Acatist lui Dumnezeu Tatăl


Pr. Sorin Benescu

Acatist lui

Dumnezeu

Tatăl


  1. DEDICAŢIE


Copiilor mei, Pavel, Andrei, Ioan, Matei, Maria, Teodora, Ecaterina, Irina, Petru  1. MULŢUMIRIMulțumesc soției mele, Dana,

pentru ajutorul acordat la corectare și tehnoredactare

și pentru susținerea fără de care acatistul

nu ar fi putut să vadă lumina tiparului.

 1. Acatist lui Dumnezeu Tatăl


  1. Rugăciunile începătoare:


Preotul dă obișnuita binecuvântare, zicând:


Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Iar de este mirean cel ce zice acatistul, zice:


Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântul Duh, Amin.


Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. (de trei ori).


Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.


Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).


Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.


Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.


Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum...


Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin.


Apoi troparele acestea:


Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi, păcătoșii robii Tăi, miluiește-ne pe noi.


Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.


Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.


Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.


Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.


Apoi:


Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.

Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Carele din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Carele toate s-au făcut.

Carele pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara, și S-a făcut om.

Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat.

Și a înviat a treia zi, după Scripturi.

Și S-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.

Și iarăși va să vină cu slavă, să judece vii și morții, a Cărui Împărăție nu va avea sfârșit.

Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, Carele de la Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Carele a grăit prin prooroci.

Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică.

Mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor.

Aștept învierea morților.

Și viața veacului ce va să fie. Amin.


 1. Condacele şi Icoasele:


  1. Condacul 1:

Atotputernice Stăpâne, înțelepte și atotbunule Doamne, Născătorule cel fără de început al Fiului celui dintr-o ființă născut, și Purcezător al Sfântului și Celui de viață făcătorului Tău Duh, veșnic și pururea fiitor;1 Însuți Dumnezeule, Tatăl cel slăvit din Sf. Treime, ia aminte spre glasul rugăciunii robilor Tăi, și nu depărta mila Ta de la noi, deși nevrednici suntem, și ascultă acum rugăciunea cea smerită a noastră, a fiilor Tăi, care din adâncul sufletului pururea strigăm Ție:

Binecuvântat eşti Tu, Doamne Dumnezeul lui Israel, Tatăl nostru, din veac şi până în veac.2

  1. Icosul 1:

Noi, ca unii ce suntem pământ și țărână, mai lesne ar fi să iubim tăcerea; însă pentru ca să nu ne arătăm nerecunoscători și nemulțumitori,3 căci ne-ai dăruit nouă nevrednicilor nu numai a Te cunoaște pe Tine și a Te iubi, dar, încă ce este mai scump, că și Tată a Te numi pe Tine ne-ai învrednicit,4 cu credință și cu dragoste Te rugăm unele ca acestea:

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Tu Care eşti Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru,

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, căci Tu eşti Părintele nostru! Tu, Doamne, eşti Tatăl nostru, Mântuitorul nostru: acesta este numele Tău de totdeauna,5

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, căci Tatăl meu eşti Tu, Dumnezeul meu şi sprijinitorul mântuirii mele,6

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău,

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, ajută-ne pe noi să fim milostivi precum Tu ești milostiv,7

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Dumnezeule, din Care sunt toate şi noi întru El, Tatăl singurului Domn, Iisus Hristos, prin Care sunt toate şi noi prin El,8

Binecuvântat eşti Tu, Doamne Dumnezeul lui Israel, Tatăl nostru, din veac şi până în veac.9

  1. Condacul al 2-lea:

La început, Adam vorbea cu Tine în Eden și l-ai binecuvântat pe el împreună cu Eva, zicând: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi”;10 și a pus Adam nume tuturor dobitoacelor şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului11, dar căzând el împreună cu Eva, din ispita diavolului, nu i-ai lăsat pe ei, ci haine de piele ai cusut lor și promisiune de mântuire ai dat, zicând şarpelui: „Duşmănie voi pune între tine şi femeie, între seminţia ta şi seminţia ei; Acela îţi va ţinti ţie capul, iar tu îi vei ţinti Lui călcâiul”.12 Pentru aceasta, cu frică zicem Ție: Aliluia!

