău celui Sfânt † , ca fără de osândă şi fără de sminteală, întru mărturia curată a cugetului nostru, să Te chemăm pe Tine în toată vremea şi în tot locul şi, auzindu-ne pe noi, milostiv să ne fii nouă, întru mulţimea bunătăţii Tale. † 

 12. Diaconul:  Înţelepciune!

 13. Preotul:   Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 14. Strana: Amin.

 15. A Doua Ectenie pentru Credincioşi

 16. Diaconul:   Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm. † 

 17. Strana: Doamne miluieşte. (acum şi la următoarele ectenii de cerere)  † 

 18. Următoarele ectenii de cerere se zic numai dacă slujeşte şi un diacon. Dacă preotul slujeşte singur, el citeşte în taină a doua Rugăciune pentru credincioşi.

 19. Diaconul:   Pentru pacea de sus şi pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.  † 

 20. Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. † 

 21. Pentru sfântă biserica aceasta şi pentru cei ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.  † 

 22. Pentru ca să fim noi izbăviţi de tot necazul, mânia, primejdia şi nevoia, Domnului să ne rugăm. † 

 23. Dacă preotul slujeşte singur el continuă de aici.

 24. Diaconul:   Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. † 

 25. Strana: Doamne miluieşte.  †  1. Rugăciunea a doua pentru credincioşi † 

 2. Preotul:   Iarăşi şi de multe ori cădem la Tine şi ne rugăm Ţie, Bunule şi Iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră, să curăţeşti sufletele şi trupurile noastre de toată necurăţia trupului şi a duhului şi să ne dai nouă să stăm nevinovaţi şi fără de osândă înaintea sfântului Tău jertfelnic † . Şi dăruieşte, Dumnezeule, şi celor ce se roagă împreună cu noi spor în viaţă, în credinţă şi în înţelegerea cea duhovnicească † . Dă lor să-Ţi slujească totdeauna cu frică şi cu dragoste şi întru nevinovăţie şi fără osândă să se împărtăşească cu Sfintele Tale Taine şi să se învrednicească de cereasca Ta împărăţie † .

 3. Diaconul:  Înţelepciune!

 4. Diaconul intră în altar prin uşa dinspre miazănoapte.

 5. Preotul:   Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziţi, Ţie slavă să înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 6. Strana: Amin.

 7. Strana cântă cântarea heruvimică până la:  Ca pe Împăratul...

 8. Strana:  Noi, care pe heruvimi cu taină închipuim şi făcătoarei de viaţă Treimi întreit-sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească să o lepădăm. † 

 9. Preotul citeşte în taină Rugăciunea din timpul cântării heruvimice:

 10. Rugăciunea din timpul cântării heruvimice † 

 11. Preotul: Nimeni din cei legaţi cu pofte şi cu desfătări trupeşti nu este vrednic să vină, să se apropie, sau să slujească Ţie, Împăratul slavei; căci a sluji Ţie este lucru mare şi înfricoşător chiar pentru puterile cele cereşti † . Dar, totuşi, pentru iubirea Ta de oameni cea negrăită şi nemăsurată, fără mutare şi fără schimbare Te-ai făcut om, şi Arhiereu al nostru Te-ai făcut, şi, ca un Stăpân a toate, ne-ai dat slujba sfântă a acestei jertfe liturgice şi fără sânge † ; că singur Tu, Doamne Dumnezeul nostru, stăpâneşti cele cereşti şi cele pământeşti, Care Te porţi pe scaunul heruvimilor, Domnul serafimilor şi Împăratul lui Israel, Cel ce singur eşti Sfânt şi întru sfinţi Te odihneşti † . Deci pe Tine Te rog, Cel ce singur eşti bun şi binevoitor, caută spre mine păcătosul şi netrebnicul robul Tău, şi-mi curăţeşte sufletul şi inima de cugete viclene; şi învredniceşte-mă, cu puterea Sfântului Tău Duh, pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoţiei, să stau înaintea sfintei Tale mese acesteia şi să jertfesc sfântul şi preacuratul Tău Trup şi scumpul Tău Sânge. Căci la Tine vin, plecându-mi grumajii mei şi mă rog Ţie: Să nu întorci faţa Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoieşte să-Ţi fie aduse darurile acestea de mine păcătosul şi nevrednicul robul Tău † . Că Tu eşti Cel ce aduci şi Cel ce Te aduci, Cel ce primeşti şi Cel ce Te împarţi, Hristoase, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin † .

 12. După ce preotul a zis rugăciunea, el şi diaconul zic în taină cântarea heruvimică de trei ori, făcând câte o închinăciune la fiecare sfârşit.

 13. Cântarea heruvimică † 

 14. Preotul:   Noi, care pe heruvimi cu taină închipuim şi făcătoarei de viaţă Treimi întreit-sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească acum să o lepădăm...

 15. Diaconul: ...Ca pe Împăratul tuturor, să primim pe Cel înconjurat în chip nevăzut de cetele îngereşti. Aliluia, aliluia, aliluia.  † 

 16. Şi de nu s-a făcut mai înainte acoperirea Cinstitelor Daruri la proscomidiar, se face acum. Se ridică apoi perdeaua şi se deschid sfintele uşi. Diaconul dă cădelniţa preotului, şi, luând o lumânare aprinsă merge înaintea preotului care tămâiază Sfânta Masă împrejur, altarul tot şi ieşind prin sfintele uşi, tămâiază icoanele şi pe credincioşi. †  Preotul zice în taină Psalmul 50 până la versul  Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit... . Dacă este timp el poate zice şi alte tropare de umilinţă. Întorcându-se la Sfânta Masă, preotul dă cădelniţa diaconului. Amândoi fac apoi două închinăciuni înaintea Sfintei Mese, zicând:

 17. Preotul: Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine păcătosul şi mă miluieşte.

 18. După aceea preotul sărută sfântul antimis, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă. Diaconul sărută numai Sfânta Masă. Mai fac apoi amândoi o închinăciune şi se întorc plecându-se, dintre sfintele uşi, către credincioşi. Merg după aceea la proscomidiar şi închinându-se de trei ori, zic:

 19.               Dumnezeule curăţeşte-mă pe mine păcătosul şi mă miluieşte.

 20. Diaconul:  Ridică, părinte.

 21. Preotul, luând Aerul îl pune pe umerii diaconului, zicând:

 22. Preotul: Ridicaţi mâinile voastre la cele sfinte şi binecuvântaţi pe Domnul. † 

 23. El dă sfântul disc diaconului, care îl ţine în dreptul frunţii. Preotul însuşi ia sfântul potir. Diaconul iese înaintea preotului prin uşa dinspre miazănoapte făcând Ieşirea cu Cinstitele Daruri sau Vohodul. Dacă sunt doi diaconi, preotul pune mai întâi pe umerii celui de al doilea un Aer, dându-i apoi cădelniţa. Al doilea diacon merge înaintea diaconului întâi. Iar de slujeşte numai preotul, face el singur Vohodul, având Aerul pe umeri, potirul în mâna dreaptă şi discul în mâna stângă.

 24. Când sunt mai mulţi preoţi şi diaconi, cel dintâi dintre preoţi, împreună cu diaconii, se pleacă către credincioşi. Apoi vin şi ceilalţi preoţi începând de la cei cu rang mai mare, care se închină după rânduială şi vin în faţa proscomidiarului, având în mâna dreaptă fiecare câte o sfântă cruce, şi, la nevoie, chiar cartea Dumnezeieştii Liturghii. Preotul care a făcut Proscomidia poartă copia şi linguriţa. Şi fac Vohodul, mergând unul după altul în urma preotului celui dintâi şi când ajung în mijlocul bisericii, se întorc cu faţa spre apus. Când nu sunt diaconi, atât sfântul disc cât şi sfântul potir se iau de către întâiul dintre preoţi. Ieşind deci din sfântul altar, întâiul dintre diaconi zice cu glas mare:

 25. Ieşirea cu Cinstitele Daruri † 

 26. Diaconul:  Pe voi pe toţi, dreptmăritorilor creştini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. † 

 27. Strana:  Amin.  (acum şi la următoarele ectenii de cerere)

 28. Al doilea diacon, mergând înaintea primului diacon, se opreeşte în faţa icoanei Sfintei Fecioare. Primul dintre diaconi intra în altar şi stă în dreapta, aşteptându-l pe preot să intre cu Sfântul Potir. Când preotul intră în altar, al doilea diacon îl cădeşte şi apoi intră şi el prin uşa dinspre miazănoapte. Înainte de a intra în altar, preotul zice următoarele ectenii de cerere:

