Acatistul Sf. Arhangheli


Pr. Sorin Benescu

Acatistul

Sf. Arhangheli

Aici se inserează textul casetei CIP. Aici se inserează textul casetei CIP. Aici se inserează textul casetei CIP.
DEDICAŢIE


Fiicei mele Ecaterina, dă-i, Doamne, înger păzitor, îndreptător, cu aripile-i cele luminate şi preasfinte sufletul ei smerit acoperind.CUPRINS

Acatistul Sf. Arhangheli 9

Rugăciunile începătoare: 9

Condacele şi Icoasele: 13

Condacul 1 13

Icosul 1 13

Condacul al 2-lea 14

Icosul al 2-lea 14

Condacul al 3-lea 16

Icosul al 3-lea 16

Condacul al 4-lea 17

Icosul al 4-lea 17

Condacul al 5-lea 18

Icosul al 5-lea 19

Condacul al 6-lea 20

Icosul al 6-lea 20

Condacul al 7-lea 21

Icosul al 7-lea 21

Condacul al 8-lea 22

Icosul al 8-lea 23

Condacul al 9-lea 24

Icosul al 9-lea 24

Condacul al 10-lea 25

Icosul al 10-lea 26

Condacul al 11-lea 26

Icosul al 11-lea 27

Condacul al 12-lea 28

Icosul al 12-lea 28

Condacul al 13-lea 29

RUGĂCIUNE 30

BIBLIOGRAFIE ELECTRONICĂ 31MULŢUMIRIMulțumesc soției mele, Dana,

pentru ajutorul acordat la corectare

și pentru susținerea fără de care acatistul

nu ar fi putut să vadă lumina tiparului

Acatistul Sf. Arhangheli


Rugăciunile începătoare:


Preotul dă obișnuita binecuvântare, zicând:


Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Iar de este mirean cel ce zice acatistul, zice:


Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sf. Duh, Amin.


Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. (de trei ori).


Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.


Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).


Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.


Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.


Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum...


Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin.


Apoi troparele acestea:


Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi, păcătoșii robii Tăi, miluiește-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.


Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.


Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.


Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.


Apoi:


Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.

Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Carele din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Carele toate s-au făcut.

Carele pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara, și S-a făcut om.

Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat.

Și a înviat a treia zi, după Scripturi.

Și S-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.

Și iarăși va să vină cu slavă, să judece vii și morții, a Cărui Împărăție nu va avea sfârșit.

Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, Carele de la Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Carele a grăit prin prooroci.

Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică.

Mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor.

Aștept învierea morților.

Și viața veacului ce va să fie. Amin.


Condacele şi Icoasele:


Condacul 1


Pe îngerul Treimii, pe dătătorul de curaj, pe conducătorul purtătorilor de lumină, pe Mihail, cel dintâi dintre îngerii păzitori1 să-l lăudăm noi toți, iubitorii de Dumnezeu, care ne acoperim cu aripile lui și din nevoile cele de multe feluri ne izbăvim, grăind: Bucură-te, Sfinte Arhanghele Mihail, Voievod al oştirilor cereşti!


Icosul 1


Arhanghele Mihaile, tu pe Iacov în luptă l-ai întărit, şi pe noi ajută-ne să alungăm teama, protejează-ne, arată-ne drumul, adu-ne nouă virtuţile, ca să zicem aşa:

Bucură-te, Mihail, cine este ca Dumnezeu ?

Bucură-te, Mihail, arhanghelul cel dârz,

Bucură-te, Mihail, purtătorul de sabie înfricoşătoare,

Bucură-te, Mihail, care ai ţinut în ordine pe îngeri,

Bucură-te, Mihail, care ai oprit pe mulţi de la cădere,

Bucură-te, Mihail, care zici : să stăm cu frică înaintea Domnului,

Bucură-te, Mihail, care ai apărat Cartea Vieţii,

Bucură-te, Mihail, primitorule al Supraluminii dumnezeieşti,

Bucură-te, Mihail, oglindirea fidelă a supragândirii divine,

Bucură-te, Mihail, cela care o vede, o primeşte şi o reproduce fără prefacere,

Bucură-te, Mihail, prin care Dumnezeu vorbeşte,

Bucură-te, Sfinte Arhanghele Mihail, Voievod al oştirilor cereşti!