  1. Icosul al 2-lea:

Cain l-a omorât pe Abel, dar Enoh a plăcut Ție, Dumnezeule, şi apoi nu s-a mai aflat, pentru că l-ai mutat pe el.13 Noe însă a aflat har înaintea Ta, Doamne Dumnezeule, şi l-ai ales să înnoiască neamul omenesc cel stricat atunci cu păcate grele și ai făcut cu el legământul Tău: Naşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l stăpâniţi!14 Pentru aceea Te rugăm:

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, spre întărirea inimilor noastre, ca să fim fără de prihană întru sfinţenie, înaintea Ta, Dumnezeul nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, cu toţi sfinţii Săi,15

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, ca Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos să mângâie inimile noastre şi să ne întărească la tot lucrul şi cuvântul bun,16

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Dumnezeu nostru, Care ne-ai iubit pe noi şi ne-ai dat, prin har, veşnică mângâiere şi bună nădejde,17

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, dă-ne nouă har, milă, pace, de la Tine şi de la Hristos Iisus, Domnul nostru,18

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, ca să vedem Viaţa Care s-a arătat şi să mărturisim şi să vestim pe Fiul, care era la Tine şi s-a arătat nouă,19

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, ca să fim părtaşi cu Tine şi cu Fiul Tău, Iisus Hristos, în Duhul Sfânt,20

Binecuvântat eşti Tu, Doamne Dumnezeul lui Israel, Tatăl nostru, din veac şi până în veac.21


  1. Condacul al 3-lea:

Odinioară a ridicat Avraam jertfelnic în muntele Moria, „a aşezat lemnele pe el şi, legând pe Isaac, fiul său, l-a pus pe jertfelnic, deasupra lemnelor. Apoi şi-a întins Avraam mâna şi a luat cuţitul, ca să junghie pe fiul său.22 Dar l-ai oprit pe el, cunoscând Tu că se teme el de Tine, și de vreme ce a făcut aceasta şi n-a cruţat nici pe singurul său fiu, pentru Tine, l-ai binecuvântat cu binecuvântarea Ta și prin neamul lui toate popoarele pământului,23 pentru că a ascultat glasul Tău și a crezut în Înviere. Și noi credem și cu bucurie cântăm: Aliluia!24

  1. Icosul al 3-lea:

Iubitului Tău Isaac i-ai dăruit pe Rebeca și i-ai binecuvântat pe ei; tot așa ajută, Doamne, pe tinerii care voiesc să se căsătorească și le dăruiește lor fântâna întâlnirii, trimițând pe îngerul Tău întru ajutor,25 ca să Te laude pe Tine, „umblând în pace și lucrând în dreptate poruncile Tale,26 iar noi și ei cu mulțumire să zicem:

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, ca să mulţumim Ţie şi Unuia-Născut Fiului Tău şi Duhului Tău celui Sfânt, pentru toate pe care le ştim şi pe care nu le ştim, pentru binefacerile Tale cele arătate şi cele nearătate, ce ni s-au făcut nouă,27

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, înaintea Căruia stau mii de arhangheli şi zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulţi şi serafimii cei cu câte şase aripi,28

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, căci Sfânt eşti şi Preasfânt, Tu şi Unul-Născut Fiul Tău şi Duhul Tău cel Sfânt,29

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, căci Sfânt eşti şi Preasfânt şi slava Ta este plină de măreţie,30 Binecuvintează-ne pe noi, Tată, căci Tu ai iubit lumea Ta atât de mult încât pe Unul-Născut Fiul Tău L-ai dat, ca tot cel ce crede într-Însul să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică,31

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Atotţiitorule, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute,32

Binecuvântat eşti Tu, Doamne Dumnezeul lui Israel, Tatăl nostru, din veac şi până în veac.33

  1. Condacul al 4-lea:

Culcându-se Iacov la Betel, a văzut o scară, iar îngerii Tăi se suiau şi se pogorau pe ea, iar în capul scării Te-a văzut pe Tine şi i-ai zis: Eu sunt cu tine şi te voi păzi în orice cale vei merge.”34. Sculându-se el, s-a înfricoșat și a zis: „Aceasta e poarta cerului!”35 Păzește-ne și pe noi, care strigăm Ție cu dragoste: Aliluia!

