Christian Kabbalistic Liturgy – Anaphora – A Practical Application of the Doctrine of the Divine Attributes

Sorin Benescu

Pr., Drd., UNIBUC TRC București

Abstract: The research proposes a new kabbalistic Christian anaphora modeled after the Orthodox Church’s anaphoras. The propounded thesis: Kabbalah and the dogma of the incarnation of Christ are neither opposed nor contradictory.


Keywords: liturgy, Kabbalah, anaphora, epiclesis, attribute. 1. Introducere

Anaforaua sau marea rugăciune a Sfintei Jertfe Euharistice constituie centrul Liturghiei ortodoxe. Este o rugăciune de mulțumire care precedă epicleza, ce constă în invocarea Duhului Sfânt pentru prefacerea Darurilor în Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, esența și scopul oricărei liturghii creștine. Biserica Ortodoxă are în uz trei liturghii sfințitoare: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur – cea mai utilizată, Liturghia Sf. Vasile cel Mare – săvârşită mai rar1 și Liturghia Sf. Iacob, care este oficiată de două ori pe an2. În studiul de față, propunem o anafora creștină de inspirație cabalistică, după modelul anaforalelor liturghiilor bizantine aflate în uz.


 1. Anaforaua

Începutul ca la liturghia Sf. Ioan Gură de Aur până la anafora.

Preotul: Dumnezeule Mare, Cauza tuturor, Cel ce exiști, Ființa cea mai presus de ființă, numită Ain, dincolo de orice concept, dincolo de orice imagine și rațiune, cauza tuturor ființelor și a tuturor lucrurilor, infinitul mai presus de infinit, existența prin Sine, identică cu Sine Însăși, unită cu Sine Însăși, invizibilă, Transcendent al însuși Absolutului Infinit, care Te arăți ca Lumină Nelimitată Absolută, Coroana (Kether) a toate, care naști Înțelepciunea (Hochmach) și purcezi Inteligența (Binah), Fundamentul Milei și al Dragostei (Hesed), începutul Frumuseții (Tipheret), dătătorul de Victorie (Netsah), izvorul Harului și al Slavei (Hod), Fundamentul (Iesod), Care susții Împărăția (Malchut), Care pe toate le recapitulezi și le unești în Da’at,

Preotul (continuă): Care în Kether te arăți ca Tatăl tuturor, Centrul lipsit de dimensiune3, Coroana, Supraforma-Supracauza, Conștiința-Iubirea Absolută, Afirmația-Substanța Absolută, Chipul-Unicul4, inscrutabila Monadă, rădăcina tuturor lucrurilor, Cauza primară, Unul, Primul, Începutul, Inteligența Admirabilă și Ascunsă5, inexplicabila existență, Odihna-Tatăl, Viul Transcendental, Eul Transcendental, Substanța Transcendentală, Spiritul de Sine6, Aheieh-אה'ה7,

Diac.:Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri.” (Mat. 5.16)

Strana: „Ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.” (Mat. 5.45)

Diac.:Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este.” (Mat. 5.48)

Preotul: Dumnezeu Unul, monada indivizibilă,

Diac.: „Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.” (Deut. 6.4)

Preotul: Ființa mai presus de orice ființă,

Diac.: „Atunci Dumnezeu a răspuns lui Moise: Eu sunt Cel ce sunt. Apoi i-a zis: Aşa să spui fiilor lui Israel: Cel ce este m-a trimis la voi!” (Iș. 3.14)

Preotul: Primul principiu, care nu are început, incognoscibilul prin excelență,

Diac.: „Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul cel Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.” (In. 1.18)

Preotul: Creatorul ultim și Cel mai Înalt al Universului8,

Strana: „Serafimi stăteau înaintea Lui, fiecare având câte şase aripi: cu două îşi acopereau feţele, cu două picioarele, iar cu două zburau și strigau unul către altul, zicând: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Savaot, plin este tot pământul de slava Lui!” (Isaia 6.2,3)

Diac.: Sfinți Serafimi, aprindeți inimile noastre cu focul dumnezeieştii iubiri9!

Strana: Amin!