Condacul al 2-lea


Proorocului Daniel i-ai arătat taina cea străină, naşterea cea din fecioară a Mântuitorului, lui Zaharia celui sfințit i-ai vestit, o, Gavriile, nașterea dumnezeiescului Înaintemergător, dă şi celor care-şi doresc să aibă copii, prunci sănătoşi, ca să cânte cu tine lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 2-lea


Anei și lui Ioachim bunele vestiri de bucurie le-ai adus, învierea lui Hristos ai binevestit femeilor, zicând lor «nu plângeți», sfinte arhanghele, ajută-ne să înmulţim talantul dat nouă de Cuvântul şi să cântăm aşa :

Bucură-te, Gavriil, arhanghelul bucuriei,

Bucură-te, Gavriil, care ai văzut dinainte semnele căderii îngerilor,

Bucură-te, Gavriil, care ai tâlcuit numele de înger : închinare Domnului,

Bucură-te, Gavriil, care ai numit pe Dumnezeu deplinul absolut,

Bucură-te, Gavriil, care ai mărturisit pe Fiul, singurul Care poate trece hotarul transcendental,

Bucură-te, Gavriil, care ai mărturisit pe Fiul, singurul din Care iese Lumina divină,

Bucură-te, Gavriil, care ai mărturisit chipul de fiu - taina identităţii lumii,

Bucură-te, Gavriil, care ai arătat chipul Fiului - chipul de Fiinţă divină totodată chip de fiinţă creată,

Bucură-te, Gavriil, care ai vestit pe Fiul peste Care Însuşi Tatăl a pecetluit absoluta Sa sărutare,

Bucură-te, Gavriil, care ai învăţat : În Dumnezeire, totul este iubirea Tatălui pentru Fiul în totodată purcederea-purtarea Duhului Sfânt,

Bucură-te, Gavriil, care rememorezi în viaţă asemănarea Divinului revărsat în creaţie,

Bucură-te, Sfinte Arhanghele Gavriil, bucuria de a dărui!

Condacul al 3-lea


Sfinte Arhanghele Rafail, mai marele tămăduitorilor, călăuzitorul celor pe drum, păzitorul celor căsătoriţi, alungă duhul cel necurat de la noi, din casele noastre, vindecă-ne, îndrumă-ne, ca să cântăm lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 3-lea


Oarecând, pe dreptul Tobit l-ai vindecat, pe Sara lui Tobie ai arătat; pe tine, Sf. Arhanghele, te rugăm: descoperă tinerilor şi celor care vor să se căsătorească taina iubirii, menirea fiecăruia, alungă blestemul sau vrăjile, de sunt legaţi, ca să cântăm așa:

Bucură-te, Rafail, vindecare de la Dumnezeu,

Bucură-te, Israfel, Dumnezeu vindecă,

Bucură-te, Rafail, care zici : Să aşteptăm venirea Domnului,

Bucură-te, Israfel, care ne povăţuieşti îndrumarea Lui, să facem ce ne este dăruit,

Bucură-te, Rafail, care ne îndemni să nu ne grăbim ca să nu greşim,

Bucură-te, Israfel, vindecător al celor bolnavi,

Bucură-te, Rafail, călăuzitor tainic al celor care călătoresc,

Bucură-te, Israfel, ocrotitor al celor căsătoriţi,

Bucură-te, Rafail, care ai îndrumat şi ocrotit pe dreptul Tobie,

Bucură-te, Israfel, mai marele tămăduitorilor, călăuzitorul celor pribegi şi paznicul cununiilor,

Bucură-te, Rafail, spaima lui Asmodeu, a toate vindecătorule,

Bucură-te, Sfinte Arhanghele Rafail, unul din cei şapte sfinţi îngeri, care ridică rugăciunile sfinţilor şi le înalţă înaintea slavei Celui Sfânt!2

Condacul al 4-lea


Pe Noe - despre potopul care avea să urmeze l-ai avertizat, pe profetul Ezdra - să înţeleagă profeţiile l-ai ajutat, Sf. Arhanghele Uriel, adu-ne şi nouă înţelepciunea cea de sus, ca să cântăm așa: Aliluia!

