Acatistul Sf. Ghelasie de la Frăsinei


Pr. Sorin Benescu

Acatistul

Sf. Ghelasie

de la Frăsinei

DEDICAŢIE


Mamei mele, Elena-Carmen, care m-a purtat în pântece și mi-a dat viațăCUPRINS

Acatistul Sf. Ghelasie de la Frăsinei 9

Rugăciunile începătoare: 9

Condacele şi Icoasele: 13

Condacul 1 13

Icosul 1 13

Condacul al 2-lea 14

Icosul al 2-lea 14

Condacul al 3-lea 15

Icosul al 3-lea 16

Condacul al 4-lea 17

Icosul al 4-lea 17

Condacul al 5-lea 18

Icosul al 5-lea 19

Condacul al 6-lea 20

Icosul al 6-lea 20

Condacul al 7-lea 21

Icosul al 7-lea 21

Condacul al 8-lea 23

Icosul al 8-lea 23

Condacul al 9-lea 24

Icosul al 9-lea 24

Condacul al 10-lea 26

Icosul al 10-lea 26

Condacul al 11-lea 28

Icosul al 11-lea 28

Condacul al 12-lea 30

Icosul al 12-lea 30

Condacul al 13-lea 32

RUGĂCIUNE 32

BIBLIOGRAFIE 34MULŢUMIRIMulțumesc soției mele, Dana,

pentru ajutorul acordat la corectare și tehnoredactare

și pentru susținerea fără de care acatistul

nu ar fi putut să vadă lumina tiparului

Acatistul Sf. Ghelasie de la Frăsinei


Rugăciunile începătoare:


Preotul dă obișnuita binecuvântare, zicând:


Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Iar de este mirean cel ce zice acatistul, zice:


Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sf. Duh, Amin.


Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. (de trei ori).


Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.


Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).


Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.


Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.


Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum...


Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin.


Apoi troparele acestea:


Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi, păcătoșii robii Tăi, miluiește-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.


Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.


Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.


Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.


Apoi:


Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.

Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Carele din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Carele toate s-au făcut.

Carele pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara, și S-a făcut om.

Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat.

Și a înviat a treia zi, după Scripturi.

Și S-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.

Și iarăși va să vină cu slavă, să judece vii și morții, a Cărui Împărăție nu va avea sfârșit.

Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, Carele de la Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Carele a grăit prin prooroci.

Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică.

Mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor.

Aștept învierea morților.

Și viața veacului ce va să fie. Amin.


Condacele şi Icoasele:


Condacul 1


Citirea cărților tale e purtătoare de Lumină și veselește sufletele celor bine credincioși și amintirea sfintelor tale cuvinte sfințește simțirile și dăruiește tămăduiri. Pentru aceasta, după datorie, cu dragoste, te cinstim pe tine și cu bucurie îți cântăm:

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Ghelasie, mare propovăduitor al isihasmului carpatin!

Icosul 1


Cu adunarea îngerilor și soborul Frăsineiului, ca celui ce te-ai nevoit, ducând viața ca o jertfă neîntinată lui Hristos, plină de dumnezeiescul dor, îți aducem laudă, o, Sfinte Părinte Cuvioase Ghelasie:

Bucură-te, iconarul Iubirii Dumnezeiești,

Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu,

Bucură-te, poetul întunericului luminos al harului!

Bucură-te, floarea isihasmului atonit românesc,

Bucură-te, de Dumnezeu liniştite,

Bucură-te, iubitorule de rugăciune,

Bucură-te, misticule al mânăstirii Frăsinei,

Bucură-te, că te oprești în gest iconic,

Bucură-te, postitorule rugător,

Bucură-te, că ai uimit pe toți cu asprimea duhovnicească,

Bucură-te, că acum te rogi pentru noi,

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Ghelasie, mare propovăduitor al isihasmului carpatin!

Condacul al 2-lea


Din tinerețile tale ai avut râvnă pentru Hristos, curățind trupul tău și sufletul tău cu aspre nevoințe, tânjind după viața călugărească, mărturisind chemarea pe care o aveai de la Dumnezeu, Căruia I te rugai cu osârdie, cântând neîncetat: Aliluia!