Preotul: Care în Chokmah - mișcarea lui Dumnezeu, unde El se experimentează pe Sine - Te dezvălui ca și Cuvântul, Logosul, Conținutul-Semnificația, Dăruirea-Limbajul, Fiul-Logosul, Existența-Substanța Absolută, Fiul Suprasubstanței Tatăl, Asemănarea, Limbajul Conștiinței Tatăl10, Ideația cosmică, primul principiu al Inteligenței și Conștiinței Universale, esența conștiinței11, Nemișcarea-Repausul, Spiritul-Logosul-Cuvântul Transcendental, Limbajul Conștiinței Transcendentale12, Yoh-יה13,

Diac.: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.” (In. 1.14)

Strana: „Şi S-a coborât Duhul Sfânt peste El, în chip trupesc, ca un porumbel, şi s-a făcut glas din cer: Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit.” (Lc. 3.22)

Fericit este omul care a aflat înţelepciunea... Pom al vieții este ea pentru cei ce o stăpânesc, iar cei care se sprijină pe ea sunt fericiţi.” (Pilde 3.13-18)

Preotul: Inteligența Iluminatoare, Splendoarea Unității, Divinul Față în Față cu Sine Însuși14,

Strana: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume.” (In. 1.1,9)

Diac.: Sfinți Heruvimi, revărsați înţelepciunea cea de sus peste noi şi dați ochilor noștri sufleteşti iluminare, spre cunoştinţa lui Dumnezeu15!

Strana: Amin!

Preotul: Care în Binah Te dezvălui ca Formă-Cauză, Ființă-Dragoste-Memorie-Mișcare, Evidență Absolută, Sfântul Duh-Mișcarea, Fața Absolută, Personificată16, vehiculul independent al oricărui fenomen posibil, substanța-rădăcina cosmică, obiectivitate în cea mai pură abstracție, baza autoexistentă a tuturor fenomenelor, din orice fază a existenței conștiente17, Duhul-Memoria Transcendentală, Mișcarea Conștiinței-Substanței-Eului Transcendental18, Inteligența Sanctificatoare, Heh-ה19,

Diac.: „Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul; căci nu va vorbi de la Sine, ci toate câte va auzi va vorbi şi cele viitoare vă va vesti.” (In. 16.13)

Strana: „Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.” (Ps. 50.12) „Duhul lui Dumnezeu este Cel ce m-a făcut şi suflarea Celui Atotputernic este dătătoarea vieţii mele.” (Iov 33.4)

Preotul: Cel Care veghează, Ochiul divin, Vederea de Lumină, începutul liberului arbitru, sursa Formei, Înțelegere, Care înlănțuie forța în disciplina formei, omnisciența divină20,

Strana: „Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema.” (Luca 1.35)

Diac.: Sfinte Tronuri, pe voi se odihneşte Dumnezeu gânditor, odihniți-ne și pe noi, ca să ne gândim pururea la Iisus Domnul21!

Strana: Amin!

Preotul: Care în Hesed Te manifești ca bunăvoință și generozitate, absolută și fără limite, ca Iubire care iartă și justifică totul, baza pe care se sprijină Creația toată, căci „lumea este construită pe dragoste”; abilitatea care ne atrage către Tine, Cel ce ești Iertarea, Hrana tuturor, a celor care merită și a celor care nu merită, Tu, Care ești atașament și devotament, Cel la Care vrem să apelăm, Cel Care ne apropie de ceilalți, Inteligența Receptaculară, una din Puterile Construcției, Dreptatea lui Dumnezeu, Pilonul Compasiunii, Gedulah-גדולה,

Diac.:Iar neamurile să slăvească pe Dumnezeu pentru mila Lui, precum este scris: Pentru aceasta Te voi lăuda între neamuri şi voi cânta numele Tău.” (Rom. 15.9)

Strana: „Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv.” (Luca 6.36)

Preotul: Mila divină,

Diac.: Iubeşte milostenia şi judecata, Domnul; de mila Domnului plin este pământul.” (Ps. 32.5)

Preotul: Compasiunea și iubirea necondiționată,

Diac.: Bunăvoinţa Domnului este în cei ce se tem de El şi în cei ce nădăjduiesc în mila Lui.” (Ps. 146.11)

Preotul: Expansiunea, Pacea, Rezistența,

Diac.: „Iar eu spre mila Ta am nădăjduit; bucura-se-va inima mea de mântuirea Ta; cânta-voi Domnului, Celui ce mi-a făcut bine şi voi cânta numele Domnului Celui Preaînalt.” (Ps. 12.6)

Strana: „Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile.” (Ps. 22.7)

Preotul: Fermitate, răbdare22,

Diac.: „Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac.” (Ps. 116.2)

Preotul: Împărat pe tronul Său23,

Strana: Am privit până când au fost aşezate scaune, şi S-a aşezat Cel vechi de zile; îmbrăcămintea Lui era albă ca zăpada, iar părul capului Său curat ca lâna; tronul Său, flăcări de foc; roţile lui, foc arzător.” (Dan. 7.9)

Diac.: Sfinte Domnii, ajutați-ne pe noi toți să ne stăpânim simţirile şi să ne smerim patimile cele fără de rânduială, supunând trupul duhului.24!