  1. Icosul al 4-lea:

Tu, Doamne, ai schimbat numele lui în Israel, Tu, Doamne, ai păzit pe Iosif în Egipt, l-ai ferit de desfrânare și l-ai scos din temniță, descoperindu-i lui înțelesul viselor, l-ai pus pe el peste tot Egiptul, dându-i lui inel în deget, îmbrăcându-l cu vison și cu lanț de aur înconjurându-l împrejurul gâtului.36 Pentru aceasta zicem Ție:

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, ca să mărturisim pe Fiul, să Te avem pe Tine, Tatăl cel ceresc, şi să ne umplem de Duhul cel Prea Sfânt,37

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Care ai trimis pe Fiul Mântuitor al lumii,38

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, ca să Te mărturisim pe Tine şi pe Cuvântul şi pe Sfântul Duh, Care Una sunteţi,39

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, ca să avem numele Tău şi al Fiului scris pe frunţile noastre,40

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, căci Tu eşti Dumnezeu negrăit şi necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, pururea fiind şi acelaşi fiind: Tu şi Unul-Născut Fiul Tău şi Duhul Tău cel Sfânt,41

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, căci Tu din nefiinţă la fiinţă ne-ai adus pe noi, şi căzând noi, iarăşi ne-ai ridicat şi nu Te-ai depărtat,42

Binecuvântat eşti Tu, Doamne Dumnezeul lui Israel, Tatăl nostru, din veac şi până în veac.43

  1. Condacul al 5-lea:

Tu, Doamne, ai promis prin Ilie: „Făina din vas nu va scădea şi untdelemnul din urcior nu se va împuţina”,44 hrănindu-l pe el și pe văduva din Sarepta Sidonului. Pe Tine Te rugăm: pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, ca să zicem și noi cu bucurie: Aliluia!

  1. Icosul al 5-lea:

Doamne, Tu ai ascultat glasul proorocului Tău Ilie care a cerut de la Tine: „Doamne Dumnezeul meu, să se întoarcă sufletul acestui copil în el!45 și ai înviat pe fiul văduvei;46 ascultă și acum glasul robilor Tăi și înviază sufletele noastre moarte prin păcat și păzește-ne pe noi de primejdii, căci Ție ne închinăm așa:

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Dumnezeule, Atotţiitorule, Cel ce eşti singur Sfânt, Care primeşti jertfă de laudă de la cei ce Te cheamă pe Tine cu toată inima,47

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, ca să aflăm har înaintea Ta şi să se sălăşluiască Duhul cel bun al harului Tău peste noi,48

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Care ne-ai pus pe noi întru această viață, cu puterea Duhului Tău celui Sfânt,

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, ca fără de osândă şi fără de sminteală, întru mărturia curată a cugetului nostru, să Te chemăm pe Tine în toată vremea şi în tot locul şi, auzindu-ne pe noi, milostiv să ne fii nouă, întru mulţimea bunătăţii Tale,49

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Dumnezeul nostru, Cel ce întru cele de sus locuieşti şi spre cei smeriţi priveşti,50

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Care ai trimis mântuire neamului omenesc pe Unul-Născut Fiul Tău şi Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos,51

Binecuvântat eşti Tu, Doamne Dumnezeul lui Israel, Tatăl nostru, din veac şi până în veac.52

  1. Condacul al 6-lea:

Tu, Doamne, ai ascultat pe Ilie rugându-se Ție pe muntele Carmelului, zicând: „Doamne Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Israel! Auzi-mă Doamne, auzi-mă acum cu foc, ca să cunoască astăzi poporul acesta că Tu singur eşti Dumnezeu în Israel şi că eu sunt slujitorul Tău.53 Tu, Doamne, l-ai luat pe el într-un car cu cai de foc în vârtej de vânt la cer și ai lăsat lui Elisei cojocul lui cu care a despărțit apele Iordanului în chipul crucii. Dă-ne și nouă, Doamne, haină de nuntă ca să trecem „Iordanul” în Împărăția Fiului Tău cântând: Aliluia!