Icosul al 2-lea


Văzând Domnul ostenelile tale și dragostea pentru Stăpânul, a rânduit din iubirea Sa nețărmurită să întâlnești pe Cuviosul Arsenie, care te va și călugări, devenindu-ți părinte duhovnicesc, de la care ai învățat străvechea tradiție monahală carpatină - mistica iconică pe care, primind-o ca pe un talant, ai înmulțit-o prin propovăduire, dăruind nouă comoară duhovnicească pe care să o descoperim în țarina sufletelor noastre, pentru aceasta cântăm ție:

Bucură-te, urmaș al avvei Arsenie,

Bucură-te, următorul îngerilor, asemănarea Sfinților și alesul lui Dumnezeu,

Bucură-te, susținătorul integralității omului, trup și suflet,

Bucură-te, propovăduitorul armoniei dintre spiritualități,

Bucură-te, propovăduitorul evidențierii spiritualității creștine,

Bucură-te, terapeutică sufletului,

Bucură-te, terapeutică corpului,

Bucură-te, trimisul lui Dumnezeu,

Bucură-te, mireasma Chipului Monahicesc,

Bucură-te, întruparea libertății creștine,

Bucură-te, pildă ostenelilor călugărești,

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Ghelasie, mare propovăduitor al isihasmului carpatin!

Condacul al 3-lea


Rămas fără părintele tău duhovnicesc prigonit de cei fărădelege, ai stat o vreme ascuns în munți, apoi te-ai întors pe meleagurile natale, așteptând cu postiri și privegheri să intri în obștea Frăsineiului, lucru care s-a și întâmplat, învățând aici să sculptezi, să zugrăvești icoane, toate închinându-le lui Hristos prin rugăciune, lucrând cu frică mântuirea sufletului în cântare de: Aliluia!

Icosul al 3-lea


Iubirea ta cea mare de Dumnezeu s-a văzut în iubirea ta de oameni și de toate făpturile lumii și așa te-ai înnoit continuu în Duh, pregătindu-te să fii un adevărat Părinte, fidel monahismului carpatin românesc, la care vor alerga toți cei care vor voi sfat de taină și iubitorii de duhovnicie, pentru care cu bucurie cântăm către tine unele ca acestea:

Bucură-te, îndreptătorul credinței,

Bucură-te, că mintea păgânilor tu o creștinezi,

Bucură-te, că și tu ai lucrat strălucirea credinței,

Bucură-te, că luminezi pe cei din întunericul deznădejdii,

Bucură-te, cel ce primești cu blândețe pe cei greșiți,

Bucură-te, învățătorul Tradiției Bisericii,

Bucură-te, că dezvălui Tainele cele ascunse ale credinței,

Bucură-te, că ai întors la Hristos pe mulți rătăciți și lepădați de credință,

Bucură-te, că ai sculptat racla Sf. Ghelasie de la Râmeţ,

Bucură-te, Duhovnicie carpatină,

Bucură-te, Ritual al Dialogului Rugăciunii Iconice,

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Ghelasie, mare propovăduitor al isihasmului carpatin!

Condacul al 4-lea


Cu avânt tineresc, în Mănăstirea Frăsineiului ai intrat, consacrându-te Lucrării Călugărești, din tinerețe dorită de tine, părinte, astfel că pe Hristos din adâncul tău L-ai proslăvit, cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea


Repede urcând pe Cărarea de Taină, Golgota de suflet și trup, pe crucea iubirii de Dumnezeu ce întretaie două hotare, Chipul creat și ArheChipul Divin, prinos de jertfă te-ai adus, pentru care îți cântăm așa:

Bucură-te, că stai Față în Față cu DIVINUL,

Bucură-te, că Taina SUPORTULUI DIVIN, Nașterea permanentă din DIVINITATE ție s-a descoperit1,