 29. Preotul:   Pe Prea Fericitul Părintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi pe Înalt-Prea Sfinţitul Arhi-Episcopul (şi Mitropolitul) nostru (N), să-l pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa. † 

 30. Pe (aici se pomeneşte Cârmuirea ţării, după îndrumările Sfântului Sinod), să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa. † 

 31. Pe fraţii noştri: preoţi, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi şi monahii şi pe toţi cei din clerul bisericesc să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa. † 

 32. Pe adormiţii întru fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Iustin şi Teoctist să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa. † 

 33. Pe fericiţii şi pururea pomeniţii ctitori ai sfântului locaşului acestuia şi pe alţi ctitori, miluitori şi făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa. † 

 34. Pe fericiţii întru adormire eroii, ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile şi din toate locurile, căzuţi pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăţia Sa † 

 35. Pe cei ce au adus aceste daruri şi pe cei pentru care s-au adus, vii şi morţi să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa. † 

 36. Pe toţi cei adormiţi din neamurile noastre, strămoşi, moşi, părinţi, fraţi, surori şi pe toţi cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa. † 

 37. Nu se citesc acum pomelnice. † 
  Întâiul dintre preoţi zice, făcând semnul Sfintei Cruci cu potirul spre credincioşi:

 38. Şi pe voi pe toţi, dreptmăritorilor creştini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. † 

 39. Strana:  Amin.

 40. Strana cântă mai departe cântarea heruvimică de la Ca pe Împăratul...  până la sfârşit.

 41.   

 42. Strana:  ...Ca pe Împăratul tuturor, să primim pe Cel înconjurat în chip nevăzut de cetele îngereşti. Aliluia, aliluia, aliluia. † 

 43. Când preoţii intră în altar, întâiul dintre diaconi zice către preotul care duce sfântul potir:

 44. Diaconul:   Preoţia ta să o pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa.

 45. Preotul zice către diacon:

 46. Preotul:   Diaconia ta să o pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 47. Diaconul:  Amin.

 48. Şi pune sfântul potir pe antimis şi ia sfântul disc de la diacon, îl aşează pe Sfânta Masă în stânga sfântului potir, †  întocmai ca la proscomidiar, zicând:

 49. Preotul:   Iosif cel cu bun chip de pe lemn luând preacurat trupul Tău, cu giulgiu curat înfăşurându-l şi cu miresme, în mormânt nou îngropându-l, l-a pus. † 

 50. În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul şi pe scaun împreună cu Tatăl şi cu Duhul ai fost, Hristoase, toate umplându-le, Cel ce eşti necuprins. † 

 51. Ca un purtător de viaţă şi mai înfrumuseţat decât raiul cu adevărat şi decât toată cămara împărătească mai luminat s-a arătat, Hristoase, mormântul Tău, izvorul învierii noastre. † 

 52. Se închid sfintele uşi şi perdeaua lor. Preotul ia acoperămintele de pe sfântul disc şi de pe sfântul potir, le pune pe Sfânta Masă. După ce a luat Aerul de pe umerii diaconului, îl cădeşte, apoi îl aşează peste Cinstitele Daruri, zicând:  † 

 53. Preotul:   Iosif cel cu bun chip de pe lemn luând preacurat trupul Tău, cu giulgiu curat înfăşurându-l şi cu miresme, în mormânt nou îngropându-l, l-a pus.

 54. Luând cădelniţa, preotul cădeşte Cinstitele Daruri de trei ori, zicând:

 55. Preotul:   Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.

 56. Diaconul:  Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viţei. † 

 57. Preotul dă înapoi cădelniţa. Plecându-şi capul, zice către diacon:

 58. Preotul:   Pomeneşte-mă, frate şi împreună-slujitorule.

 59. Diaconul:  Preoţia ta să o pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa. † 

 60. Apoi diaconul îşi pleacă capul şi ţinând orarul cu trei degete ale mâinii drepte, zice:

 61. Diaconul:  Roagă-te pentru mine, părinte.

 62. Preotul:   Duhul Sfânt să vină peste tine şi puterea Celui preaînalt să te umbrească.

 63. Diaconul:  Acelaşi Duh să lucreze împreună cu noi în toate zilele vieţii noastre. Pomeneşte-mă, părinte. † 

 64. Preotul îl binecuvântează pe diacon şi zice:

 65. Preotul:   Să te pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. † 

 66. Diaconul:  Amin.

 67. Diaconul sărută dreapta preotului, iese prin uşa dinspre miazănoapte şi mergând la locul cel obişnuit, înaintea sfintelor uşi, zice: † 

 68. Diaconul:  Să plinim rugăciunea noastră Domnului. † 

 69. Strana: Doamne miluieşte. (Acum şi la următoarele ectenii de cerere)

 70. Diaconul:  Pentru Cinstitele Daruri ce sunt puse înainte, Domnului să ne rugăm. † 

 71. Pentru sfântă biserica aceasta şi pentru cei ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm. † 

 72. Pentru ca să fim izbăviţi noi de tot necazul, mânia, primejdia şi nevoia, Domnului să ne rugăm. † 

 73. Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.  † 

 74. După aşezarea Cinstitelor Daruri pe Sfânta Masă, diaconul îşi urmează ectenia, în timp ce preotul zice în taină Rugăciunea punerii-înainte.
  Dacă sunt mai mulţi preoţi, Sărutul Păcii poate să înceapă în timpul acestei ectenii de cerere.

 75. Diaconul:  Ziua toată desăvârşită, sfântă, în pace şi fără de păcat, la Domnul să cerem. † 

 76. Strana:  Dă Doamne. (Acum şi la următoarele ectenii de cerere)

 77. Diaconul: Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor şi al trupurilor noastre, la Domnul să cerem. † 

 78. Milă şi iertare de păcatele şi de greşelile noastre, la Domnul să cerem. † 

 79. Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace lumii, la Domnul să cerem. † 

 80. Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru pocăinţă a o săvârşi, la Domnul să cerem. † 

 81. Sfârşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. † 

 82. Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.

 83. Strana:  Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

 84. Diaconul:  Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. † 

 85. Strana: Ţie, Doamne.

 86. Rugăciunea punerii - înainte † 

 87. Preotul:   Doamne, Dumnezeule, Atotţiitorule, Cel ce eşti singur Sfânt, Care primeşti jertfă de laudă de la cei ce Te cheamă pe Tine cu toată inima † , primeşte şi rugăciunea noastră a păcătoşilor şi o du la sfântul Tău jertfelnic; fă-ne vrednici a-Ţi aduce Ţie daruri şi jertfe duhovniceşti, pentru păcatele noastre şi pentru cele din neştiinţă ale poporului † . Şi ne învredniceşte să aflăm har înaintea Ta, ca să fie bineprimită jertfa noastră şi să se sălăşluiască Duhul cel bun al harului Tău peste noi, peste aceste daruri puse înainte şi peste tot poporul Tău † .

 88. Preotul:   Cu îndurările Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care eşti binecuvântat, împreună cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. † 

 89. Strana: Amin.

 90. Preotul stă cu faţa spre credincioşi şi îi binecuvântează.

 91. Sărutul păcii † 

 92. Preotul:   Pace tuturor. † 

 93. Strana: Şi duhului tău. † 

 94. Diaconul:  Să ne iubim unii pe alţii, ca într-un gând să mărturisim.

 95. Strana:  Pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită. † 

 96. Preotul se închină de trei ori, zicând de fiecare dată:

 97. Preotul:   Iubi-Te-voi, Doamne, virtutea mea, Domnul este întărirea mea şi scăparea mea şi izbăvitorul meu. † 

 98. Imnul aceasta îl poate cânta clerul din altar, corul sau un cântăreţ.
  Preotul sărută sfântul disc, sfântul potir şi marginea Sfintei Mese. Diaconul, face semnul crucii şi sărută crucea de pe orarul său.
  De vor sluji mai mulţi preoţi, cel dintâi dintre preoţii împreună-slujitori, după ce s-a închinat Cinstitele Daruri, trece în partea dinspre miazăzi a altarului. Al doilea preot sărută şi el Cinstitele Daruri şi merge la cel dintâi care zice: Hristos în mijlocul nostru! Al doilea preot răspunde: Este şi va fi! Se sărută unul pe altul pe umeri şi cel dintâi zice: Totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
   †  Cel de-al doilea preot trece în dreapta celui dintâi şi aşteaptă amândoi până ce ceilalţi preoţi sărută Sfintele Daruri şi vin la ei să schimbe sărutul păcii.
  Dacă sunt mai mulţi diaconi, ei nu sărută Cinstitele Daruri, ci fiecare sfânta cruce de pe orarul său şi apoi unul pe altul, rostind aceleaşi cuvinte şi făcând întocmai ca şi preoţii.
  Diaconul care a zis ectenia zice de la locul său cu glas tare:

 99. Diaconul:  Uşile, uşile, cu înţelepciune să luăm aminte! † 

 100. Se ridică perdeaua sfintelor uşi. Preotul ridică Aerul deasupra Cinstitelor Daruri şi îl clatină singur, ori cu ceilalţi preoţi împreună-slujitori, dacă sunt mai mulţi. † El zice, împreună cu credincioşii, † Simbolul credinţei şi după cuvintele şi a înviat a treia zi sărută Aerul şi îl aşează la o parte împreună cu celelalte acoperăminte. 1. Simbolul credinţei (Crezul)  † 

 2. Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.  † 

 3. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii: Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut;  † 

 4. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om;  † 

 5. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit

 6. şi S-a îngropat;  † 

 7. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi;  † 

 8. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui;  † 

 9. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.  † 

 10. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.  † 

 11. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică;  † 

 12. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor;  † 

 13. Aştept învierea morţilor;  † 

 14. Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.  †  1. Pregătirea pentru Sfinţirea Cinstitelor Daruri

 2. Diaconul:  Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jertfă cu pace a o aduce.

 3. Strana:  Mila păcii, jertfa laudei.

 4. Diaconul îşi face semnul crucii, intră în sfântul altar, ia un acoperământ şi apără cu evlavie Cinstitele Daruri. Se deschid sfintele uşi. Preotul, luând în mână o cruce de pe Sfânta Masă, şi stând între sfintele uşi, îi binecuvântează pe credincioşi zicând:

 5. Preotul:   Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh, să fie cu voi cu toţi.

 6. Strana:  Şi cu duhul tău.

 7. Preotul, înălţând Sfânta Cruce, zice tot cu faţa spre credincioşi:

 8. Preotul:   Sus să avem inimile.

 9. Strana:  Avem către Domnul.

 10. Preotul se întoarce către icoana Mântuitorului, se pleacă şi zice:

 11. Preotul:   Să mulţumim Domnului.

 12. Preotul se întoarce apoi la Sfânta Masă. Se închid sfintele uşi şi perdeaua.

 13. Strana:  Cu vrednicie şi cu dreptate este a ne închina Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimei celei de o fiinţă şi nedespărţită.

 14. Rugăciunile de sfinţire a Cinstitelor Daruri

 15. Preotul:1   O, Treime Sfântă, o, Dumnezeule Tată, Cel pe care nimeni dintre oameni nu Te-a văzut vreodată, o, Ȋmpărate al tuturor, Singurul Atotmilostiv, îţi mulţumim din toată inima că nu ne-ai trecut cu vederea pe noi, zăcând în întunericul de jos, ci ne-ai atins cu mâna Ta dumnezeiască, Fiul Tău, pe care văzând-o noi, ne-am ridicat îndată bucurându-ne, căci ai strălucit mai luminos ca soarele ; o, Tu, Duhule Sfinte, pe Care nimeni nu Te poate înţelege cum sau unde eşti, Cel ce fiind pretutindeni în mod de netâlcuit, Te faci totuşi văzut, Te faci circumscris cu voia în sfinţi ; o, minune, o, dar minunat al bunătăţii Tatălui prin care se fac oamenii în chipul lui Dumnezeu şi ia chip în ei Cel neîncăput în toţi, Dumnezeul neschimbător, imuabil prin fire, Cel ce voieşte să locuiască în toţi drepţii, ca să aibă fiecare înăuntru pe Ȋmpăratul întreg şi împărăţia însăşi şi cele ale împărăţiei. Căci aceasta este viaţa: a Te cunoaşte numai pe Tine, Dumnezeule, Ziditorul şi Făcătorul tuturor, nenăscut, necreat, fără început, necuprins, neapropiat, Ziditorul zidirii văzute şi spirituale şi Domnul şi Stăpânul ei, mai presus de ceruri şi de toate cele din cer, singur început şi cauză de care au fost aduse la existenţă şi s-au făcut toate, Care le susţine pe cele de sus şi de jos, le ţine în rânduială pe cele spirituale şi pe Fiul Tău născut din Tine şi pe Prea Sfântul Duh Cel purces, unitatea treimică atotlăudată, a cărei închinare şi slujire binecredincioasă e mai presus de orice altă slavă, fie că-i spui pământească, fie cerească, căci pământul în care Te sădeşti Tu, sau sufletul omului, sau inima în care prinzi rădăcină, e arătat îndată ca un rai atotstrălucitor, împodobit cu toate plantele şi cu toţi pomii frumoşi şi cu roade diferite, îmbogăţit cu flori de tot felul şi cu crini binemirositori : smerenia, bucuria şi pacea, blândeţea şi compătimirea, plânsul, ploaia de lacrimi şi o neobişnuită desfătare în ele, o strălucire a harului Tău, care luminează tuturor celor din rai. Astfel, uimit, sufletul nostru Te priveşte înăuntrul lui şi Te oglindeşte atât cât îngădui, întreg cu totul întregul lui, întreg în afară de el şi iarăşi întreg înăuntrul lui, necuprins în dumnezeirea dumnezeiască, pe Tine, Cel nevăzut şi ascuns, pe Tine, Cel neapropiat şi apropiat numai celor ce ai voit, Care ai consimţit să Te arăţi cu iubire de oameni, pe Tine în Fiul Tău, Cel neapropiat şi înfricoşător prin strălucirea dumnezeiască, Serafimilor şi Heruvimilor şi tuturor îngerilor, dar devenit şi lor apropiat prin oameni în Duhul cel Sfânt. Căci care este slava sau lumina nemuritoare, sau bucuria, sau strălucirea vieţii nemateriale a îngerilor, a arhanghelilor, a domniilor, heruvimilor, serafimilor şi a tuturor celorlalte oştiri cereşti, dacă nu lumina Sfintei Treimi, împărţită întreit în chip neîmpărţit, care este una în trei persoane, cunoscută în chip necunoscut, atât cât voieşte Ea? Fiindcă nici nu e cu putinţă să cunoască făptura pe Făcător întreg, cum se cunoaşte El însuşi pe Sine după fire, şi nici unul dintre îngeri, nici dintre arhangheli şi nici din alte cete (îngereşti) n-a văzut vreodată firea Ta, nici pe Tine însuţi, Creatorul, întreg, aşa cum eşti, deşi ai în jurul Tău zeci de mii de îngeri şi mii de mii de arhangheli, nenumărate tronuri şi domnii, ai puteri, heruvimi şi serafimi cu ochi mulţi, căpetenii şi stăpânii şi mulţi alţi slujitori şi prieteni, ai slava mai presus de slavă, încât nu îndrăzneşte vreunul din aceştia să privească fără frică spre ea, Dumnezeul meu, nici nu pot să suporte când se arată strălucirea fulgerătoare a feţei Tale.

 16. Diaconul, sau dacă nu este diacon, preotul face cu sfânta steluţă semnul crucii deasupra sfântului disc, atingând cu ea în cele patru părţi ale sfântului disc, când preotul zice cu glas tare:

 17. Preotul:   Cântare de biruinţă cântând, strigând, glas înălţând şi grăind:

 18. Preotul sărută sfânta steluţă şi o pune deoparte.

 19. Strana:  Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot! Plin este cerul şi pământul de slava Ta! Osana întru cei de sus! Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului! Osana întru cei de sus!