Icosul al 4-lea


Repede ajutător în cutremure, inundaţii, incendii, uragane, tornade, dezastre naturale şi orice alte calamităţi, fereşte-ne, noi pe tine te chemăm:

Bucură-te, Uriel, Lumina lui Dumnezeu,

Bucură-te, Suriil, Focul lui Dumnezeu,

Bucură-te, Sariil, îngerul care duci pedeapsa lui Dumnezeu,

Bucură-te, Muriil, purtătorul mâniei divine,

Bucură-te, Uriil, care ne ocroteşti pe noi,

Bucură-te, Suriil, care ne îndemni la rugăciune,

Bucură-te, Sariil, care ne îndemni la post,

Bucură-te, Muriil, care ne îndemni la smerenie,

Bucură-te, Uriil, care ne îndemni la milostenie,

Bucură-te, Suriil, care ne îndemni la pocăinţă,

Bucură-te, Sariil, care ne îndemni la mărturisire sinceră,

Bucură-te, Sfinte Arhanghele Uriel, descoperă-ne nouă Lumina necreată!

Condacul al 5-lea


Stai la altar, având cădelniţă de aur, şi cu tămâie multă, aduci rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul de aur dinaintea tronului ceresc3, Sf. Arhanghele Selafiel, pentru aceasta lui Dumnezeu cântăm: Aliluia!

Icosul al 5-lea


Tu iei cădelniţa şi o umpli din focul altarului şi arunci pe pământ şi se pornesc tunete şi glasuri şi fulgere şi cutremur4, tu l-ai întărit pe Ezra în deznădăjduirea lui, din patimi slobozeşte-ne, ca să zicem:


Bucură-te, Selafiil, Porunca lui Dumnezeu,

Bucură-te, Salatiil, Vestitorul lui Dumnezeu,

Bucură-te, Serafiil, Rugăciunea către Dumnezeu,

Bucură-te, Selatiil, care mijloceşti înaintea lui Dumnezeu,

Bucură-te, Sarachiil, care te rogi cu smerenie pentru oameni,

Bucură-te, Saraqail, rugăciunea noastră,

Bucură-te, Zarachiil, îngerul cu chipul blând,

Bucură-te, Zerachiil, îngerul cu privirea plecată în jos, către noi,

Bucură-te, Zahariil, îngerul cu mâinile la piept, în chip de rugăciune,

Bucură-te, Selafiil, căpetenie de oştire de îngeri misionari şi de ajutor degrab’,

Bucură-te, Salatiil, care intervii pentru noi în pericole iminente,

Bucură-te, Sfinte Arhanghele Selafiil, Porunca Dumnezeului Celui Viu!

Condacul al 6-lea


Sfinte Arhanghele Iehudiel, tu încoronezi pe cei ce muncesc cinstit şi le dai răsplata, dăruieşte celor care cer, loc de muncă potrivit lor, ca toţi să-L slăvim pe Dumnezeu pururea, cântând : Aliluia!

Icosul al 6-lea


Arhanghel al Milei, Dreptăţii, Bunăstării şi Slavei Divine, gata spre slujire, ocrotitor al binefăcătorilor, care pedepseşti păcatele cu gândul, cu vorba şi cu fapta şi ajuţi pe cei care cârmuiesc cu dreptate, ţie zicem:


Bucură-te, Iehudiil, Mărirea lui Dumnezeu,

Bucură-te, Iegudiil, Lauda lui Dumnezeu,

Bucură-te, Gudiil, Slăvirea lui Dumnezeu,

Bucură-te, Iehudiil, Rugăciunea de mărire,

Bucură-te, Iegudiil, Rugăciunea de preaslăvire,

Bucură-te, Gudiil, care încununezi pe biruitorii păcatului,

Bucură-te, Iehudiil, care biciueşti şi pedepseşti pe cei îndărătnici,

Bucură-te, Iegudiil, înţelept slujitor al lui Dumnezeu,

Bucură-te, Gudiil, care ne întăreşti pe noi,

Bucură-te, Iehudiil, care ne înveţi pe noi a aduce laude lui Dumnezeu,

Bucură-te, Iegudiil, Rugăciunea veacului ce va să vină,

Bucură-te, Sfinte Arhanghele Iehudiil, purtătorule al laudelor mucenicilor!