Bucură-te, că te-ai îmbrăcat cu UNIREA în Răspuns de FILIAȚIE,2

Bucură-te, ACTUALIZARE de MEMORIAL de NAȘTERE,3

Bucură-te, Tainică CENTRARE de DESCHIDERE-Adâncire,4

Bucură-te, Gest de ÎNCHINARE-CHIPUL FIULUI,5

Bucură-te, NEMIȘCARE,

Bucură-te, LEGARE-OPRIRE-HOTAR, duhovnicie creștină,6

Bucură-te, ODIHNĂ Duhovnicească,7

Bucură-te, NEMIȘCARE ÎNCHINATĂ,8

Bucură-te, ICOANĂ a ODIHNEI Lui HRISTOS,9

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Ghelasie, mare propovăduitor al isihasmului carpatin!

Condacul al 5-lea


Nu a trecut mult și fiind hirotonit preot, te-ai arătat un slujitor devotat al Altarului, săvârșind cu mare trăire Sf. Liturghie și Sf. Spovedanie, ajungând prin darul lui Dumnezeu cunoscător cu duhul și dezlegător cu rugăciunea al neputințelor, necăutând la fața omului, învățându-i pe toți să cânte: Aliluia!

Icosul al 5-lea


Luptându-te cu propriile patimi și cu urmele păcatului din suflet și din trup, nu ai neglijat propovăduirea cuvântului, învățând pe toți calea postului și a iubirii de Dumnezeu, povățuind pe toți ucenicii cu dangătul de clopot al descoperirilor dumnezeiești pe cărările raiului, pentru care cântăm ție așa:


Bucură-te, Mistică Ființială dincolo de Energii,

Bucură-te, restabilirea vorbirii de Rai,

Bucură-te, Purificarea de adaosurile păcătoase depuse în subconştientul căderii atât la nivel de suflet cât și la cel de Corp-Energii,

Bucură-te, Icoană a chipului Divin,

Bucură-te, Liturghisire îngerească,

Bucură-te, Chip de Om, oglindit în Chipul Dumnezeiesc,

Bucură-te, Taină de Iubire,

Bucură-te, Dialog de Altar,

Bucură-te, Gest de Închinăciune,

Bucură-te, Respirație a Persoanei-Formei-Chipului10,

Bucură-te, aducător de Sănătate Mistică,

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Ghelasie, mare propovăduitor al isihasmului carpatin!

Condacul al 6-lea


Vrând să arăți tuturor bogăția Bisericii noastre, te-ai apucat să scrii, mărturisind pe Hristos Dumnezeu împreună cu Tatăl și cu Duhul, propovăduind tuturor iubitorilor de isihie Tainele Cuvântului Cel mai înainte de toate, aducându-ne pe toți în cântarea de Aliluia!

Icosul al 6-lea


Descoperirile Tainelor lui Iisus le-ai zugrăvit în cuvinte noi, de Dumnezeu insuflate Părinte, ca toți cei învățați și cei neînvățați să audă în intimitatea chiliei lor glasul Arhanghelului în trâmbița lui Dumnezeu - învierea lui Hristos, lumină lină aducând tuturor celor înviforați pe marea vieții, pentru aceasta cu laude te cinstim așa:


Bucură-te, al bolnavilor de tot felul ajutător,

Bucură-te, învăpăiatule de Dumnezeiescul dor,

Bucură-te, iconicule,

Bucură-te, Ființă-Duh,

Bucură-te, Spirit,

Bucură-te, Limbaj Fiinţial Creat în vorbire de Divin,

Bucură-te, dăruitor de Sănătate Sufletească,

Bucură-te, dăruitor de Sănătate Trupească,

Bucură-te, Chip de Dumnezeu în Creaţie,

Bucură-te, Rostire de Iubirea lui Hristos,11

Bucură-te, Inimă-Iubire Chip de Însăși Iubirea Lui,12

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Ghelasie, mare propovăduitor al isihasmului carpatin!

Condacul al 7-lea


Făclie de Lumină duhovnicească, în pământul strămoșesc ai fost, că ai luminat pe cei orbiți de neștiință sau de necredință, învățându-ne pe toți să cântăm: Aliluia!