 20. Diaconul stă în dreapta preotului, apără Cinstitele Daruri cu un acoperământ. Preotul zice în taină:

 21. Preotul:2   Pentru aceea Îţi strigăm şi-Ţi grăim Ţie, împreună cu aceste fericite puteri, Dumnezeule Tată, și Ţie, Fiule a lui Dumnezeu şi Ţie, Duhule Sfinte, Care Te afli sus cu Tatăl şi eşti cu noi, nu cum socotesc unii numai prin lucrare, nici cum cred alţii numai prin voinţă, nici numai cu puterea Ta, ci şi prin fiinţă, dacă putem îndrăzni să vorbim sau să cugetăm despre fiinţa Ta, Nemuritorule, Singurul mai presus de fiinţă. Căci dacă eşti, Mântuitorule, cu adevărat cu totul de netâlcuit, nevăzut, neapropiat, neînţeles, neatins, nepipăit, cu totul necuprins, cum te putem numi, cum vom îndrăzni să-Ţi spunem şi fiinţă şi ce fiinţă anume şi ce fel de fiinţă? Doamne, cu adevărat nu eşti nimic din toate, Dumnezeul meu, adâncul fără hotar, înălţimea de nemăsurat, ci toate sunt lucrurile Tale pe care le-ai adus la fiinţă din nimic, Tu singur eşti, Mântuitorule, necreat, Tu singur fără de început, Treime Sfântă şi preacinstită, Dumnezeul tuturor. Şi Tu, Fiule, Tu eşti paharul care îmi verşi undele Tale şi-mi dăruieşti cu îmbelşugare cuvintele cunoaşterii Tale, Tu ne-ai arătat lumina slavei Tale neprihănite. Dă-ne-o pe aceasta şi acum fără întrerupere, Mântuitorule, dă-ne să Te vedem oglindit în ea pururea, Cuvinte şi să înţelegem bine frumuseţea Ta necuprinsă, care e cu totul de neînţeles şi copleşeşte mintea noastră, ridică din noi cugetările noastre şi aprinde în noi focul iubirii Tale. Iar acest foc fācându-se flacără a dorului dumnezeiesc, ne arată mai clară slava Ta, Dumnezeul meu; acesteia închinându-ne, îţi cerem, Fiule al lui Dumnezeu, să ne-o dăruieşti şi acum şi s-o avem şi în viitor neîntrerupt şi prin ea să Te privim veşnic pe Tine, Dumnezeule, căci binecuvântat eşti, Doamne, binecuvântat eşti singur, binecuvântat eşti, Milostive, prea binecuvântat, Cel ce ai dat în inimile noastre lumina poruncilor Tale şi ai sădit în noi pomul vieţii şi ne-ai arătat pe noi ca pe un alt rai în cele văzute, ca pe un rai spiritual în cele sensibile, spirituali în simţire, căci ai unit cu sufletul nostru pe Duhul Tău dumnezeiesc, pe care L-ai şi sălăşluit în cele dinăuntrul ale noastre ca să lumineze cum a luminat Dumnezeul meu înviind, mai mult decât razele soarelui acesta văzut, şi astfel vom rămâne uimiţi de îmbelşugarea slavei şi într-o neîncetată creştere a strălucirii dumnezeieşti, ca să vedem frumuseţea Ta, să privim strălucirea, să oglindim lumina harului Tău şi să ne uimim de strălucirea ei şi ieşind din noi înţelegându-ne pe noi ce am devenit, din ce am fost, o, minune, ne umplem de sfială, simţim o sfială faţă de noi înşine amintindu-ne cum venind şi toată rȃnduiala cea pentru noi plinind, făcându-Te om, Cel ce eşti Dumnezeu neschimbat după fire şi rămânând neconfundat aceea şi aceasta, ne-ai făcut dumnezei pentru totdeauna, pe noi, cei muritori prin fire, unind cele despărţite în chip minunat, cu Dumnezeu, prin voinţa şi harul Tău, prin Duhul Tău; în noaptea în care ai fost vȃndut, pe Tine Ȋnsuţi Te-ai dat, ai luat pȃinea, mulţumind şi binecuvȃntȃnd, sfinţind şi frȃngȃnd; pe aceasta o cerem şi noi acum, aceasta o implorăm, aceasta dorind să o primim fără să ni se mai ia, cădem la picioarele Tale, Mântuitorule, ca să fim hrăniţi şi acum, Prea Ȋndurate, cu aceasta, pâinea care s-a coborât din cer în chip spiritual şi dă viaţă tuturor celor ce se împărtăşesc de ea, iar când vom pleca şi ne vom face călătoria spre Tine, să o avem soaţă de călătorie, ajutătoare şi izbăvitoare şi ca împreună cu ea, cu pâinea şi prin ea să-Ţi fim aduşi Ţie, Mântuitorule şi ca la judecata cea înfricoşătoare ea să acopere păcatele noastre, Stăpâne, ca să nu se descopere şi să nu se arate tuturor îngerilor şi oamenilor, ci să ni se facă veşmânt strălucitor şi slavă şi cunună în vecii vecilor.

 22. Diaconul, ţinând orarul cu trei degete de la mâna dreaptă, arată preotului sfântul disc, preotul, arătând cu dreapta Sfântul Agneţ, zice:

 23. Preotul:   Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu, Care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor.

 24. Strana: Amin.

 25. Preotul continuă, zicând în taină:

 26. Preotul:   Asemenea şi paharul după cină zicând:

 27. Diaconul arată cu orarul sfântul potir, când preotul, arătând cu dreapta spre sfântul potir, zice:

 28. Preotul:   Beţi dintru acesta toţi, acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, Care pentru voi şi pentru mulţi se varsă, spre iertarea păcatelor.

 29. Strana: Amin.

 30. Preotul continuă zicând în taină:

 31. Preotul:   Aducându-ne aminte, aşadar, de această poruncă mântuitoare şi de toate cele ce s-au făcut pentru noi: de cruce, de groapă, de învierea cea de a treia zi, de suirea la ceruri, de şederea cea de-a dreapta, şi de cea de a doua şi slăvită iarăşi venire.

 32. Diaconul pune acoperământul deoparte şi stând în faţa Sfântei Mese ia sfântul disc cu mâna dreaptă, şi sfântul potir cu cea stângă, cu mâna dreaptă peste cea stângă în chip de cruce, le înalţă deasupra sfântului antimis la ...Ţie Ţi-aducem..., coborându-le, face semnul crucii cu ele deasupra antimisului, în timp ce preotul zice: Dacă nu este diacon, preotul face el cele de mai sus.

 33. Preotul:   Ale Tale dintru ale Tale, Ţie Ţi-aducem de toate şi pentru toate.

 34. Strana:  Pe Tine Te lăudăm, pe Tine Te binecuvântăm, Ţie Îţi mulţumim, Doamne, şi ne rugăm Ţie, Dumnezeul nostru.

 35. În timpul acestei cântări preotul şi diaconul se închină de trei ori înaintea Sfintei Mese, zicând:

 36. Clericii:   Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine păcătosul şi mă miluieşte.

 37. Apoi preotul ridicându-şi mâinile zice troparul Ceasului al III-lea:

 38. Preotul:   Doamne, Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh, în ceasul al treilea, Apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu-L lua de la noi, ci ni-L înnoieşte nouă, celor ce ne rugăm Ţie.

 39. Diaconul: Stih 1:  Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.

 40. Preotul şi diaconul se pleacă din nou şi preotul, ridicându-şi mâinile, zice:

 41. Preotul:   Doamne, Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh, în ceasul al treilea, Apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu-L lua de la noi, ci ni-L înnoieşte nouă, celor ce ne rugăm Ţie.

 42. Diaconul: Stih 2:  Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine.

 43. Preotul şi diaconul se pleacă din nou şi preotul, ridicându-şi mâinile, zice:

 44. Preotul:   Doamne, Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh, în ceasul al treilea, Apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu-L lua de la noi, ci ni-L înnoieşte nouă, celor ce ne rugăm Ţie.

 45. Diaconul: Stih 3:  Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 46. Cuvintele diaconului care urmează nu se spun de către preot când acesta este singur. Când sunt mulţi preoţi, numai cel dintâi sfinţeşte Cinstitele Daruri. Preotul zice în taină:

 47. Preotul:   Încă aducem Ţie această slujbă duhov nicească şi fără de sânge, şi Te chemăm, Te rugăm şi cu umilinţă la Tine cădem: Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi şi peste aceste Daruri, ce sunt puse înainte.