Strana: Amin!

Preotul: Care în Geburah Te arăți ca Judecător, ca Tărie, ca Putere dorită de noi, ca Forță, Care pune în aplicare dorința înnăscută în Chesed în Actul divin al formării și corecției oricărui real, Care alături de Hesed dezvălui și împlinești Taina mesianică și Taina Învierii, ca Cel Care ai dat lui Moise și lui Israel Tora, Esența judecății și a limitei, Focul cel mare25, Care ferești de moarte, Inteligența Radicală, Puterea Care concentrează Forța-Lumina Infinită în literele-cuvintele Torei, Pilonul Rigorii-Severității, Elohim Gibor – אלהים גבור ,

Diac.:Unul este Dătătorul legii şi Judecătorul: Cel ce poate să mântuiască şi să piardă. Iar tu cine eşti, care judeci pe aproapele?” (Iacov 4.12)

Preotul: Dumnezeul bătăliilor, Brațul cel puternic,

Diac.: Că Domnul este Preaînalt, înfricoşător, Împărat mare peste tot pământul.” (Ps. 46.2)

Strana: „Veniţi şi vedeţi lucrurile lui Dumnezeu, înfricoşător în sfaturi mai mult decât fiii oamenilor.” (Ps. 65.4) Tu înfricoşător eşti şi cine va sta împotriva mâniei Tale?” (Ps. 75.7)

Preotul: Foc purificator, atotputernicia divină, Forțele în acțiune26, Heh-ח,

Strana: Căci Eu sunt ca un leu faţă de Efraim şi ca un pui de leu faţă de casa lui Iuda. Eu, Eu sfâşii şi Mă duc şi nimeni nu poate să-i scape din mâna Mea.” (Osea 5.15) „Dumnezeul Cel Preamărit în sfatul sfinţilor, mare şi înfricoşător este peste cei dimprejurul Lui.” (Ps. 88.8) „Că mare este Domnul şi lăudat foarte, înfricoşător este; mai presus decât toţi dumnezeii.” (Ps. 95.4)

Diac.: Sfinte Virtuți, Stăpânii, risipiți stăpânirea demonilor şi izbăviți-ne pe noi, ca să nu cădem în ispitele cele cumplite care ne duc la moarte şi la osânda iadului.27!

Strana: Amin!

Preotul: Care în Tipheret - reflecția mică a lui Kether, reflecția mare a lui Yesod și Malckuth, Arhetipul fenixului și al pelicanului - Te arăți ca Frumusețe și Armonie, Miracol-Splendoare, Tron minunat al Gloriei28, Compasiune, Soarele și centrul, Regele Majestuos al sistemului sefirotic, al micului chip, Soare care dai Lumină și Viață, Conversia dintre Kether și Yesod, Lege a conservării-transmutării, Etica în Sine, Idealul-Perfecțiunea, suma și cauza lucrurilor bune, Echilibrul, Care integrezi sefira Chesed-Dăruirea și sefira Gevurah-Primirea-Disciplina, Care echilibrezi sefira Netzach-Emoția și sefira Hod-Intelectul, centrul și reprezentantul entității Zer Anpin, Conștiința spirituală, Mântuitor-Jertfă pentru ceilalți, Inteligența Mediatoare, Eloah Va Daath29, Vav-ו,

Diac.:Cât sunt de frumoase sălaşurile tale, Iacove, corturile tale, Israele!” (Num. 24.5)

Strana: „Împodobit eşti cu frumuseţea mai mult decât fiii oamenilor; revărsatu-s-a har pe buzele tale. Pentru aceasta te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu, în veac.” (Ps. 44.3) „De la răsăritul soarelui până la apus. Din Sion este strălucirea frumuseţii Lui.” (Ps. 49.2)