Icosul al 7-lea


Mărturisit-ai cu mare îndrăzneală numele lui Hristos înaintea tuturor, prin scrierile tale, Părinte, învățăturile Bisericii arătând, căci primind lumina nu ai ascuns-o sub obroc, ci prin propovăduirea adevărului, pe mulți i-ai întors la credință, pentru care te rugăm, primește această cântare:

Bucură-te, Urmaș al Duhului Pustnicului Neofit,

Bucură-te, Chip de Liturghie,

Bucură-te, un Anume CUVÂNT-IUBIRE,

Bucură-te, CHIP în Veșnicie,13

Bucură-te, că ai urcat în DUMNEZEU,

Bucură-te, că ai urmat CALEA Isihiei,14

Bucură-te, că te-ai făcut Prescură,15

Bucură-te, că stai mereu în ÎNCHINARE și CUVÂNT de TAINĂ AUZI,

Bucură-te, că ȘOAPTA IUBIRII DUMNEZEIEȘTI ai auzit,

Bucură-te, că în CHIP de ICOANĂ te-ai ÎMBRĂCAT,16

Bucură-te, ÎNCHINARE, RITUAL de ICONARE,

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Ghelasie, mare propovăduitor al isihasmului carpatin!


Condacul al 8-lea


Vrând să aduci alinare celor suferinzi, ai înmulțit talantul dat ție de Bunul Dumnezeu, descoperind celor doritori tămăduirile ISIHIEI, întorcându-i pe aceștia la hrana cea dintâi a protopărinților și la cântarea de Aliluia!

Icosul al 8-lea


Poporul credincios cel bonav, citind rețetele isihaste de tine lăsate, prin care ai îndreptat greșelile alimentare ale celor neputincioși, abaterile de la credința cea dreaptă ale sufletelor, cu umilință strigă către tine:

Bucură-te, Preotul-Medic al lui Hristos,

Bucură-te, că « golul » de DIVIN, originea bolilor ai arătat,17

Bucură-te, ghid terapeutic creștin,

Bucură-te, creștinarea psihanalizei și a medicinei păgâne,

Bucură-te, că RITUALUL DOSPIRII ai reamintit,18

Bucură-te, că Pâinea Harică ne-ai învățat să facem,

Bucură-te, că REHRĂNIREA VIE ai recomandat,19

Bucură-te, că VIUL HARIC din Aliment ai arătat,20

Bucură-te, că « repere » Psihoterapeutice ne-ai lăsat,

Bucură-te, că Scheletul Fiinţial, Memorialul de Suflet și energetic ai explicat,21

Bucură-te, că Supramemorialul DIVIN ai mărturisit,22

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Ghelasie, mare propovăduitor al isihasmului carpatin!

Condacul al 9-lea


Mărturisitorii de Hristos, fii tăi duhovnicești, sunt martorii nevoințelor tale, Sfinte Părinte; pentru aceasta, daruri de laudă și mulțumire cu netăcute glasuri lui Dumnezeu înalță, strigându-I: Aliluia!

Icosul al 9-lea


În mijlocul mănăstirii stând, ca un pustnic petreceai, hrănindu-te cu ierburi și cu fructe, astfel că Iubitorul de oameni a văzut nevoințele tale și ți-a descoperit din Tainele Începutului Creației, pentru aceasta cântăm cu smerenie:

Bucură-te, că ai văzut tainele Raiului cel dintâi,

Bucură-te, că ai redescoperit Taina Chipului de FIU,23

Bucură-te, INSPIRARE de MEMORIAL DIVIN,24

Bucură-te, Conștiință, taina filiației, Chip de OM,

Bucură-te, Asemănarea Chipului lui Dumnezeu,

Bucură-te, Iubire de Dumnezeu, învăpăiată,

Bucură-te, Vorbire cu Dumnezeu Cel în Treime lăudat,

Bucură-te, Frumusețe, DARUL Unui Sfânt,25

Bucură-te, PURTĂTORUL Unei CRUCI,26

Bucură-te, suspin de Părinți pământești în Destin de a lor Mântuire,27

Bucură-te, REÎMPĂCARE a Corpului cu SUFLETUL,28

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Ghelasie, mare propovăduitor al isihasmului carpatin!