 48. Diaconul îşi pleacă capul, arată cu orarul sfânta pâine şi zice încet:

 49. Diaconul:   Binecuvântează, părinte, sfânta pâine.

 50. Preotul binecuvântează peste Sfântul Agneţ, zicând:

 51. Preotul:   Şi fă, adică, pâinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului Tău.

 52. Diaconul:  Amin.

 53. Diaconul arată spre Sfântul Potir şi zice:

 54. Diaconul:   Binecuvântează, părinte, sfântul potir.

 55. Preotul binecuvântează sfântul potir, zicând:

 56. Preotul:   Iar ceea ce este în potirul acesta, Cinstit Sângele Hristosului Tău.

 57. Diaconul:  Amin.

 58. Diaconul arată către amândouă Sfintele, şi zice:

 59. Diaconul:  Binecuvântează-le, părinte, pe amândouă.

 60. Preotul face odată semnul crucii asupra sfântului disc şi asupra sfântului potir, zicând:

 61. Preotul:   Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.

 62. Diaconul:  Amin. Amin. Amin.

 63. Preotul şi diaconul se pleacă de trei ori, până la pământ. Apoi diaconul zice:

 64. Diaconul:  Pomeneşte-mă, părinte, pe mine păcătosul.

 65. Preotul:   Să te pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 66. Diaconul:  Amin.

 67. Diaconul apără Sfintele Taine cu acoperământul. Dacă este numai un preot, el acoperă sfântul potir cu un acoperământ mic. Apoi continuă:

 68. Preotul:   Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăşi, spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtăşirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăţiei cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă.
  Încă aducem Ţie această slujbă duhovnicească pentru cei adormiţi întru credinţă: strămoşi, părinţi, patriarhi, prooroci, apostoli, propovăduitori, evanghelişti, mucenici, mărturisitori, pustnici şi pentru tot sufletul cel drept, care s-a săvârşit întru credinţă.

 69. Preotul şi diaconul cad în genunchi privind spre dumneze iescul Trup şi Sânge al Domnului. Terminându-se la strană imnul Pe Tine Te lăudăm..., preotul ridică perdeaua uşilor împărăteşti şi tămâind Sfintele Taine zice:

 70. Preotul:   Mai ales pentru Preasfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria:

 71. Preotul dă cădelniţa diaconului care cădeşte Sfânta Masă împrejur, proscomidiarul, altarul, pe preot şi pe cei din altar. Dacă preotul slujeşte singur, el cădeşte numai în faţa Sfintei Mese. Diaconul pune cădelniţa la o parte şi citeşte pomelnicul bisericii pentru cei adormiţi. În acest timp la strană se cântă Axionul.

 72. Axionul Născătoarei de Dumnezeu

 73. La praznicele împărăteşti, axionul poate fi altul.

 74. Strana:  Cuvine-se cu adevărat să te fericim Născă toare de Dumnezeu, cea pururea feri ci tă şi prea nevinovată şi maica Dum nezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase mănare decât se rafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.

 75. Înainte de terminarea Axionului Născătoarei de Dumnezeu se săvârşeşte sfinţirea anafurei. Luând de la diacon vasul cu anafură, preotul îl atinge de sfântul disc şi de sfântul potir, zicând în taină:

 76. Preotul:   Binecuvântată este anafura sfinţilor Tăi, Doamne, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 77. Trebuie ştiut că: anfura se taie de obicei din prescura din care s-a scos Sfântul Agneţ. Dacă sunt credincioşi mulţi şi nu ajunge numai o prescură, se poate tăia şi prescura a doua, din care s-a scos părticica întru cinstea şi pomenirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Prin urmare, aceste două prescuri trebuie să fie întregi şi mai mari decât celelalte. Preotul continuă:

  1. Preotul: Pentru Sfântul Ioan Proorocul, Înaintemergătorul şi Botezătorul, pentru Sfinţii măriţii şi întru tot lăudaţii Apostoli, pentru Sfântul (N), a cărui pomenire o săvârşim, şi pentru toţi sfinţii Tăi; cu ale căror rugăciuni, cercetează-ne pe noi, Dumnezeule.

  2. Şi pomeneşte pe toţi cei adormiţi întru nădejdea învierii şi a vieţii celei de veci şi-i odihneşte pe dânşii, Dumnezeul nostru, acolo unde străluceşte lumina feţei Tale, mai frumoasă decât toate, lumina neapusă, lumina neînserată, lumina neapropiată, lumina întreit sfântă, una în cei Trei şi cei Trei în una. Căci lumina e amândouă acestea: Tatăl, Fiul şi Duhul sunt o lumină netăiată în trei Persoane neconfundate, dar e unită în ele după firea dumnezeiască, stăpânirea, slava, puterea şi la fel voinţa. Deci fiindcă Tu, cum s-a spus, eşti în afara tuturor şi pe cei ce-i luminezi, îi faci să iasă din cele văzute, precum Tu eşti acolo sus împreună cu Tatăl Tău şi eşti Acelaşi întreg nedespărţit de noi şi iarăşi fiind în lume, eşti neîncăput în lume - fiindcă fiind în toate eşti Acelaşi mai presus de toate - aşa şi pe noi, robii Tăi, cei ce ne aflăm în mijlocul celor sensibile şi în faţa celor nevăzute, ne scoţi şi ne urci în întregime cu Tine în lumina Ta şi ne faci din muritori nemuritori, ca să ne împărtăşim de lumina negrăită şi să ne facem lumină şi să participăm de acum la darul Tau şi să câştigam pe Cel ce procură toate bunătăţile şi să ne facem nelipsiţi de harismele sufleteşti.

 78. Încă Te rugăm: Pomeneşte, Doamne, pe toţi episcopii ortodocşi, care drept învaţă cuvântul adevărului Tău, toată preoţimea, cea întru Hristos diaconime şi tot cinul preoţesc şi monahicesc. Încă aducem Ţie această slujbă duhovnicească pentru toată lumea, pentru sfânta sobornicească şi apostolească Biserică; pentru cei ce în curăţie şi în viaţă cinstită vieţuiesc, pentru (aici se pomeneşte cârmuirea ţării, după îndrumările Sfântului Sinod). Dă lor, Doamne, paşnică ocârmuire, ca şi noi, întru liniştea lor, viaţă paşnică şi netulburată să trăim, în toată cucernicia şi curăţia. Dacă este timp, preotul citeşte încet pomelnicele viilor şi morţilor. Pentru cei vii zice:

 79. Pentru mântuirea şi iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu (N).

 80. Iar pentru cei morţi zice:

 81. Pentru iertarea păcatelor şi odihna sufletelor robilor lui Dumnezeu (N), în loc luminat, de unde a fugit toată durerea, întristarea şi suspinarea; odihneşte-i, Dumnezeul nostru, şi-i sălăşluieşte pe dânşii unde străluceşte lumina feţei Tale.

 82. Acum preotul şi diaconul se spală pe mâini. După terminarea axionului Născătoarei de Dumnezeu, preotul spune cu glas tare:

 83. Preotul:  Întâi pomeneşte, Doamne, pe Prea Fericitul Părintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe (Înalt-) Prea Sfinţitul (Arhi-) Episcopul (şi Mitropolitul) nostru (N), pe care-l dăruieşte sfintelor Tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învăţând cuvântul adevărului Tău.

 84. Strana:  Pe toţi şi pe toate.

 85. Diaconul pomeneşte încet la proscomidiar pomelnicul bi sericii pentru cei vii. Preotul se roagă în taină:

 86. Preotul:   Adu-Ţi aminte, Doamne, de oraşul (sau: de satul, sau: de sfânt locaşul) acesta, în care vieţuim şi de toate oraşele şi satele şi de cei ce cu credinţă vieţuiesc într-însele. Adu-Ţi aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiţi şi de mântuirea lor. Adu-Ţi aminte, Doamne, de cei ce aduc daruri şi fac bine în sfintele Tale biserici, şi îşi aduc aminte de cei săraci; şi trimite peste noi toţi milele Tale.

 87. Cu glas tare preotul spune următorul ecfonis:

 88. Preotul:   Şi ne dă nouă, cu o gură şi cu o inimă, a slăvi şi a cânta preacinstitul şi de mare cuviinţă numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 89. Diaconul înconjoară Sfânta Masă spre colţul din stânga plecându-şi capul şi preotul îl binecuvântează. Apoi diaconul iese prin uşa dinspre miazănoapte, mergând în mijlocul bisericii pentru rostirea ecteniei.

 90. Strana: Amin.

 91. Preotul, stând în dreptul sfintelor uşi se întoarce către cre dincioşi şi, binecuvântându-i cu mâna, zice ecfonisul:

 92. Preotul:   Şi să fie milele marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi cu toţi.

 93. Strana: Şi cu duhul tău.

 94. Se lasă perdeaua.

 95. Ectenia de dinaintea Rugăciunii Domneşti

 96. Diaconul:  Pe toţi sfinţii pomenindu-i, iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

 97. Strana: Doamne miluieşte.

 98. Diaconul:  Pentru Cinstitele Daruri ce s-au adus şi s-au sfinţit, Domnului să ne rugăm.

 99. Ca Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe Dânsele în sfântul, cel mai presus de ceruri şi duhov nicescul Său jertfelnic, întru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumneze iescul har şi darul Sfântului Duh, să ne rugăm.