Preotul: Inteligența Mediatoare, echilibrul divin, reconciliere, vindecare, centrul conștiinței hristice, unirea divinului cu umanul, devotamentul divin30,

Strana: Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta: să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele, ca să văd frumuseţea Domnului şi să cercetez locaşul Lui.” (Ps. 26.7,8) „Cunoscut-am toate păsările cerului şi frumuseţea ţarinii cu Mine este.” (Ps. 49.12)

Diac.: Sfinte Puteri, daţi-ne puterea proorociei şi darul facerii de minuni şi ne ajutaţi, pe toți cei ce ne rugăm cu credință, să răbdăm cu tărie necazurile vieţii şi să păzim poruncile lui Hristos Iisus, Domnul nostru31!

Strana: Amin!

Preotul: Care în Netzach - lider al grupului interactivitate - Te dezvălui ca Victorie, Eternitate și Triumf, Rezistență:

Diac.: „Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârşit? Până când vei întoarce faţa Ta de la mine?” (Ps. 12.1),

Preotul: Răbdare,

Diac.: „...ne lăudăm şi în suferinţe, bine ştiind că suferinţa aduce răbdare, și răbdarea încercare, şi încercarea nădejde...” (Rom. 5.3,4),

Preotul: ajutorul nostru, Motivația actului, Roada Duhului Sfânt32, revelat lui Pavel,

Diac.: „Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa...” (Gal. 5.22),

Preotul: victoria luminii asupra întunericului, ca Iubire, ca forță generatoare a lumii-naturii, baza Stâlpului Milosteniei, Inteligența Ascunsă,

Diac.: Calul este gata pentru ziua de război, însă biruinţa vine de la Domnul.” (Pildele lui Solomon 21.31)

Strana: „Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea, şi, toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare.” (Efes. 6.13) „...să dăm mulţumire lui Dumnezeu, Care ne-a dat biruinţa prin Domnul nostru Iisus Hristos!” (1Cor. 15.57)

Preotul: Frumusețea Triumfătoare, Splendoarea Strălucitoare a tuturor virtuților intelectuale divine, dărnicia divină33, Zain-ז,

Strana: Dumnezeule, Cel ce mi-ai dat izbânda şi mi-ai supus popoarele; Izbăvitorul meu de vrăjmaşii cei furioşi...” (Ps. 17.51) „În mâna Domnului este izbânda omului şi Domnul este Cel Care pune mărirea Sa pe fruntea stăpânitorului.” (Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) 10.5) „Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea, şi aceasta este biruinţa care a biruit lumea: credinţa noastră.” (1In. 5.4)

Diac.: Sfinte Principate / Începătorii, îndreptați pe toată lumea; păziți ţara noastră, pe cei ce conduc; păziți hotarele neamului nostru, oraşele, cetăţile, satele, limbile, bisericile şi pe păstorii de suflete. Ajutați pe cei ce conduc popoare şi Biserici să facă voia lui Dumnezeu şi să nu asuprească pe cei de sub ascultarea lor.34!

Strana: Amin!

Preotul: Care în Hod Te dezvălui ca Splendoare, Prudență, Sagacitate, Subtilitate, Inventivitate, Extensie, Multiplicare, Forță, Autoanaliză, Inteligența perfectă sau absolută, Misterul Formei35, Intelectualitate, Învățare, Ritual, Emoție, Muzică,

Diac.:Laudă şi frumuseţe este înaintea Lui, sfinţenie şi măreţie în locaşul cel sfânt al Lui.” (Ps. 95.6)

Preotul: Glorie, Splendoare, Maiestate, gloria minții iluminate, sinceritate, Elohim Savaot36, Heth-ח,

Strana: Având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era asemenea cu cea a pietrei de mare preţ, ca piatra de iaspis, limpede cum e cristalul.” (Apoc. 21.11) „Dar viu sunt Eu şi viu e numele Meu şi de slava Domnului e plin tot pământul...” (Num. 14.21) „Dar Domnul Îşi face auzit glasul în fruntea oştirilor Sale, căci întinsă foarte este tabăra Lui şi puternic este cel ce împlineşte poruncile Lui. Ziua Domnului este mare şi înfricoşătoare foarte şi cine va putea sta împotriva ei?” (Ioil 2.11)

Diac.: Sfinți Arhangheli, înmulţiți sfânta credinţă între oameni, luminînd înaintea lor cu lumina Sfintei Evanghelii, descoperiți-le tainele credinţei celei drepte, descoperiți proorociile cele înalte ale îngerilor! Sfinți Arhangheli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi37!