  1. Icosul al 6-lea:

La Horeb, Moise a văzut un rug; și a văzut că rugul ardea, dar nu se mistuia. Apropiindu-se el, i-ai zis lui: „Scoate-ţi încălţămintea din picioarele tale, că locul pe care calci este pământ sfânt! 54 și l-ai trimis pe el la Faraon ca să scoată pe poporul Tău din Egipt. Pentru aceasta zicem Ție:

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Cel ce ești, Stăpâne, Doamne, Dumnezeule, Părinte Atotțiitorule, Cel închinat,55

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Stăpâne al tuturor, Doamne al cerului și al pământului și a toată făptura cea văzută și cea nevăzută,56

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Cel ce șezi pe scaunul slavei și privești adâncurile,57

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Cel ce ești fără de început, nevăzut, neajuns, necuprins, neschimbat, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos,58

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, că pe Tine Te laudă Îngerii, Arhanghelii, Scaunele, Domniile, Începătoriile, Stăpâniile, Puterile și Heruvimii cei cu ochi mulți,59

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, că Ție Îți stau împrejur Serafimii cei cu câte șase aripi, zicând laude fără tăcere: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot,60

Binecuvântat eşti Tu, Doamne Dumnezeul lui Israel, Tatăl nostru, din veac şi până în veac.61

  1. Condacul al 7-lea:

Tu, Doamne, ai trimis plăgi peste Egipt: toiag în șarpe ai prefăcut, apa în sânge, broaște, țânțari, tăuni, moarte peste vite, bube cu puroi, grindină cu foc, lăcuste, beznă trei zile și ai ferit de moarte la sfârșit pe pruncii evreilor prin sângele mielului de pe „pragul de sus şi amândoi uşorii uşii”, neîngăduind pierzătorului să intre în casele lor, ca să-i lovească.62 Învredniceşte-ne și pe noi de împărtășirea cu trupul și sângele Mielului Tău, ca să ieșim din patimi la viață și să trecem de pe pământ la cer, la Fiul Tău, cântând: Aliluia!

  1. Icosul al 7-lea:

Precum ai trecut pe Israel prin mijlocul mării cu picioarele uscate și i-ai călăuzit pe ei „ziua în stâlp de nor, arătându-le calea, iar noaptea în stâlp de foc, luminându-le63 așa trece-ne și pe noi, Doamne, prin viața aceasta, înecând cu harul Tău gândurile sădite de vrăjmașul și ne scoate la liman ca să te vedem pe Tine, Lumină lină, în adiere de vânt răcoritor 64 și cu veselie și cu frică să zicem Ție:

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Care naști pe Fiul și purcezi pe Duhul cel Sfânt,

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Care împreună cu Fiul și cu Duhul Sfânt un singur Dumnezeu ești,

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Care împreună cu Fiul și cu Duhul o lucrare comună ai, o singură energie-har,65

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Cel ce Te arăți în Fiul,66

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Cel ce ești în Fiul și Fiul este în Tine,67

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Cel ce ești în Duhul și Duhul este în Tine,

Binecuvântat eşti Tu, Doamne Dumnezeul lui Israel, Tatăl nostru, din veac şi până în veac.68

  1. Condacul al 8-lea:

Îngrădește-ne pe noi cu îngerii Tăi și, precum în Sinai ai dat lui Moise Legea, zicând lui: „Suie-te la Mine în munte şi fii acolo, că am să-ţi dau table de piatră, legea şi poruncile, pe care le-am scris Eu pentru învăţătura lor!”,69 scrie și în sufletele noastre împietrite cuvintele Tale, ca să facem din trupurile noastre cortul mărturiei Tale, iar din chivotul sufletului nostru să cântăm Ție: Aliluia!