Condacul al 7-lea


Odinioară, cu Avraam la stejarul Mamvri ai vorbit, Binecuvântare de la Dumnezeu aducându-i: Iată, la anul pe vremea asta am să vin iar pe la tine şi Sarra, femeia ta, va avea un fiu5, iar pe Sarah ai certat-o6, pentru zece drepţi pogorământ pentru Sodoma ai făcut7, Sf. Arhanghele Varahiil; şi nouă milostiviri de la Dumnezeu adu-ne, ca să strigăm Lui: Aliluia!

Icosul al 7-lea


Ȋnger al Vieţii, al Veseliei, patron al ierarhiilor, bun şi iubitor eşti, preţuieşti onoarea, morala şi respectul, mijloceşti naşterea de prunci, de aceea zicem aşa:

Bucură-te, Varahiil, Binecuvântare de la Dumnezeu,

Bucură-te, Barahiel, care ne aduci nouă darurile lui Dumnezeu,

Bucură-te, Varahiel, care ne aduci nouă mângâierile Lui,

Bucură-te, Varahiil, dărnicia lui Dumnezeu,

Bucură-te, Barahiel, milostenia Lui către noi,

Bucură-te, Varahiel, semn al darului,

Bucură-te, Varahiil, care te-ai învrednicit de Darul Binecuvântării,

Bucură-te, Barahiel, trandafirul alb al Treimii Celei de o fiinţă şi nedespărţite,

Bucură-te, Varahiel, mijlocitor al facerilor de bine,

Bucură-te, Varahiil, preaputernic voievod ceresc,

Bucură-te, Barahiel, care stai aproape de Tronul Preasfintei Treimi,

Bucură-te, Sfinte Arhanghele Varahiil, care aduci binecuvântări dumnezeieşti!


Condacul al 8-lea


Arhanghel al justiției, echităţii, armoniei, pe tine te rugăm Raguel, Veghetorule8, care ai păzit cuvântul Domnului şi nu ai tăgăduit numele Lui9, fă dreptate celor năpăstuiţi, ca să cântăm lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 8-lea


Pe Enoh, odinioară, la cer l-ai însoţit, căci a plăcut Enoh lui Dumnezeu şi apoi nu s-a mai aflat, pentru că l-a mutat Dumnezeu;10 şi lui i-ai arătat curgerea de foc11, şi pe noi ne călăuzeşte către locaşurile pregătite nouă de Iisus în Ȋmpărăţia Tatălui12.

Bucură-te, Raguil, Prietenul lui Dumnezeu,

Bucură-te, Raziil, Tainele lui Dumnezeu,

Bucură-te, Raguil, armonia îngerilor,

Bucură-te, Raziil, ordinea îngerilor,

Bucură-te, Raguil, care ajuţi pe cei neluaţi în seamă,

Bucură-te, Raziil, sprijinitorul celor rău trataţi,

Bucură-te, Raguil, că pe aceştia îi faci puternici şi respectaţi,

Bucură-te, Raziil, entuziasmul îngeresc,

Bucură-te, Raguil, prietenie cerească,

Bucură-te, Raziil, cel care ajuţi în conflicte,

Bucură-te, Raguil, apărătorul celor defavorizaţi,

Bucură-te, Sfinte Raguil, Arhanghelul Dreptăţii şi Nepărtinirii !


Condacul al 9-lea


Descoperitor al celor ce vor să fie, pe Hristos lui Baruch ai propovăduit : pe pământ S-a arătat şi cu oamenii împreună a locuit13, cerurile i-ai arătat, Legile Divine i-ai explicat, Sf. Arhanghele Ieremiel. Pentru aceasta, lui Dumnezeu cu tine zicem: Aliluia!