Strana: Amin!

Preotul: Care în Yesod – „sala motoarelor” creației, Cel Care echilibrezi sefiroturile Hod, Netzach și Tipheret - Te dezvălui ca Fundament, Vehicul care permiți mutarea dintr-o stare în alta, Baza subtilă pe care se întemeiază lumea fizică, Temelie stabilă, Schimbare cu stabilitate, Comunicarea-Conexiunea-Contactul, Poarta dintre lumile de sus și cele de jos, Casa chipului38, Inteligența Pură sau Clară,

Diac.:Şi iată slava Dumnezeului lui Israel venea dinspre răsărit; glasul Lui era ca glasul de ape multe şi pământul strălucea de slava Lui.” (Iezechiel 43.2)

Strana: „Vedenia aceasta era ca aceea pe care o văzusem mai înainte, tocmai ca aceea pe care o văzusem când am venit să vestesc pieirea cetăţii; vedenia aceasta era asemenea vedeniei pe care o văzusem la râul Chebar. Atunci am căzut cu faţa la pământ. Şi slava Domnului a intrat în templu pe poarta care este cu faţa spre răsărit. Şi m-a ridicat Duhul şi m-a dus în curtea cea dinăuntru şi iată slava Domnului umplea tot templul. Şi am auzit pe Cineva Care-mi grăia din templu, iar bărbatul acela de mai înainte stătea lângă mine. Şi mi-a zis glasul: "Fiul omului, acesta este locul tronului Meu şi locul pe care-Mi pun tălpile picioarelor Mele, unde voi locui veşnic în mijlocul fiilor lui Israel; casa lui Israel nu va mai întina numele Meu cel sfânt, nici ea, nici regii ei, prin desfrânările lor, prin cadavrele regilor lor, cu locurile lor înalte. Pe soclu, care era la pământ, se înălţa un fundament mic, care mergea ca un fel de prispă de jur împrejurul jertfelnicului, înaltă de doi coţi şi lată de un cot. Pe fundamentul mic se înălţa fundamentul mare, care iarăşi încingea jertfelnicul ca o prispă înaltă de patru coţi şi lată de un cot. Pe fundamentul mare se înălţa însuşi jertfelnicul, înalt de patru coţi; şi din jertfelnic se ridicau patru coarne. Jertfelnicul avea doisprezece coţi înălţime şi doisprezece coţi în lungime. El era în patru colţuri, având toate cele patru laturi ale sale deopotrivă de lungi. Iar faţa soclului jertfelnicului era de paisprezece coţi în lungime şi de paisprezece coţi înălţime şi împrejurul ei avea un brâu de o jumătate de cot. Soclul de pus împrejur era lat de un cot, iar scara de suit la jertfelnic era în partea de răsărit.” (Iezechiel 43.3-7, 14-17)

Preotul: Casa comorilor, Casa imaginilor, atotprezența divină care interconectează totul, animat și inanimat, nimic nu există înafara Ta, matricea de bază a tuturor formelor din universul fizic, inteligența pură divină, independența divină, „camera motoarelor39, Teth-ט,

Strana: Iar zidul cetăţii avea douăsprezece pietre de temelie şi în ele douăsprezece nume, ale celor douăsprezece apostoli ai Mielului.” (Apoc. 21.14)

Diac.: Sfinți Îngeri, vestiți oamenilor tainele lui Dumnezeu şi chiar voinţele Lui cele mai mici, povăţuiți-i să trăiască în dragoste, în fapte bune şi cu dreptate, împlinind întru toate voia Domnului. Păziți pe fiecare dintre noi, pe cei buni să nu cadă, iar pe cei căzuţi ridicați-i prin pocăinţă şi spovedanie, şi niciodată nu ne lăsați, deşi uneori greşim. Sfinți Îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi40!

Strana: Amin!