  1. Icosul al 8-lea:

Tu, Doamne, l-ai ajutat pe David, care s-a încrezut în Tine, „în numele Domnului Savaot, Dumnezeul oştirilor lui Israel70; dă-ne și nouă praștia virtuții și Piatra cea din capul unghiului, ca să biruim pe uriașii cei necucernici ce în mod nevăzut se luptă cu noi, trăgându-ne la patimi sau păcate, și cu inimă curată să zicem:

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Care prin Fiul și veacurile le-ai făcut,71

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Dumnezeul dumnezeilor și Domnul domnilor, făcătorul cetelor celor de foc și lucrătorul puterilor celor fără de trup,72

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, meșterul celor cerești și al celor pământești, pe Care nimeni dintre oameni nu L-a văzut, nici poate să-L vadă, de Care se teme și se cutremură toată făptura,73

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul luminilor, Dumnezeul îngerilor celor de sub tăria Ta, Dumnezeul arhanghelilor celor de sub stăpânirea Ta, Dumnezeul măritelor domnii,74

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Dumnezeul sfinților, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce ai dezlegat sufletele cele legate cu moartea și, prin Unul-Născut Fiul Tău, ai luminat pe omul cel pătruns de întuneric,75

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Cel ce ai slăbit durerile noastre și toată greutatea ai ușurat-o și toată nălucirea vrăjmașului de la noi ai depărtat-o;76

Binecuvântat eşti Tu, Doamne Dumnezeul lui Israel, Tatăl nostru, din veac şi până în veac.77

  1. Condacul al 9-lea:

Dăruieşte-ne nouă, fiilor Tăi, minte pricepută, ca să ascultăm şi să judecăm drept şi să deosebim ce este bine şi ce este rău, precum ai dat lui Solomon, care a zis catre Tine: „Doamne Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu asemenea ţie, nici în cer şi nici pe pământ. Tu păzeşti legământul şi mila cu robii Tăi, care umblă cu toată inima lor înaintea Ta78; ajută-ne să ne zidim pe noi Templu închinat Ție, Tatălui ceresc, căci Tu întru sfinți Te odihnești, cântând: Aliluia!

  1. Icosul al 9-lea:

Proorocit-a Isaia semnul de la Domnul: „Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel79, vestind Întruparea Fiului Tău; Tu, Doamne, sălăşluieşti într-un loc înalt şi sfânt şi eşti cu cei smeriţi şi înfrânţi, ca să înviorezi pe cei cu duhul umilit şi să îmbărbătezi pe cei cu inima frântă.80 Fii şi cu noi, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu, ca să zicem şi noi împreună cu Tine:

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Stăpâne, Dumnezeule atotţiitorule, preaînalte, neispitite, Împărate al păcii,81

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Care ai făcut cerul şi pământul, căci de la Tine au ieşit alfa şi omega, începutul şi sfârşitul,82

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Cel ce ai dat şi ai supus oamenilor spre ascultare dobitoacele cele necuvântătoare şi ne trimite nouă înger de pace, înger tare, păzitor sufletului şi trupului,83

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, ca să fim slujitori ai legii Tale celei noi a Fiului Tău,84

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, ca să fim primiţi în odihna Ta cea veşnică şi să luăm plata chemării celei de sus,85

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, că Tu singur, Doamne, eşti preaînalt, atotţiitor şi binecuvântat în vecii vecilor,86

Binecuvântat eşti Tu, Doamne Dumnezeul lui Israel, Tatăl nostru, din veac şi până în veac.87

  1. Condacul al 10-lea:

Isaia Te-a văzut pe Tine și a scris: „Şi acum, Doamne, Tu eşti Tatăl nostru, noi suntem lutul şi Tu olarul, toţi lucrul mâinilor Tale suntem!88. Trimite, Doamne, îngerul Tău și dă-ne și nouă cărbunele cel de foc ca să Te lăudăm pe Tine împreună cu Fiul și cu Duhul Sfânt, cântând: Aliluia!