Condacul al 10-lea


Povățuit în Taină de Duhul Cel Preasfânt ai cules ca o albină polenul razelor Treimii din scrierile anticilor și îndreptând greșelile lor, miere duhovnicească ne-ai dăruit nouă ca să ne îndulcim de harul cel neapus al Cuvântului, cântând: Aliluia!

Icosul al 10-lea


Te-ai revărsat în Gest de Închinare, părinte sfințite, în Chipul Divin te-ai îmbrăcat ca și cu o haină, Conștiința Ființială Integrală ai curățit în Focul cel Dumnezeiesc, pentru aceasta cântăm ție așa:

Bucură-te, că în Biserica Inimii tale pe Hristos Iisus ai chemat,

Bucură-te, că Potirul Liturghiei Sale Pământești în Inima ta ai cerut,

Bucură-te, că de Euharistia Lui Cerească te-ai împărtășit,

Bucură-te, că din Prezența Lui Icoană Interioară ai făcut,

Bucură-te, că lui Hristos cu Gestul Dragostei Transcendentale te-ai Închinat,

Bucură-te, că Biserica Pământească cu Biserica Cerească, prin Biserica din tine ai Unit,29

Bucură-te, Întrupare a Unui Anume Cuvânt al CUVÂNTULUI,30

Bucură-te, Întrupare a Unei Memorii a Gândirii Sale,31

Bucură-te, Conștiință a Unei Anume Iubiri a Lui,32

Bucură-te, că Sufletul tău Ritualul Iubirii Absolute ai făcut,33

Bucură-te, că din Duhul tău Potirul Euharistiei Hristice ai făcut,34

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Ghelasie, mare propovăduitor al isihasmului carpatin!

Condacul al 11-lea


Rugăciunea ICONICĂ ai dăruit nouă, Sfinte Părinte Ghelasie, pravila Pustnicului Neofit, următor acestuia făcându-te, învățându-ne pe toți GESTUL ICONIC, pentru aceasta cântăm cu tine: Aliluia!

Icosul al 11-lea


La Hotarul de Taină Oprindu-te, Taina Dialogului între Forme Fiinţiale ai descoperit, Gest de Închinare ai făcut - Ritual de răspuns propriu față de Divin, câștigând Chipul Sfântului Duh - comoara din Inimă, harul chipului Iconic, pentru care strigăm ție:35

Bucură-te, că Mintea în Inimă la « Cina cea de Taină » ai coborât,36

Bucură-te, că Sufletul tău Ritualul Dragostei-Memoriei Sfântului Duh ai făcut,37

Bucură-te, că Mintea în Iubirea Transcendentală de Suflet ai odihnit,38

Bucură-te, Inimă Umplută de Icoana-Prezența CUVÂNTULUI,39

Bucură-te, Suflet care nu tace, ci cântă Întâlnirea reală cu Iisus,40

Bucură-te, că Asculți Vorbirea Dumnezeirii Însăși,41

Bucură-te, că în Viața Lui Dumnezeu Însuși Odihnă Ființei tale ai găsit,42

Bucură-te, că în Odihna Iubirii Lui Nesfârșite te-ai lăsat,43

Bucură-te, că de Vederea Prezenței Lui Hristos te-ai Uimit,44

Bucură-te, că de Întâlnirea cu El te-ai Bucurat,45

Bucură-te, că în tine pe Sfântul Duh, Absoluta Lumină, El a Coborât,46

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Ghelasie, mare propovăduitor al isihasmului carpatin!


Condacul al 12-lea


Zălog din înțelepciunea ta cea duhovnicească, voind să dai neamului nostru creștinesc, Chipul de Filiație, OPRIREA ICONICĂ alungătoare de agitație ai reamintit nouă, Sfinte Părinte Ghelasie, prin care, UNITATEA Personală, DIALOGUL cu DUMNEZEU se reface, în cântarea de Aliluia!