Preotul: Care în Malkuth - realizarea finală - Te dezvălui ca Regat,

Diac.: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii.” (Mat. 25.34),

Preotul: Shekinah41,

Diac.: „...şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu slavă multă.” (Mat. 24.30),

Preotul: Prezență spirituală, Care dezvălui Fecioara-Mamă,

Diac.: „Arhetipul Maicii Domnului este Arhetipul întregii Creații, Maica Domnului este Arhetipul Luminii Primordiale, Lumina ce traduce Lumina Creatoare Dumnezeiască în Creație42,

Preotul: Inteligența splendidă, Adonai Melekh și Adonai ha-Aretz,

Diac.:Şi am văzut tronuri şi celor ce şedeau pe ele li s-a dat să facă judecată. Şi am văzut sufletele celor tăiaţi pentru mărturia lui Iisus şi pentru cuvântul lui Dumnezeu, care nu s-au închinat fiarei, nici chipului ei, şi nu au primit semnul ei pe fruntea şi pe mâna lor. Şi ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos mii de ani.” (Apoc. 20.4)

Preotul: Discernământul divin, Lumea, Poarta, Împărăția, Biserica, arbitrul perfecțiunii43, Yod-י,

Strana: Şi cetatea nu are trebuinţă de soare, nici de lună, ca să o lumineze, căci slava lui Dumnezeu a luminat-o şi făclia ei este Mielul.” (Apoc. 21.23) „Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.” (Mt. 6.10)

Diac.: Sfinți ai lui Dumnezeu, rugați-vă toți lui Dumnezeu pentru noi44!

Strana: Amin!

Preotul: Care în Da’at toate le unești, le recapitulezi, unde toate sunt perfecte, împărtășite, infinite, unde toate sefirot-urile sunt una, unde strălucești Tu, Lumină lină dumnezeiască, frumoasă, magnifică, puternică, iubitoare și delicată, fundamentală, victorioasă și armonioasă, Lumina Învierii noastre, Tatăl, Fiul și Sf. Duh, Treimea cea de o ființă și nedespărțită,

Diac.:Eu întru ei şi Tu întru Mine, ca ei să fie desăvârşiţi întru unime, şi să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei, precum M-ai iubit pe Mine.” (In. 17.23)

Preotul: Yehova Elohim, detașarea divină, Perfecțiunea Justiției, Abisul, Cunoașterea, frământările interioare ale Logosului, Cunoaștere incandescentă 45,

Strana: Şi vor vesti cerurile dreptatea Lui, că Dumnezeu judecător este.” (Ps. 49.7) „Mila şi adevărul s-au întâmpinat, dreptatea şi pacea s-au sărutat.” (Ps. 84.11)

Diac.: Sfinte cete îngerești, toți sfinții lui Dumnezeu, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Strana: Amin!

Preotul: (continuă): Pe Tine te invocăm, pe Tine Te chemăm, Milostive, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos - Cuvântul Cel mai înainte de veci, trimite Duhul Tău Cel Sfânt și cu Puterea Ta (Geburah) sfințește darurile acestea!

Diac.:Mângâietorul, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine!” (In. 15.26)

Preotul: (binecuvântează pâinea): Și fă adică pâinea aceasta însuși Trupul Hristosului Tău, Cuvântul cel întrupat!

Diac. și Strana: Amin.

Diac.:Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.” (In. 1.14).

Preotul: (binecuvântează potirul): Iar ceea ce este în potirul acesta Însuși Sângele Hristosului Tău!

Diac. și Strana: Amin.

Diac.:Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.” (In. 6.54)

Strana: „Trupul este adevărată mâncare şi sângele Meu, adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el.” (In. 6.55-56)

Preotul: (le binecuvântează pe amândouă): Prefăcându-le cu Duhul Tău Cel Sfânt!

Diac. și Strana: Amin.

Diac.:Şi cu adevărat, mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă. (Tim. 3.16)

Preotul: Se sfărâmă și se împarte Arborele Vieții, Hristos - Cuvântul, Cel ce se sfărâmă și nu se desparte, Cel ce se dăruiește pururea și niciodată nu se sfârșește, ci pe cei ce se împărtășesc îi luminează.

Diac.: „Şi a făcut Domnul Dumnezeu să răsară din pământ tot soiul de pomi, plăcuţi la vedere şi cu roade bune de mâncat; iar în mijlocul raiului era pomul vieţii...” (Fac. 2.9)

Preotul (pune în potir părticica IIS): Plinirea potirului credinței Duhului Sfânt: Frumusețea, Înțelepciunea și Inteligența.

Diac.: „Întru aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său cel Unul Născut L-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin El viaţă să avem. (1In. 4.9)

Strana: De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte. Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. (1Cor. 13.1-8)

Preotul: Căldura dragostei fraterne a sfinților. (Preotul sau diaconul toarnă apa încălzită în potir.)