  1. Icosul al 10-lea:

A zis odinioară Moise: Arată-mi mie fața Ta! Însuți cunoscut să Te văd pe Tine!89, iar Filip a zis: „Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl şi ne este de ajuns.”90 Dar Tu ai binevoit a Te arăta pe Tine în fața Unuia-Născut Fiului Tău: „Cel ce L-a văzut pe Fiul a văzut pe Tatăl.”91, căci Tu ești întru Fiul şi Fiul întru Tine92, de aceea prin Fiul, în Duhul Sfânt, Te rugăm așa:

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Tu, Care eşti Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul a toată mângâierea,93

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Dumnezeule şi Tatăl tuturor, Care eşti peste toate şi prin toate şi întru toţi,94

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, dă-ne nouă har şi pace, Dumnezeule, de la Tine Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos,95

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, ca să mărturisim cu toată inima că Domn este Iisus Hristos, întru slava Ta, Dumnezeu-Tatăl,96

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, ca să-Ţi mulţumim cu bucurie Ție, Celui ce ne-ai învrednicit pe noi să luăm parte la moştenirea sfinţilor, întru lumină,97

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, că să Te slăvim pe Tine și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu, în vecii vecilor,98

Binecuvântat eşti Tu, Doamne Dumnezeul lui Israel, Tatăl nostru, din veac şi până în veac.99

  1. Condacul al 11-lea:

Tu, Doamne, ai zis prin gura proorocului Tău Ieremia: „Binecuvântat fie omul care nădăjduieşte în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul,100 Tu ai zis iarăși: „Eu, Domnul, pătrund inima şi încerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după căile lui şi după roada faptelor lui.101 Și noi avem nădejde la Tine și-Ți cântăm Ție cu umilință: Aliluia!

  1. Icosul al 11-lea:

Zis-a oarecând Iezechiel cuvintele Tale: „Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; purtaţi-vă după poruncile Mele şi hotărârile Mele păziţi-le şi le împliniţi102 și iarăși: „De se poartă cineva după poruncile Mele şi legile Mele cu credincioşie le păzeşte, acela este drept şi fără îndoială viu va fi, zice Domnul Dumnezeu.”103 Ajută-ne și pe noi întru paza poruncilor Tale ca să ne închinăm așa:

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Dumnezeul cel sfânt, Cel fără de început, Cel înfricoşător, Cel nevăzut în fiinţă, Cel neasemănat în putere şi necuprins ca Dumnezeire,104

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Împăratul slavei şi Stăpânul atotţiitorul, Care cu cuvântul bine ai întocmit toate din nefiinţă în fiinţă şi Care umbli pe aripile vânturilor,105

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Domnul Puterilor, Domnul cel cu frică slujit şi lăudat de nenumăratele cete cereşti de foc, şi cu cutremur închinat şi slăvit de mulţimea cetelor de îngeri şi de arhangheli,106

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Cel ce eşti fără de început şi fără de sfârşit, Sfinte al sfinţilor, Care ai trimis pe Unul-Născut Fiul Tău să tămăduiască toată boala şi neputinţa sufletelor şi trupurilor noastre,107

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, că Tu eşti Dumnezeu mare şi minunat, Care păzeşti legământul Tău şi dai mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine,108

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Cel ce dai izbăvire de păcate prin Sfânt Pruncul Tău, Iisus Hristos;109

Binecuvântat eşti Tu, Doamne Dumnezeul lui Israel, Tatăl nostru, din veac şi până în veac.110

  1. Condacul al 12-lea:

Cum poate un slujitor atât de mic al Domnului său să grăiască cu un Stăpân atât de mare ca Tine! Şi de spaimă îmi piere toată puterea şi suflarea mi se opreşte.111 Atinge-Te112 de noi, Doamne, și întărește-ne ca să cântăm Ție ca și Daniel: Aliluia!