Icosul al 9-lea


Tu, care ajuţi pe toţi la reamintirea vieţii fiecăruia, ajută-ne şi pe noi să ne spovedim curat ca să luăm de la Hristos iertare şi să ne îndreptăm, emoţia iubirii să dobândim, zicând:

Bucură-te, Ieremiil, Ȋndurarea lui Dumnezeu,

Bucură-te, Ieramiil, Ȋnălţarea lui Dumnezeu,

Bucură-te, Ieremiel, Milostivirea lui Dumnezeu,

Bucură-te, Ramiel, îngerul viziunilor profetice,

Bucură-te, Remiel, care ajuţi la recapitularea vieţii fiecăruia,

Bucură-te, Ieremiil, care clarifici profeţiile,

Bucură-te, Ieramiil, care ajuţi întru schimbare,

Bucură-te, Ramiel, care ne ajuţi să înţelegem corect,

Bucură-te, Remiel, care ne călăuzeşti viitorul,

Bucură-te, Ieremiil, care ajuţi cugetarea,

Bucură-te, Ieramiil, care inspiri decizia,

Bucură-te, Sfinte Arhanghele Ieremiil, Iertarea lui Dumnezeu!

Condacul al 10-lea


Tu, Sf. Arhanghele Anail, i-ai descoperit lui Zaharia : un candelabru cu totul de aur, cu şapte candele, iar deasupra candelabrului un vas cu untdelemn din care pornesc şapte ţevi către cele şapte candele; iar alături, doi măslini, unul de-a dreapta vasului cu untdelemn şi altul de-a stânga14, mijloceşte pentru noi ca să vedem Lumina, să dobândim cunoaşterea de sus, ca împreună cu tine să cântam lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 10-lea


După cum pe Enoh l-ai însoţit, şi nouă adu-ne răbdarea, liniştea, calmul şi tăcerea cea din rugăciune, pe Iisus chemând, prieteni dăruieşte-ne nouă, hrană sănătoasă ne descoperă, spre iluminare soleşte-ne.

Bucură-te, Anail, Harul lui Dumnezeu,

Bucură-te, Hanael, Bucuria lui Dumnezeu,

Bucură-te, Aniel, care dai frumuseţe,

Bucură-te, Haniel, care dai armonie,

Bucură-te, Anail, care dai prieteni minunaţi,

Bucură-te, Hanael, care dai echilibru,

Bucură-te, Aniel, care ajuţi atenţiei noastre,

Bucură-te, Haniel, ajutorul tăcerii celei sfinte,

Bucură-te, Anail, răbdarea în ispite,

Bucură-te, Hanael, ajutor în vindecare,

Bucură-te, Aniel, care descoperi remedii naturale,

Bucură-te, Sfinte Arhanghele Anail, veghetor al harului!

Condacul al 11-lea


De la Domnul Dumnezeu poruncă luând, Sf. Arhanghele Iofiil, din grădina cea din Eden, ca să lucreze pământul din care fusese luat,15 pe Adam l-ai scos; trezind conştiinţa, memoriile guvernezi; pentru aceasta, cu tine ne amintim să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea


Ȋnger al înţelepciunii, al înţelegerii, al judecăţii, al Frumuseţii, al începuturilor, care ştii destinele, patronul bătrânilor şi strămoşilor, al muncitorilor şi agricultorilor, dar şi al artiştilor, arhanghelul greutăţilor, nevoilor şi supravieţuirii, pe Hristos roagă, Sf. Arhanghele Orifiel, ca să zicem aşa :

Bucură-te, Iofiil, Frumuseţea lui Dumnezeu,

Bucură-te, Orifiel, îngerul înţelepciunii,

Bucură-te, Iufiel, îngerul iluminării,

Bucură-te, Zufiel, care guvernezi cunoaşterea,

Bucură-te, Zofiil, ştiutorul destinelor,

Bucură-te, Zafiel, care ajuţi începuturile nostre,

Bucură-te, Zofchiel, care ştii menirea lucrurilor,

Bucură-te, Zafchiel, ajutorul strămoşilor şi bătrânilor,

Bucură-te, Cafziel, care ajuţi în greutăţi,

Bucură-te, Cassiel, care ajuţi în nevoi,

Bucură-te, Kefarel, care ne ajuţi să supravieţuim,

Bucură-te, Sfinte Arhanghele Iofiil, amintirea lui Dumnezeu!