Diac.: „Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii.” (In. 13.35)

Strana: „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. (In, 15.13)

Apoi se continuă ca la Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur.


 1. Concluzii

Iisus Hristos este, în doctrina ortodoxă, Puterea și Înțelepciunea și Cuvântul lui Dumnezeu, Paștile cele mari și presfințite și cu El ne vom împărtăși mai adevărat în ziua cea neînserată a Împărăției Sale46. El este, în conformitate cu ceea ce se mărturisește în crez, Fiul lui Dumnezeu, Unul născut, nu făcut, nu creat, deoființă cu Tatăl și prin Care s-au făcut toate. El S-a pogorât de la Tatăl și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și S-a făcut om și ne-a lăsat nouă, drept aduceri aminte de patima Sa cea mântuitoare, Liturghia, după poruncile Lui, când, în noaptea în care S-a dat pe Sine pentru viață lumii, a luat pâine în mâinile Sale și a arătat-o lui Dumnezeu Tatăl, a mulțumit, a binecuvântat, a sfințit și a frânt47. De aceea, și noi am făcut acestea întru pomenirea Lui, știind că, ori de câte ori mâncăm pâinea și bem vinul euharistic, vestim moartea Lui și mărturisim Învierea Lui. Dintru ale Lui, Lui îi aducem pentru toate cele ce ni s-au dat nouă și această anafora, întru miros de bună mireasmă duhovnicească, ca prinos de laudă. În final, dorim să evidențiem faptul că prin anaforaua propusă mai sus, dogma Întrupării și Cabala nu sunt nici opuse, nici contradictorii, ele pot exista împreună, în anumite condiții. 1. Anexa 1


Număr Sefiră

Nume Sefiră

Rang îngeresc

Nume divin

1

Kether

Serafimi

Eheieh

2

Hokhmah

Heruvimi

Yah

3

Binah

Tronuri/Scaune

Elohim

4

Hesed

Domnii

El

5

Geburah

Virtuți

Elohim Gibor

6

Tiferet

Puteri

YHVH Eloah va Daath

7

Netzah

Principate/Începătorii

YHVH Tzabaot

8

Hod

Arhangheli

Elohim Tzabaot

9

Yesod

Îngeri

Șadai El Hai

10

Malkuth

Sfinți

Adonai Ha Aretz


Fig. 1 - Tabelul corespondențelor dintre Sefirot și ierarhiile îngerești48.


Fig. 2 – Arborele cabalistic / al vieții și căile / literele corespunzătoare.

Fig. 3 – corespondența dintre Sefirot și numele divine49.


Fig. 4 – Arborele sefirotic cu Sefirot numerotat50.BIBLIOGRAPHY

 1. Ghelasie, Gheorghe, ieromonah, Isihasm, Dialog în Absolut, Editura Platytera, Bucureşti, 2007.

 2. Ghelasie, Gheorghe, ieromonah, Memoriile unui isihast-1, Editura Platytera, Bucureşti, 2006.

 3. Ghelasie, Gheorghe, ieromonah, Memoriile unui isihast-2, Editura Platytera, Bucureşti, 2007.

 4. Gheser, Naran, Kabbala Teorie și practică, Ediția a II-a revizuită, Editura Arcana, Timișoara, 2020.

 5. Liturghier, Editura Institutului Biblic și de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, București, 2000.

 6. Papus, (Encausse, Gérard), Kabbala Tradiția secretă a Occidentului Știința secretă, trad. Radu Duma, Editura Herald, București, 2016.

 7. Regardie, Israel, Grădina cu rodii, Viziuni despre Arborele Vieții, Editura Nemira Publishing House, București, 2017.


ELECTRONIC BIBLIOGRPHY

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Gevurah

 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Tiferet

 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Netzach

 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Hod_(Kabbalah)