  1. Icosul al 12-lea:

Binecuvântat să fii Tu, Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, Care ai trimis pe îngerul Tău şi ai izbăvit din cuptorul cel de foc pe servii Tăi, care îşi puseseră nădejdea în Tine şi care au călcat porunca regelui şi şi-au dat trupurile lor ca să nu slujească şi să nu se închine altor dumnezei decât Ţie, Dumnezeului lor.113 Izbăvește-ne și pe noi, Doamne, din gurile leilor cuvântători, precum ai făcut cu Daniel114, ca să zicem și noi ca dânsul:

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Părinte Sfinte, doctorul sufletelor şi al trupurilor, Care ai trimis pe Unul-Născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, să vindece toată boala şi să răscumpere din moarte,115

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Care ne-ai renăscut pe noi din păcat; Cel ce luminezi orbii şi ridici pe cei căzuţi,116

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Care iubeşti pe cei drepţi şi pe cei păcătoşi miluieşti,117

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Cel ce ne-ai scos din întuneric şi din umbra morţii, zicând celor din legăturile iadului: ieşiţi, şi celor din întuneric: descoperiţi-vă,118

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, Dumnezeule cel Mare şi Preaînalt, Care eşti închinat de toată făptura, izvorul înţelepciunii şi adâncul cel necuprins al bunătăţii celei adevărate şi noianul cel nemărginit al milostivirii,119

Binecuvintează-ne pe noi, Tată, că Ţie se cuvine să ne miluieşti şi să ne mântuieşti, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi Unuia-Născut Fiului Tău şi Preasfântului Duh,120

Binecuvântat eşti Tu, Doamne Dumnezeul lui Israel, Tatăl nostru, din veac şi până în veac.121

  1. Condacul al 13-lea:

(acest condac se zice de trei ori)

O, Dumnezeule, multe sunt fărădelegile noastre şi nu suntem vrednici să ne numim fiii Tăi, Tată, nici a căuta şi a privi înălţimea cerului din pricina mulţimii nedreptăţilor noastre. Strânşi suntem noi cu multe cătuşe de fier, încât nu putem să ne ridicăm capetele şi nu avem loc de odihnă, pentru că Te-am mâniat şi am făcut rău înaintea Ta; n-am împlinit voia Ta, nici am păzit poruncile Tale, ci am pus urâciuni şi am înmulţit smintelile. Dar acum plecăm genunchii inimii noastre, rugând bunătatea Ta, şi cerem, rugându-Te: iartă-ne, Tată, şi nu ne pierde în fărădelegile noastre şi nu ne osândi la întuneric sub pământ, căci Tu eşti Tatăl nostru, Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se pocăiesc. Arată peste noi, fiii Tăi, bunătatea Ta, mântuindu-ne pe noi, păcătoșii, după mare mila Ta şi Te vom preaslăvi în toate zilele vieţii noastre, cântând: Aliluia!122


Apoi se zice iarăși Icosul 1 şi Condacul 1.


După aceea se zice această rugăciune:

 1. Rugăciune către Dumnezeu Tatăl:


Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin.


Apoi se face otpustul.

 1. BIBLIOGRAFIE 1. BIBLIA sau Sfânta Scriptură, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2009.

 2. Ceaslov.

 3. Liturghier, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000.

 4. Molitfelnic, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002.

 5. Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran, Arhid. Prof. dr. Ioan Zăgrean, Teologia Dogmatică, Manual pentru seminariile teologice, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1991.


1Ceaslov, Acatistul Preasfintei Treimi, Rugăciune către Dumnezeu-Tatăl, p. 264.

2 1Cron. 29.10.

3 Ceaslov, Acatistul Preasfintei Treimi, p. 243.

4

Ceaslov, Acatistul Preasfintei Treimi, Rugăciune către Dumnezeu-Tatăl, p. 264.

5

Isaia 63.16.

6 Ps. 88.26.

7 Luca 6.36.

8 1Cor. 8.6.

9 1Cron. 29.10.

10 Fac. 1.28.

11 Fac. 2.20.

12 Fac. 3.15.

13 Fac. 5.24.

14 Fac. 9.1.

15 1Tes. 3.13.