 100. Pentru ca să fim izbăviţi noi de tot necazul, mânia, primejdia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.

 101. În timp ce diaconul îşi urmează ectenia, preotul zice în taină rugăciunea de dinaintea Rugăciunii Domneşti:

 102. Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule cu harul Tău.

 103. Ziua toată desăvârşită, sfântă, în pace şi fără de păcat, la Domnul să cerem.

 104. Strana: Dă Doamne.

 105. Diaconul:  Înger de pace, credincios îndreptător al sufletelor şi al trupurilor noastre, la Domnul să cerem.

 106. Milă şi iertare de păcatele şi de greşelile noastre, la Domnul să cerem.

 107. Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace lumii, la Domnul să cerem.

 108. Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace întru pocăinţă a o săvârşi, la Domnul să cerem.

 109. Sfârşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşătoarea judecată a lui Hristos, să cerem.

 110. Unirea credinţei şi împărtăşirea Sfântului Duh cerând, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

 111. Strana: Ţie, Doamne.

 112. Rugăciunea de dinaintea Rugăciunii Domneşti

 113. Preotul: Ţie, Stăpâne, Iubitorule de oameni, Îţi încredinţăm toată viaţa şi nădejdea noastră şi cerem şi ne rugăm şi cu umilinţă cădem înaintea Ta: Învredniceşte-ne să ne împărtăşim cu cuget curat, cu cereştile şi înfricoşătoarele Tale Taine ale acestor sfinte şi duhovniceşti mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greşelilor spre împărtăşirea cu Sfântul Duh, spre moştenirea împărăţiei cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată, sau spre osândă.

 114. Cu glas tare preotul zice ecfonisul:

 115. Preotul:  Şi ne învredniceşte pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, şi a zice:

 116. Cel mai mare sau strana zice rar şi desluşit (dacă nu o cântă credincioşii) rugăciunea:

 117. Rugăciunea Domnească

 118. În timpul rugăciunii, diaconul îşi pune orarul cruciş peste piept.

 119. Toţi:  Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ; pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

 120. Preotul zice ecfonisul:

 121. Preotul: Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 122. Strana: Amin.

 123. Ridicând puţin perdeaua, preotul zice:

 124. Preotul:  Pace tuturor.

 125. Strana: Şi duhului tău.

 126. Diaconul:  Capetele voastre, Domnului să le plecaţi.

 127. Strana: Ţie, Doamne.

 128. Preotul zice în taină rugăciunea de după Rugăciunea Domnească:

 129. Preotul: Mulţumim Ţie, Împărate nevăzut, Cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta cea nemăsurată şi cu mulţimea milei Tale din nefiinţă la fiinţă toate le-ai adus. Însuţi, Stăpâne, caută din cer spre cei ce şi-au plecat Ţie capetele lor; că nu le-au plecat trupului şi sângelui, ci Ţie, înfricoşătorului Dumnezeu. Tu deci, Stăpâne, cele puse înainte nouă tuturor, spre bine le întocmeşte, după trebuinţa deosebită a fiecăruia: cu cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi prin aer împreună călătoreşte, pe cei bolnavi îi tămăduieşte, Cel ce eşti doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre.

 130. Preotul zice cu glas tare:

 131. Preotul:  Cu harul şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care eşti binecuvântat, împreună cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 132. Strana:  Amin.

 133. Preotul se roagă în taină:

 134. Preotul: Ia aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din sfânt locaşul Tău şi de pe scaunul slavei împărăţiei Tale şi vino ca să ne sfinţeşti pe noi, Cel ce sus împreună cu Tatăl şezi şi aici în chip nevăzut, împreună cu noi eşti. Şi ne învredniceşte, prin mâna Ta cea puternică, a ni se da nouă Preacuratul Tău Trup şi Scumpul Tău Sânge şi prin noi la tot poporul.

 135. Preotul şi diaconul se închină de trei ori, zicând în taină de fiecare dată:

 136. Clericii: Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine păcătosul şi mă miluieşte.

 137. Diaconul sau, dacă nu este diacon, preotul zice cu glas tare:

 138. Diaconul:  Să luăm aminte...

 139. Preotul, luând Sfântul Trup cu amândouă mâinile, Îl înalţă în semnul Sfintei Cruci, deasupra sfântului disc, zicând :

 140. Preotul:   ...Sfintele, sfinţilor.

 141. Strana: Unul Sfânt, unul Domn, Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu-Tatăl. Amin.

 142. Sfânta Împărtăşanie

 143. Această cântare se schimbă în funcţie de zilele săptămânii şi se pot zice acum şi alte cântări.

 144. Strana:  Lăudaţi-l pe Domnul din ceruri; lăudaţi-L pe El întru cele înalte. Aliluia, aliluia, aliluia!

 145. Diaconul intră în sfântul altar şi stă în dreapta preotului care ia Sfântul Trup în mâini. Diaconul zice:

 146. Diaconul:  Sfărâmă, părinte, Sfântul Trup.

 147. Preotul sfărâmă Sfântul Trup în patru părţi, cu luare-aminte şi cu evlavie, zicând:

 148. Preotul:  Se sfărâmă şi se împarte Mielul lui Dumnezeu, Cel ce se sfărâmă şi nu se desparte, Cel ce se mănâncă pururea şi niciodată nu se sfârşeşte, ci pe cei ce se împărtăşesc îi sfinţeşte.

 149. Aşează cele patru părţi pe sfântul disc în semnul crucii astfel: Diaconul arată cu orarul sfântul potir, zicând:

 150. Diaconul:  Plineşte, părinte, sfântul potir.

 151. Preotul ia părticica, însemnată cu IS, face cu dânsa semnul Sfintei Cruci deasupra sfântului potir, şi zice:

 152. Preotul:  Plinirea potirului credinţei Sfântului Duh.

 153. Pune părticica în sfântul potir. Apoi îşi şterge degetele cu buretele, deasupra sfântului disc.

 154. Diaconul:  Amin.

 155. Diaconul ia căldura şi zice:

 156. Diaconul:  Binecuvântează, părinte, căldura.

 157. Preotul binecuvântează căldura, zicând:

 158. Preotul:  Binecuvântată este căldura sfinţilor Tăi, Doamne, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 159. Diaconul, sau dacă nu este diacon, preotul zice:

 160. Diaconul:  Amin.

 161. Diaconul toarnă apoi în chipul Sfintei Cruci atât cât chibzuieşte că ajunge să încălzească Sfintele, zicând:

 162. Diaconul:  Căldura credinţei plină de Duhul Sfânt. Amin.

 163. Preotul împarte cu copia părticica HS în tot atâtea părticele câţi clerici împreună-slujitori sunt. El le pune pe partea de jos a sfântului disc. Cei prezenţi fac trei închinăciuni şi cer apoi iertare unul de la altul. Apoi preotul zice:

 164. Preotul:  Apropie-te, diacone.

 165. Diaconul trecând prin partea de răsărit a Sfintei Mese, vine la stânga preotului. Ţinând palmele întinse cruciş, dreapta peste stânga, zice:

 166. Diaconul:  Dă-mi mie, părinte, Cinstitul şi Preasfântul Trup al Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

 167. Preotul, având buretele între degetele de la mâna stângă, ia una din bucăţile din părticica HS şi ţinând-o deasupra buretelui, o dă diaconului, zicând:

 168. Preotul: Cinstitul şi Preasfântul Trup al Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos se dă ţie diaconului (N), spre iertarea păcatelor tale şi spre viaţa de veci.

 169. Diaconul, primind părticica din Sfântul Trup în palma dreaptă, răspunde:

 170. Diaconul:  Amin. Hristos în mijlocul nostru.

 171. Preotul:   Este şi va fi.

 172. Diaconul sărută dreapta preotului şi se duce în partea de răsărit a Sfintei Mese şi plecându-şi capul aşteaptă să ia şi preotul părticica din Sfântul Trup. Preotul pune buretele sub degetul mijlociu al mâinii drepte, între arătător şi inelar, iar cu stânga ridică părticica sa şi o pune în palma dreaptă, zicând:

 173. Preotul:  Cinstitul şi Preasfântul Trup al Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos se dă mie preotului (N), spre iertarea păcatelor mele şi spre viaţa de veci.