 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Yesod

 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Malkuth

 7. https://basilica.ro/liturghia-sfantului-vasile-cel-mare/

 8. https://basilica.ro/liturghia-sfantului-iacob-a-fost-oficiata-in-catedrala-din-constanta/1 https://basilica.ro/liturghia-sfantului-vasile-cel-mare/, accesat la data 08.12.2022: Conform rânduielilor tipiconale din Biserica Ortodoxă, dacă Ajunul Botezului Domnului cade în timpul zilelor săptămânii, atunci, în ziua de Ajun se oficiază Liturghia Sfântului Vasile Cel Mare unită cu Vecernia praznicului Botezului Domnului, iar in ziua sărbătorii Epifaniei se oficiază Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Când Ajunul Bobotezei cade, însă, sâmbăta sau duminica, în ziua de ajun se săvârșește Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, iar cea a Sfântului Vasile cel Mare se face în ziua praznicului, fără să se mai unească cu Vecernia. Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se mai oficiază în Ajunul Crăciunului, în ziua de prăznuire a Sfântului Vasile cel Mare, pe 1 ianuarie, în primele cinci duminici din Postul Mare, în Joia Mare și în Sâmbăta Mare.”

2 https://basilica.ro/liturghia-sfantului-iacob-a-fost-oficiata-in-catedrala-din-constanta/, accesat la data 08.12.2022: Liturghia Sfântului Iacob este oficiată de două ori pe an: în ziua prăznuirii Sfântului Apostol Iacob, 23 octombrie, respectiv în Duminica dinaintea Nașterii Domnului, când sunt prăznuiți strămoşii după trup ai Mântuitorului Hristos.”

3 Regardie, Grădina cu rodii, (București, Editura Nemira Publishing House, 2017), 75.

4 Ghelasie, Isihasm, Dialog în Absolut, (Bucureşti, Editura Platytera, 2007), 107.

5 Regardie, Grădina cu rodii, 80.

6 Ghelasie, Memoriile unui isihast-2, (Bucureşti, Editura Platytera, 2007), 204.

7 Regardie, Grădina cu rodii, 78.

8 Gheser, Kabbala Teorie și practică, (Timișoara, Editura Arcana, 2020), 240, 242, 243, 246.

9 Vezi Anexa 1.

10 Ghelasie, Isihasm, Dialog în Absolut, 107.

11 Regardie, Grădina cu rodii, 83,85.

12 Ghelasie, Memoriile unui isihast-2, 204.

13 Regardie, Grădina cu rodii, 82.

14 Gheser, Kabbala Teorie și practică, 227, 229.

15 Vezi Anexa 1.

16 Ghelasie, Isihasm, Dialog în Absolut, 107.

17 Regardie, Grădina cu rodii, 85.

18 Ghelasie, Memoriile unui isihast-2, 204.

19 Regardie, Grădina cu rodii, 86.

20 Gheser, Kabbala Teorie și practică, 212, 214, 215.

21 Vezi Anexa 1.

22 Gheser, Kabbala Teorie și practică, 179, 180, 183, 190.

23 Gheser, Kabbala Teorie și practică, 182.

24 Vezi Anexa 1.

25 https://en.wikipedia.org/wiki/Gevurah, accesat la data 05.04.2021.

26 Gheser, Kabbala Teorie și practică, 171, 174.

27 Vezi Anexa 1.

28 https://en.wikipedia.org/wiki/Tiferet, accesat la data 05.04.2021.

29 Idem.

30 Gheser, Kabbala Teorie și practică, 155, 147-149, 158.

31 Vezi Anexa 1.

32 https://en.wikipedia.org/wiki/Netzach, accesat la data 05.04.2021.

33 Gheser, Kabbala Teorie și practică, 141, 142, 143.

34 Vezi Anexa 1.

35 https://en.wikipedia.org/wiki/Hod_(Kabbalah), accesat la data 05.04.2021.

36 Gheser, Kabbala Teorie și practică, 132, 125.

37 Vezi Anexa 1.

38 https://en.wikipedia.org/wiki/Yesod, accesat la data 05.04.2021.

39 Gheser, Kabbala Teorie și practică, 109-114, 116, 119.

40 Vezi Anexa 1.

41 https://en.wikipedia.org/wiki/Malkuth, accesat la data 05.04.2021.

42 Ghelasie, Memoriile unui isihast-2, 202.

43 Gheser, Kabbala Teorie și practică, 102, 101.

44 Vezi Anexa 1.

45 Gheser, Kabbala Teorie și practică, 206, 195, 203, 204.

46 Liturghier, Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur, 180.

47 Ibidem, 230.

48 Papus, Kabbala Tradiția secretă, (București, Editura Herald, 2016), 70, 76.

49 Gheser, Kabbala Teorie și practică, 274.

50 Gheser, Kabbala Teorie și practică, 28.

1