16 2Tes. 2.16,17.

17 2Tes. 2.16.

18 2Tim. 1.2.

19 1In. 1.2.

20 1In. 1.3.

21 1Cron. 29.10.

22 Fac. 22.9,10.

23 Fac. 22.18.

24 Avraam, părintele vostru, a fost bucuros să vadă ziua Mea şi a văzut-o şi s-a bucurat. ” (In. 8.56)

25 Fac. 24.7-27.

26 Molitfelnic, Slujba cununiei, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002, p. 101.

27 Liturghier, Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000, p. 160.

28 Idem.

29 Idem.

30 Idem.

31 Idem.

32 Ibidem, p.158.

33 1Cron. 29.10.

34 Fac. 28.15.

35 Fac. 28.17.

36 Fac. 41.42.

37 1In. 2.23.

38 1In. 4.14.

39 1In. 5.7.

40 Apoc. 14.1.

41 Liturghier, Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000, p. 160.

42 Idem.

43 1Cron. 29.10.

44 3Regi 17.14.

45 3Regi 17.21.

46 3Regi 17.22.

47 Liturghier, Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000, p. 155.

48 Ibidem, p.155-156.

49 Ibidem, p.145.

50 Ibidem, p.143.

51 Idem.

52 1Cron. 29.10.

53 3Regi 18.36.

54 Exod 3.5.

55 Liturghier, Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000, p. 226.

56 Idem.

57 Idem.

58 Idem.

59 Idem.

60 Idem.

61 1Cron. 29.10.

62 Exod. 12.22,23.

63 Exod 13.21.

64 Ceaslov, Acatistul Sf. Prooroc Ilie, p. 542.

65 Vezi Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran, Arhid. Prof. dr. Ioan Zăgrean, Teologia Dogmatică, Manual pentru seminariile teologice, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1991, p. 99: Când atribuim lui Dumnezeu o singură lucrare – zice Sf. Grigorie Palama – o înţelegem ca una care le cuprinde pe toate în mod unitar,…

66 In. 14.9.

67 In. 14.10.

68 1Cron. 29.10.

69 Exod 24.12.

70 1Regi 17.45.

71 Liturghier, Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000, p. 228.

72 Molitfelnic, Molitfele Sf. Vasile cel Mare, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002, p. 359.

73 Idem.

74 Ibidem, p.364.

75 Idem.

76 Idem.

77 1Cron. 29.10.

78 2Cron. 6.14.

79 Isaia 7.14.

80 Isaia 57.15.

81 Molitfelnic, Molitfele Sf. Ioan Gură de Aur, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002, p. 368.

82 Idem.

83 Ibidem, p.369.

84 Molitfelnic, Slujba Sf. Maslu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002, p. 143.

85 Idem.

86 Molitfelnic, Molitfele Sf. Ioan Gură de Aur, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002, p. 369.

87 1Cron. 29.10.

88 Isaia 64.7.

89 Exod 33.18.

90 In. 14.8.

91 In. 14.9.

92 In. 14.11.

93 2Cor. 1.3.

94 Efes. 4.6.

95 Filip. 1.2.

96 Filip. 2.11.

97 Col. 1.12.

98 Filip. 4.20.

99 1Cron. 29.10.

100 Ier. 17.7.

101 Ier. 17.10.

102 Iez. 20.19.

103 Iez. 18.9.

104 Molitfelnic, Molitfele Sf. Ioan Gură de Aur, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002, p. 369.

105 Idem.

106 Idem.

107 Molitfelnic, Slujba Sf. Maslu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002, p. 142.

108 Idem.

109 Idem.

110 1Cron. 29.10.

111 Daniel 10.17.

112 Daniel 10.18.

113 Daniel 3.28.

114 Daniel 6.22-29.

115 Molitfelnic, Slujba Sf. Maslu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002, p. 144.

116 Ibidem, p.142.

117 Idem.

118 Idem.

119 Ibidem, p.147.

120 Ibidem, p.143.

121 1Cron. 29.10.

122 Manase 1.9-15.

0