 174. Îşi şterge degetele cu buretele, deasupra sfântului disc şi aşezând palma stânga sub mâna dreaptă, se pleacă înaintea Sfintei Mese şi împreună cu diaconul zic în taină rugăciunile dinaintea împărtăşirii:

 175. Rugăciunile dinaintea Împărtăşaniei  † 

 176. Cred, Doamne, şi mărturisesc că Tu eşti cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Care ai venit în lume să mântuieşti pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu. Încă cred că Acesta este însuşi Preacurat Trupul Tău şi Acesta este însuşi Scump Sângele Tău. Deci mă rog Ţie: Miluieşte-mă şi-mi iartă greşelile mele cele de voie şi cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele întru ştiinţă şi întru neştiinţă. Şi mă învredniceşte, fără osândă, să mă împărtăşesc cu Preacuratele Tale Taine, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci. Amin.

 177. Cinei Tale celei de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi, părtaş mă primeşte, că nu voi spune vrăjmaşilor Tăi, Taina Ta, nici sărutare Îţi voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă strig Ţie: Pomeneşte-mă, Doamne, în împărăţia Ta.

 178. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtăşirea cu Sfintele Tale Taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului şi a trupului.

 179. Preotul şi diaconul se împărtăşesc, cu părticelele pe care le ţin în mâini, cu frică şi cu toată evlavia, ştergându-şi după aceea mâna cu buretele deasupra sfântului antimis.
  Preotul, luând cu amândouă mâinile şi cu un acoperământ sfântul potir, se împărtăşeşte de trei ori dintr-însul, zicând:

 180. Preotul:  Mă împărtăşesc eu, robul lui Dumnezeu, preotul (N), cu Cinstitul şi Sfântul Sânge al Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor mele şi spre viaţa de veci. Amin.

 181. Apoi îşi şterge preotul buzele sale şi sfântul potir cu acoperământul şi zice:

 182. Preotul:  Iată S-a atins de buzele mele şi va şterge fărădelegile mele şi de păcatele mele mă va curăţi.

 183. Încă ţinând sfântul potir cu un acoperământ, cheamă pe diacon, zicând:

 184. Preotul:  Apropie-te, diacone.

 185. Diaconul vine, se închină şi zice:

 186. Diaconul:  Iată vin la nemuritorul Împărat.

 187. Diaconul ia cu stânga colţul liber al acoperământului şi îl aşează sub bărbie, iar cu dreapta apucă de marginea postamentului sfântului potir, spre a înlesni preotului lucrarea, iar preotul îl împărtăşeşte de trei ori, zicând:

 188. Preotul:  Se împărtăşeşte robul lui Dumnezeu, diaconul (N), cu Cinstitul şi Sfântul Sânge al Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor sale şi spre viaţa de veci.

 189. Şi diaconul zice:

 190. Diaconul:  Amin.

 191. După ce s-a împărtăşit diaconul, preotul zice:

 192. Preotul:  Iată s-a atins de buzele tale şi va şterge fărădelegile tale şi de păcatele tale te va curăţi.

 193. Diaconul îşi şterge apoi buzele şi sfântul potir cu acoperământul.
  (Tipicul american) Când sunt mai mulţi credincioşi pregătiţi să se împărtăşească, sfărâmă cu grijă cele două sfinte părţi NI şi KA în sfântul potir. Părticica Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, a sfinţilor, a viilor şi a morţilor nu se pun în potir ci se lasă pe sfântul disc, până ce se vor cumineca toţi credincioşii. Când diaconul pune părticelele NI şi KA în potir, zice:
  (Tipicul românesc) Punând întâi părticelele NI şi KA una după alta în sfântul potir, diaconul (sau dacă nu este diacon, preotul), zice:

 194. Diaconul: Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia Celui fără de păcat. Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o slăvim; că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim, numele Tău numim. Veniţi toţi credincioşii să ne închinăm sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm Învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

 195. (Tipicul românesc) Când pune în sfântul potir părticica Născătoarei de Dumnezeu, diaconul (dacă nu este diacon, preotul) zice:

 196. Diaconul: Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum şi te bucură, Sioane, iar tu, Curată, Născătoare de Dumnezeu, veseleşte-te întru Învierea Celui născut al tău.

 197. (Tipicul românesc) Când pune în sfântul potir, părticelele pentru cele nouă cete ale sfinţilor, diaconul (sau dacă nu este diacon, preotul) zice:

 198. Diaconul: O, Paştile cele mari şi preasfinţite, Hristoase! O, Înţelepciunea şi Cuvântul lui Dumnezeu şi Puterea! Dă-ne nouă să ne împărtăşim cu Tine, mai cu adevărat, în ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale.

 199. (Tipicul românesc) Diaconul sau preotul trage după aceea uşor cu buretele miridele pentru vii şi pentru morţi, şi le pune în sfântul potir, zicând:

 200. Diaconul: Spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit aici, cu Cinstit Sângele Tău, pentru rugăciunile sfinţilor Tăi.

 201. Diaconul sau preoţii, ştergând apoi bine sfântul disc şi sfântul antimis, ia părticelele rămase şi le pune în sfântul potir pe care după aceea îl acoperă. Pune apoi pe sfântul disc Aerul, întocmit, apoi sfânta steluţă, iar peste ea acoperământul. După aceea, preotul citeşte în taină rugăciunea de mulţumire.

 202. Rugăciunea de mulţumire

 203. Preotul: Mulţumim Ţie, Stăpâne, Iubitorule de oameni, Dătătorule de bine al sufletelor noastre, că şi în ziua de acum ne-ai învrednicit pe noi de cereştile şi nemuritoarele Tale Taine. Îndreptează calea noastră, întăreşte-ne pe noi, pe toţi, întru frica Ta; păzeşte viaţa noastră, întăreşte paşii noştri, pentru rugăciunile şi mijlocirile măritei Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria şi pentru ale tuturor sfinţilor Tăi.

 204. Preotul şi diaconul îşi spală mâinile. Când se termină predica, se ridică perdeaua şi se deschid sfintele uşi, iar diaconul, închinându-se o dată, primeşte sfântul potir de la preot şi, stând între sfintele uşi, înalţă potirul şi zice:

 205. Diaconul:  Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi.

 206. Strana:  Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Dumnezeu este Domnul şi s-a arătat nouă!

 207. În Săptămâna Luminată strana cântă: Hristos a înviat... (o dată).
  Întorcându-se spre sfântul altar, diaconul dă sfântul potir preotului. Credincioşii se apropie, unul câte unul, să se împărtăşească cu Sfintele Daruri.
   †  Preotul, stând cu faţa către ei şi ţinând în mâini sfântul potir, zice rugăciunile dinaintea împărtăşaniei:

 208. Preotul:  Cred, Doamne, şi mărturisesc..., Cinei Tale celei de taină..., Nu spre judecată sau spre osândă...

 209. Credincioşii vin unul după altul cu umilinţă şi cu frică, închinându-se şi ţinând mâinile strânse la piept. Preotul zice fiecăruia:

 210. Preotul:  Se împărtăşeşte robul lui Dumnezeu (N) cu Cinstitul şi Sfântul Trup şi Sânge al Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor lui şi spre viaţa de veci.

 211. În timpul împărtăşirii credincioşilor, strana cântă: Trupul lui Hristos primiţi... , Cinei Tale celei de taină... sau alte cântări.

 212. Strana:  Trupul lui Hristos primiţi şi din izvorul cel fără de moarte gustaţi. Aliluia, aliluia, aliuluia!

 213. Cei împărtăşiţi îşi şterg buzele cu sfântul acoperământ şi sărută sfântul potir închinându-se. La încheierea împărtăşirii credincioşilor, preotul, ţinând cu amândouă mâinile sfântul potir (sau, de nu este nimeni de împărtăşit, luându-l de la diacon) îi binecuvântează pe credincioşi cu sfântul potir şi zice

 214. Preotul: Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta.

 215. Strana:  Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc; am aflat credinţa cea adevărată, nedespărţitei Treimi închinându-ne, că Aceasta ne-a mântuit pe noi.