Icosul al 12-lea


Cântând blândețile și nevoințele tale, Sfinte Părinte, de rugăciune purtătorule, toți te lăudăm, ca pe un mare avvă al nostru și cu umilință și bucurie venim la tine ca să mijloceşti pentru noi către Fiul lui Dumnezeu, rugându-L ca pururea în viața aceasta și după moartea noastră să nu se îndepărteze Duhul Lui cel Sfânt de la noi, cei ce ne rugăm ție așa:

Bucură-te, Minte făcută Rugăciune Cuvântătoare,47

Bucură-te, Simțire făcută pocăință-Rugăciune simțitoare,48

Bucură-te, Suflet, Vorbire-Împărtășire directă cu Iisus,49

Bucură-te, că Ochiul Ființei tale Privește în Ochiul Logos Hristos,50

Bucură-te, că în Ochiul Lui te-ai Întâlnit cu Dumnezeu la Față,51

Bucură-te, Inimă - Cântare Dumnezeiască,52

Bucură-te, Minte Unită cu Duhul Sufletului în Inimă,53

Bucură-te, Minte în Cântarea Numelui Iisus,54

Bucură-te, că ai gustat din Duhul și din Vorbirea Veșnică,55

Bucură-te, că în Icoană, Taina Inimii de Dumnezeu ai descoperit,56

Bucură-te, că ai deschis Ușa Ființei tale Celui ce bate cu Așteptare Transcendentală,57

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Ghelasie, mare propovăduitor al isihasmului carpatin!Condacul al 13-lea

(acest condac se zice de trei ori)


O, Preacuvioase Părinte Ghelasie, NUME Sfânt de Avvă, de Monah și de Pustnic, Om Pământesc și Om Ceresc, Părintele Sănătății de Suflet și Corp-Energii, și noi la tine alergăm, ajutător în boli și nevoi să ne fii și Rugător către Domnul HRISTOS - DOCTORUL Sufletelor și al Trupurilor noastre, ca și noi să Cântăm: Aliluia!


Apoi se zice iarăși Icosul 1 şi Condacul 1.


După aceea se zice această:

RUGĂCIUNE

O, Preacuvioase Părinte Ghelasie, cel ce te-ai îmbrăcat în CHIP de ICOANĂ, săvârșind ÎNCHINARE, ajută-ne și pe noi, doritorii de ISIHIA cea mai presus de minte, CUVÂNT de TAINĂ să AUZIM, ȘOAPTA IUBIRII DUMNEZEIEȘTI, ziua și noaptea să ne ÎNCHINĂM, să mulțumim și să cântăm TAINA LITURGHIEI, DUMNEZEIASCA PÂINE-HRISTOS să o primim, la ALTAR ca niște Prescuri lui Hristos să ne aducem, în care DUMNEZEU să se COBOARE, la CER să ne URCĂM. Prin Mâinile tale HARUL coboară, CHIPUL FIINȚIAL de TAINĂ să VEDEM58, din SÂNGELE MÂNTUITOR să ne ÎMPĂRTĂȘIM59, pe IISUS să-L primim „dincolo” de toate, în ÎMPĂRTĂȘIRE-ÎNTÂLNIRE, și cu FIINȚA și cu HARUL, ICOANĂ peste FIRE.60

Ne Închinăm Ție, DOAMNE, și cu Brațele Chipului nostru Ființial îndrăznim să ne atingem de marginea HAINEI-HARULUI Tău; O, DOAMNE, pentru rugăciunile Cuviosului Tău, adună-ne pe noi Fericiți la MASA CINEI celei de TAINĂ!61


Apoi se face otpustul.