Condacul al 12-lea


Oarecând ai zis lui Avraam: Să nu-ţi ridici mâna asupra copilului, nici să-i faci vreun rău, căci acum cunosc că te temi de Dumnezeu şi pentru mine n-ai cruţat nici pe singurul fiu al tău!16, Sf. Arhanghele Zadkiel. Milă pentru prunc ai adus de la Domnul, pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 12-lea


Arhanghel al libertăţii, al milei, al bunăvoinţei, patron al celor care iartă, tu îndeplineşti sau amâni rugăciunile, dă-ne nouă bunăstare, belşug, bucurie, protecţie şi siguranţă, ca să zicem:

Bucură-te, Zedechiel, Dreptatea lui Dumnezeu,

Bucură-te, Saxhiel, Ȋndreptarea lui Dumnezeu,

Bucură-te, Tsadkiel, Judecata lui Dumnezeu,

Bucură-te, Zadkiel, îngerul milei,

Bucură-te, Zadakiel, îngerul bunăvoinţei,

Bucură-te, Zedekul, care ne ajuţi să renunţăm la judecarea aproapelui,

Bucură-te, Zedechiel, care ne ajuţi să renunţăm la neiertare,

Bucură-te, Saxhiel, înger vindecător,

Bucură-te, Tsadkiel, care pui credinţă şi compasiune în suflet,

Bucură-te, Zadkiel, care ne ajuţi să vedem lumina divină în aproapele,

Bucură-te, Zadakiel, care ne ajuţi să ne iertăm,

Bucură-te, Sfinte Arhanghele Zedechiel, ajutorul studenţilor şi elevilor!


Condacul al 13-lea

(acest condac se zice de trei ori)


O, dumnezeieștilor căpetenii ale îngerilor, Sf. Arhangheli, care stați aproape de scaunul Prea Sfintei Treimi, laudele acestea ale noastre, ca banul văduvei primindu-le, milostivi fiţi nouă păcătoşilor,17 de gheenă ne izbăviți pe noi, ca laolaltă cu voi să ne învrednicim a cânta: Aliluia!


Apoi se zice iarăși Icosul 1 şi Condacul 1.


După aceea se zice această:

RUGĂCIUNE

O, Cuvinte cel fără de început, pentru sfințitele rugăciuni ale Heruvimilor, Serafimilor, ale Stăpâniilor, Scaunelor, ale Puterilor celor dumnezeiești, ale Îngerilor, Arhanghelilor, ale Căpeteniilor și Domniilor, dăruiește-ne milele Tale cele mari, ca un iubitor de oameni. Rugămu-ne, o, Serafimi, Stăpânii, Heruvimi, izbăviți-ne de smintelile vrăjmașilor; voi, Domnii, Căpetenii, Scaune și Arhangheli, împreună cu toți Îngerii, rugați pe Hristos Domnul pentru noi, păcătoşii.18


Apoi se face otpustul.


BIBLIOGRAFIE ELECTRONICĂ


  1. http://www.bibliaortodoxa.ro/

  2. http://www.crestinortodox.ro/

  3. http://www.doxologia.ro/canon-cantari/canon-de-rugaciune-catre-puterile-ceresti-catre-toti-sfintii.

  4. http://www.ocult-ro.com/

  5. https://en.wikipedia.org/wiki/Raguel_%28angel%29

  6. https://lupulalb.wordpress.com/

  7. https://ro.orthodoxwiki.org/Arhangheli

  8. http://www.sorin-benescu.ro/Facerea-pentru-credinciosi-necredinciosi-21-vol1%281%29.html1 Daniel 10.13.

2 Cartea lui Tobit 12.15.

3 Apoc. 8.3.

4 Apoc. 8.5.

5 Fac. 18.14.

6 Fac. 18.15.

7 Fac. 18.23-32.

8 Enoh cap. 13. Vezi şi https://en.wikipedia.org/wiki/Raguel _%28angel%29, accesat la data 15.10.2016.

9 Apoc. 3.8.

10 Fac. 5.24.

11 Enoh cap. 23.

12 În casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt. Iar de nu, v-aş fi spus. Mă duc să vă gătesc loc. (In. 14.2)

13 Cartea lui Baruh 3.38.

14 Zaharia 4.2,3.

15 Fac. 3.23.

16 Fac. 22.12.

17 Luca 18.13.

18 Vezi http://www.doxologia.ro/canon-cantari/canon-de-rugaciune-catre-puterile-ceresti-catre-toti-sfintii, accesat la data 15.10.2016.

0