 216. De la Paşti până la Înălţare: Hristos a înviat... (o dată) De la Înălţare până la Rusalii: Înălţatu-Te-ai întru mărire...
  În timpul cântării, preotul pune sfântul potir pe sfântul antimis şi diaconul pune în sfântul potir celelalte părticele de pe sfântul disc. Preotul tămâiază Sfintele Daruri de trei ori, zicând:

 217. Preotul:  Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta.

 218. Preotul dă cădelniţa diaconului, care le ridică deasupra capului şi, trecând prin faţa Sfintei Mese, se întoarce spre credincioşi arătându-le sfântul disc, apoi îl duce la proscomidiar şi-l pune acolo.
  Preotul se închină de trei ori în faţa Sfintei Mese şi zice în taină:

 219. Preotul:  Binecuvântat este Dumnezeul nostru...

 220. Dacă nu este diacon, preotul se închină de trei ori înaintea Sfintei Mese, ia sfântul disc cu mâna stângă şi sfântul potir cu mâna dreaptă şi ţinând sfântul potir deasupra sfântului disc, zice în taină: Binecuvântat este Dumnezeul nostru... Sfârşindu-se de cântat la strană: Am văzut Lumina cea adevărată... , preotul se întoarce către credincioşi, zicând cu glas mare:

 221. Preotul:  ...totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 222. Strana:  Amin. Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm mărirea Ta; că ne-ai învrednicit pe noi să ne împărtăşim cu sfintele, dumnezeieştile, nemuritoarele, preacuratele şi de viaţă făcătoarele Tale Taine. Întăreşte-ne pe noi întru sfinţenia Ta, toată ziua să ne învăţăm dreptatea Ta. Aliluia, aliluia, aliluia!

 223. În timpul acestei cântări, preotul merge la proscomidiar şi pune sfântul potir acolo (iar dacă nu este diacon, duce şi sfântul disc). Preotul cădeşte Sfintele de trei ori, nezicând nimic. Diaconul, având capul acoperit, merge în faţa sfintelor uşi şi zice ectenia (dacă nu este diacon, următoarea ectenie se zice de către preot). Preotul se întoarce la Sfânta Masă şi strânge sfântul antimis, începând cu partea de răsărit şi continuând cu cea de apus, cea de miazăzi şi în urmă cea de miazănoapte.

 224. Ectenia de mulţumire

 225. Diaconul:  Drepţi, primind dumnezeieştile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereştile şi de viaţă făcătoarele, înfricoşătoarele lui Hristos Taine, cu vrednicie să mulţumim Domnului.

 226. Strana:  Doamne miluieşte.

 227. Diaconul:  Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

 228. Strana:  Doamne miluieşte.

 229. Diaconul:  Ziua toată desăvârşită, sfântă, în pace şi fără de păcat cerând, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm.

 230. Strana:  Ţie, Doamne.

 231. Diaconul merge înaintea icoanei Mântuitorului şi aşteaptă acolo cu capul plecat, până la sfârşitul rugăciunii amvonului. Preotul face cruce peste sfântul antimis cu Sfânta Evanghelie, zicând ecfonisul:

 232. Preotul: Că Tu eşti sfinţirea noastră şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 233. Aşează Sfânta Evanghelie pe Sfânta Masă, aşa cum era la începutul Sfintei Liturghii.

 234. Strana:  Amin.

 235. Preotul, având capul acoperit şi privind spre credincioşi zice:

 236. Preotul: Cu pace să ieşim.

 237. Strana: Întru numele Domnului.

 238. Diaconul:  Domnului să ne rugăm.

 239. Strana:  Doamne miluieşte.

 240. Preotul, luându-şi Liturghierul, iese prin sfintele uşi, merge în mijlocul bisericii, face o închinăciune către altar şi zice rugăciunea amvonului.

 241. Rugăciunea amvonului

 242. Preotul: Cel ce binecuvântezi pe cei ce Te binecuvântează, Doamne, şi sfinţeşti pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuieşte poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta. Plinirea Bisericii Tale o păzeşte; sfinţeşte pe cei ce iubesc podoaba casei Tale; Tu pe aceştia îi preamăreşte cu dumnezeiască puterea Ta; şi nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruieşte, bisericilor Tale, preoţilor, (aici se pomeneşte Cârmuirea ţării, după îndrumările Sfântului Sinod) şi la tot poporul Tău. Că toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus este, pogorând de la Tine, Părintele luminilor, şi Ţie slavă şi mulţumire şi închinăciune înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 243. Strana:  Amin.

 244. Dacă credincioşii aduc daruri întru cinstirea şi pomenirea Sfântului sau pentru sărbătoare (colivi, brânză şi ouă, struguri, pârgă de poame, ori alte roade), se cântă la strană troparele şi condacul sărbătorii.

 245. Strana:  (Cântarea cuvenită )

 246. Preotul tămâind zice:

 247. Preotul:  Domnului să ne rugăm.

 248. Strana: Doamne miluieşte.

 249. Preotul, stând lângă daruri, zice cu glas mare rugăciunea potrivită cu felul de daruri (rugăciunile de acest fel se găsesc mai departe în Liturghier).

 250. Preotul:  (Zice rugăciunea potrivită din Liturghier )

 251. Strana:  Amin.

 252. Strana cântă:

 253. Strana:  Fie numele Domnului binecuvântat... (de 3 ori)

 254. În Săptămâna Luminată... Hristos a înviat... (de trei ori)  Strana continuă cu Psalmul 33:

 255. Strana:  Bine voi cuvânta pe Domnul...

 256. Preotul se pleacă spre credincioşi, în dreapta şi în stânga, şi intră prin sfintele uşi. Diaconul intră prin uşa dinspre miazănoapte. Merg către proscomidiar unde îşi descoperă şi îşi pleacă capetele amândoi. Preotul zice următoarea rugăciune:

 257. Preotul:  Plinirea Legii şi a proorocilor Tu însuţi fiind, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai plinit toată rânduiala părintească, umple de bucurie şi de veselie inimile noastre, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 258. Diaconul, din sfintele uşi, zice:

 259. Diaconul:   Domnului să ne rugăm.

 260. Strana:  Doamne miluieşte.

 261. Diaconul îşi descoperă capul, se întoarce la proscomidiar şi consumă ce a rămas din Sfintele Taine. El curăţă sfântul potir cu vin şi apă. Apoi îl şterge cu un ştergar anume pregătit şi pune sfântul potir cu celelalte obiecte liturgice.
  Preotul, acoperindu-şi capul, binecuvântează pe credincioşi dintre sfintele uşi:

 262. Preotul:  Binecuvântarea Domnului peste voi toţi cu al Său har şi cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 263. Strana:  Amin.

 264. Otpustul

 265. Preotul se pleacă către icoana Mântuitorului şi zice:

 266. Preotul:  Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ţie.

 267. Strana:  Slavă. Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Doamne miluieşte. Doamne miluieşte. Doamne miluieşte. Întru numele Domnului, părinte, binecuvântează.

 268. Preotul:  Cel ce a înviat din morţi...; iar de nu va fi duminică zice: Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale Sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli, ale Sfântului (N - al cărui hram îl poartă biserica), ale celui între sfinţi Părintelui nostru Simeon Noul Teolog, ale Sfântului (N), a cărui pomenire o săvârşim, ale Sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana şi pentru ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi, ca un bun şi de oameni iubitor.

 269. Strana:  Amin.

 270. Preotul se întoarce cu faţa spre icoana Mântuitorului şi zice:

 271. Preotul:  Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi.

 272. Strana:  Amin.

 273. Preotul se întoarce în altar şi închide sfintele uşi şi per-deaua. Ieşind prin uşa diaconului, el (sau altcineva anume rânduit) împarte anafura credincioşilor. Când se termină aceasta, se întoarce în altar şi, dacă nu este diacon, el însuşi consumă Sfintele Taine. Preotul şi diaconul îşi scot veşmintele şi zic rugăciunile de mulţumire.

BIBLIOGRAFIE


 1. https://dervent.ro/liturghia.php.

 2. https://archive.org/stream/SfantulSimeonNoulTeolog-ImnurileimneleIubiriiDumnezeiesti/fantulSimeonNoulTeolog-ImnurileIubiriiDumnezeiesti_djvu.txt.1 Vezi https://archive.org/stream/SfantulSimeonNoulTeolog-ImnurileimneleIubiriiDumnezeiesti/fantulSimeonNoulTeolog-ImnurileIubiriiDumnezeiesti_djvu.txt, accesat la data 10.03.2018.

2Vezi https://archive.org/stream/SfantulSimeonNoulTeolog-ImnurileimneleIubiriiDumnezeiesti/fantulSimeonNoulTeolog-ImnurileIubiriiDumnezeiesti_djvu.txt, accesat la data 10.03.2018.

0