BIBLIOGRAFIE


  1. Ieromonah Ghelasie Gheorghe, Isihasm, Dialog în Absolut, Editura Platytera, Bucureşti, 2007.

  2. Ieromonah Ghelasie Gheorghe, MYSTAGOGIA ICOANEI, Editura Platytera, Bucureşti, 2010.

  3. Ieromonah Ghelasie Gheorghe, REȚETELE MEDICINEI ISIHASTE, Editura Platytera, Bucureşti, 2011.

  4. Ieromonah Ghelasie Gheorghe, TAINA FILIAŢIEI, Editura Platytera, Bucureşti, 2011.

  5. Ieromonah Ghelasie Gheorghe, MOŞUL din Carpaţi (Neofit Pustnicul), Editura Platytera, Bucureşti, 2013.

  6. Ieromonah Ghelasie Gheorghe, CHIPUL OMULUI, Editura Platytera, Bucureşti, 2013.1 Vezi Ieromonah Ghelasie Gheorghe, CHIPUL OMULUI, Editura Platytera, Bucureşti, 2013, p. 203.

2 Idem.

3 Idem.

4 Ibidem, p. 236.

5 Ibidem, p. 237.

6 Ibidem, p. 335.

7 Idem.

8 Idem.

9 Ibidem, p. 333.

10 Ibidem, p. 243.

11 Vezi Ieromonah Ghelasie Gheorghe, Isihasm, Dialog în Absolut, Editura Platytera, Bucureşti, 2007, p.213.

12 Idem.

13 Vezi Ieromonah Ghelasie Gheorghe, MOŞUL din Carpaţi (Neofit Pustnicul), Editura Platytera, Bucureşti, 2013, p. 218.

14 Ibidem, p. 227.

15 Ibidem, p. 262.

16 Ibidem, p. 301.

17 Ieromonah Ghelasie Gheorghe, REȚETELE MEDICINEI ISIHASTE, Editura Platytera, Bucureşti, 2011, p. 131.

18 Ibidem, p. 452.

19 Ibidem, p. 453.

20 Ibidem, p. 455.

21 Ibidem, p. 30.

22 Idem.

23 Vezi Ieromonah Ghelasie Gheorghe, CHIPUL OMULUI, Editura Platytera, Bucureşti, 2013, p.227.

24 Vezi Ieromonah Ghelasie Gheorghe, REȚETELE MEDICINEI ISIHASTE, Editura Platytera, Bucureşti, 2011, p. 333.

25 Vezi Ieromonah Ghelasie Gheorghe, TAINA FILIAŢIEI, Editura Platytera, Bucureşti, 2011, p. 254.

26 Idem.

27 Ibidem, p. 252.

28 Vezi Ieromonah Ghelasie Gheorghe, REȚETELE MEDICINEI ISIHASTE, Editura Platytera, Bucureşti, 2011, p. 410.

29 Vezi Ieromonah Ghelasie Gheorghe, Isihasm, Dialog în Absolut, Editura Platytera, Bucureşti, 2007, p. 94.

30 Ibidem, p. 99.

31 Idem.

32 Idem.

33 Ibidem, p. 100.

34 Ibidem, p. 103.

35 Vezi Ieromonah Ghelasie Gheorghe, CHIPUL OMULUI, Editura Platytera, Bucureşti, 2013, p. 212,213.

36 Vezi Ieromonah Ghelasie Gheorghe, Isihasm, Dialog în Absolut, Editura Platytera, Bucureşti, 2007, p. 103.

37 Ibidem, p. 100.

38 Idem.

39 Ibidem, p. 101.

40 Ibidem, p. 101.

41 Ibidem, p. 102.

42 Ibidem, p. 103.

43 Idem.

44 Idem.

45 Idem.

46 Idem.

47 Ibidem, p. 291.

48 Idem.

49 Idem.

50 Ibidem, p. 139.

51 Idem.

52 Ibidem, p. 139.

53 Ibidem, p. 138.

54 Ibidem, p. 104.

55 Ibidem, p. 32.

56 Ibidem, p. 52.

57 Ibidem, p. 76.

58 Vezi Ieromonah Ghelasie Gheorghe, MYSTAGOGIA ICOANEI, Editura Platytera, Bucureşti, 2010, p. 211.

59 Ibidem, p. 239.

60 Ibidem, p. 241.

61 Ibidem, p. 245.

0